Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Регіональна економіка", страница 8

Дані до таблиці 1 варто запозичити з довідників “Народне господарство України” або з інших довідників чи навчальних посібників. Отримані результати варто проаналізувати. Аналогічно слід оформити розділ “Економіко-географічна характеристика району, що обслуговується залізницею (залізничним транспортом)”. Ряд викладених вище рекомендацій повинні бути в розділі “Економіко-географічна характеристика галузі економіки”.

При аналізуванні всієї України в графу “Найменування адміністративно-територіальних одиниць” варто внести три економічних регіони (Донецько-Придніпровський, Південно-Західний, Південний), або внутрішньоукраїнські регіони [8].

Таблиця 1 – Розрахунок щільності населення по ... району

Наймену-

вання адмініст-ративно-теріторі-альних одиниць областей) з виділенням найбільших міст

Тери-торія,

тис. км2

Чисе-

льність

насе-

лення,

тис.люд.

У тому числі

У % до всього

населення

Середня

щіль-ність насе-лення,

чол/ км2

міське

сільське

міське

сільське

Разом по району

Усього по Україні

         Розділи: “Характеристика залізниці (залізниць) району і її (їх) взаємодія з іншими видами транспорту”, “Характеристика залізниці і району обслуговування”, “Взаємодія залізниці з іншими видами транспорту”, “Характеристика і розміщення залізниць України” є другою складовою частиною курсової роботи. Тут повинні бути показані границі залізниці (залізниць) (стикові станції з іншими дорогами), її експлуатаційна довжина, місцезнаходження керівництва залізниці, дирекцій залізничних перевезень (далі дирекцій), економічні райони, що зв’язуються даною залізницею, головні магістралі, особливості конфігурації і напрямку магістралей і колій залізниці (широтні, меридіанні, окружні, радіальні), їхнє економічне значення, електрифіковані ділянки і залізниці, електрифікуємі в даний час залізничні вузли.       Основні показники роботи аналізованої залізниці (залізниць) зводяться в таблицях 2, 3, 4.

Таблиця 2 – Загальна характеристика... залізниці (залізниць)

         1 Розташування Управління залізниці___________________ ________________________________________________________

2 Розташування дирекцій залізничних перевезень  _______

Магістралі і лінії залізниці ________________________________________________________

Характер ліній

залізниці

Станції

Експлуатаційна довжина, тис. км

усього

у тому числі електрифіковані

1  Широтні

2  Меридіанні

3  Окружні

4  Двоколійні

5  Одноколійні

6  Електрифіковані

Таблиця 2 до тем контрольних робіт з охопленням 3-х і більше залізниць складається методом “укрупнення”. Дані про характер доріг (магістралей) підбираються найбільш типові, тобто одна-дві широтні, меридіанні, окружні і т.д. по кожній з доріг. Довжину визначають за картами за допомогою курвіметра чи інших вимірювальних інструментів з наступним переводом згідно масштабу аналізованої карти в кілометрах.

Таблиця 3 – Роль і значення...залізниці в роботі залізничної мережі України і СНД