Центр сертифікації ключів з розробкою станції генерації ключів

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

Кафедра БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА

пояснювальна записка

Центр сертифікації ключів з розробкою станції генерації ключів

(тема роботи спеціаліста)

Студент

ЗІКСс-08-1

Білозьоров Ю. М.

(група)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Керівник

Мельнікова О. А.

(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

Керівники спецчастин

З охорони праці

Хондак І. І.

(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

З економічного обгрунтування

Фастова 

(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

Допускається до захисту

Завідувач кафедрою БІТ

Горбенко І. Д.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

2009 р.

Факультет: КІУ                    Кафедра: Безпека інформаційних технологій

Напрям:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри БІТ         проф. І. Горбенко

"_____" _________________ 2009р.

ЗАВДАННЯ

на роботу спеціаліста

Студентові:                           Білозьорову Юрію Миколайовичу                                   

(прізвище, ім'я, по батькові)

Тема роботи: Центр сертифікації ключів з розробкою станції генерації ключів        

затверджена наказом по університету від ""  2009р.  №.

Термін здачі студентом закінченої роботи ______________

1.  Вихідні дані до роботи:

2.  Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх потрібно розробити)

3.  Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень, плакатів)

4.  Матеріали, що заборонені до відкритого оголошення та їх гриф

Немає

5.  Основна література та джерела

6.  Консультанти з роботи із зазначенням розділів, що їх стосуються

Найменування розділу

Консультант (посада, прізвище, ініціали)

Позначка консультанта про виконання розділу

(підпис)

(дата)

Дата видачі завдання

Керівник бакалаврської роботи

__________________________________________

(підпис)                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Завдання прийняв до виконання

_______________________________

                                          (підпис студента)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Номер

Назва етапів роботи спеціаліста

Термін виконання

Примітка

1.

Ознайомлення з теоретичним матеріалом

2.

Виведення моделі загроз

3.

Підготування звіту про структурні елементи PKI

4.

Підготовка пояснювальної записки та матеріалів презентації

Студент _____________________________________________

(підпис)

Керівник бакалаврської роботи__________________________

(підпис)

1.1.1.1  Позначення

Найменування

Примітки

1.1.1.1.1.1.1   

Текстові документи

1.1.1.1.1.1.2 ГЮІК. ХХХХХХ. 013 ПЗ

Пояснювальна записка

1.1.1.1.1.1.3   

 Інші матеріали

 Презентаційне слайдшоу

ГЮІК. ХХХХХХ. 013  ПЗ

Змін.

Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

Розробив

Тема роботи

Відомість роботи спеціаліста

Літ.

Аркуш

Аркушів

Перевірив

ХНУРЕ

Кафедра БІТ

Нормоконтр

Затвердив

Похожие материалы

Информация о работе