Підсумковий тест з дисципліни "Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств" (з позначенням правильних відповідей), страница 3

Галузь є головною, якщо питома вага в структурі товарної продукції складає не менше: (ВІРНА) 20 відсотків.

Галузь є розвиненою, якщо питома вага в структурі товарної продукції складає: (ВІРНА) більше15%.

Галузь не впливає на визначення рівня спеціалізації, якщо питома вага її в структурі товарної продукції складає: (ВІРНА) 5%

Графіком документообігу називається: (ВІРНА)шлях проходження документів з моменту їх створення до моменту передачі їх в архів

Грошовий вираз вартості товару це є означення: (ВІРНА) ціни.

Грошову оцінку землі використовують для: (ВІРНА) визначення рівня використання землі

Групування витрат допоможного виробництва регламентується(ВІРНА) П(С)БО № 16

Дев'ятий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху: (ВІРНА) витрат діяльності

Демпінгова ціна встановлюється на рівні цін на товари вітчизняних товаровиробників:(ВІРНА) нижньому.

Державний земельний кадастр це збірник, який містить відомості про: (ВІРНА) Природні властивості земель, їх господарський і правовий стан.

Діленням витрат на кількість продукції визначається: (ВІРНА)  Собівартість 1 ц будь-якої продукції.

Діленням прибутку до собівартості реалізованої продукції визначається: (ВІРНА) Рентабельність окремої галузі або виду продукції.

Для визначення коефіцієнту використання автопарку необхідно розрахувати: (ВІРНА)Відношення автомобіле-днів в роботі до автомобіле-днів в господарстві

Для визначення продуктивності праці в цілому по с.-г. підприємству розраховують: (ВІРНА) годинний і річний виробіток

Для визначення собівартості 1 т/км необхідно розрахувати відношення: (ВІРНА) Діленням експлуатаційних затрат на вантажооборот

Для обліку роботи автотранспорту в Україні застосовують (ВІРНА) 3 типові форми подорожного листа

Для обліку роботи автотранспорту використовують (ВІРНА) подоржний лист вантажного автомобіля та ТТН

Для характеристики землезабезпеченості розраховують: (ВІРНА)  навантаження площі сільськогосподарських угідь на працездатного працівника, на умовний еталонний трактор, на одиницю енергетичної потужності.

До валової продукції сільськогосподарського виробництва не включається: (ВІРНА) Вартість виконаних робіт ремонтною майстернею с.-г. підприємства.

До валової продукції сільськогосподарського підприємства включається: (ВІРНА) Всі вказані варіанти правильні.

До вартісних показників ефективності використання земельних ресурсів в цілому по підприємству відносяться: (ВІРНА) Валова продукція, товарна продукція і прибуток на 100 га с.-г. угідь

До виробничої собівартості продукції не включається: (ВІРНА)  адміністративні витрати

До допоміжних виробництв належать  (ВІРНА) автомобільний та гужовий транспорт, електро-, водо-, газопостачання

До операційних рахунків відносяться: (ВІРНА) збірно-розподільчі, номінальні, бюджетно-розподільчі, порівняльні, калькуляційні

До показників економічної ефективності використання машинно-тракторного парку відносяться: (ВІРНА) Собівартість 1 ум. га.

До показників ефективності використання автомобілів відносяться: (ВІРНА) Собівартість 1 тоннокілометра.

До показників продуктивності праці відносять : (ВІРНА) трудомісткість.

До показників рівня продуктивності праці в цілому по с.-г. підприємству включаються: (ВІРНА)Виробництво продукції на 1 середньорічного працівника, зайнятого в с.-г. виробництві, грн

До показників трудомісткості відносяться: (ВІРНА) Затрати праці на виробництво 1 ц зерна, люд.-год.

До рахунків доходів і фінансових результатів відносяться: (ВІРНА)нерозподілений прибуток

До рахунків з обліку власних джерел відносяться: (ВІРНА)власний капітал і забезпечення зобов'язань

До рахунків з обліку господарських засобів відносяться: (ВІРНА)10-11

До рахунків з обліку господарських процесів відносяться: (ВІРНА)23,91,15

До системи показників ефективності використання машинно-тракторного парку входять: (ВІРНА) Змінний виробіток на 1 трактор, коефіцієнт змінності, сезонний виробіток на комбайн, собівартість 1 ум. га

До складу земельного фонду с.г. підприємства можуть входити: (ВІРНА) сільськогосподарських угідь, ставків та водоймищ, лісів, інших угідь