Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Регіональна економіка", страница 7

46  Загальна характеристика повітряного та трубопровідного транспортів в Україні.

47  Роль залізниць України у перевезенні агропродукції.

48  Економіка Донецького району.

49  Економіка Придніпровського району.

50  Економіка Північно-Східного району.

51  Економіка Центрально-Поліського району.

52  Економіка Причорноморського району.

53  Економіка Карпатського району.

54  Економіка Центрально-Українського району.

55  Економіка Подільського району.

56  Економіка Західно-Поліського району.

57  Розміщення продуктивних сил Донецько-Придніпровського району.

58  Розміщення продуктивних сил Південного району.

59  Розміщення продуктивних сил Південно-Західного району.

60  Характеристика найважливіших районів машинобудування.

61  Стан використання природних ресурсів та екологічна ситуація в Україні.

62  Вплив паливно-енергетичного комплексу на навколишнє природне середовище.

63  Вплив підприємств вугільної галузі на навколишнє природне середовище.

64  Вплив підприємств електроенергетики на навколишнє природне середовище.

65  Вплив підприємств металургії на навколишнє природне середовище.

66  Вплив підприємств хімічної промисловості на навколишнє природне середовище.

67  Вплив машинобудівельних підприємств на навколишнє природне середовище.

68  Вплив харчової промисловості на навколишнє природне середовище.

69  Економічна сутність природокористування, закономірності та принципи раціонального природокористування.

70  Екологічна ситуація в Україні та шляхи її вирішення.

71  Завдання екологічної політики.

72  Моделі управління природокористуванням.

73  Екологічне нормування та стандартизація. Показники оцінки якості навколишнього природного середовища.

74  Показники еколого-економічної ефективності.

75  Сутність екологічного збитку та методи його розрахунку.

76  Складові ефективності в природокористуванні.

77  Оцінка ефективності природоохоронних заходів.

78  Проблеми охорони земельних ресурсів в Україні.

79  Основні напрямки охорони водних ресурсів.

80  Раціональне використанння і збереження лісів.

81  Проблеми охорони, раціонального використання та відновлення надр.

82  Проблеми забруднення атмосферного повітря в Україні та шляхи їх вирішення.

83  Взаємодія об’єктів залізничного транспорту з навколишнім природним середовищем.

84  Екологічні вимоги до об’єктів залізничного транспорту.

85  Вплив автомобільного транспорту на навколишнє природне середовище.

86  Робота морського і річкового транспорту та проблеми забруднення водних ресурсів.

87  Екологічна безпека при транспортуванні палива.

88  Екологічна безпека при транспортуванні сировини та продукції хімічної промисловості.

89  Заходи попередження забруднення атмосфери повітряним транспортом.

90  Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем.

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ

         Вступ повинен відбивати мету, задачі і шляхи вирішення досліджуваної в контрольній роботі проблеми і бути цілеспрямованим, конкретним, стиснутим. У ньому викладається короткий зміст контрольної роботи.

         Розділ “Місце і роль району у внутрішньоукраїнському поділі праці” є дуже змістовним. Тут доцільно показати економіко-географічне положення району, виявити природні, соціальні й економічні передумови розвитку і розміщення набору галузей і виробництва, аргументовано довести переваги комплексного розвитку господарства.

         У параграфі, присвяченому характеристиці населення, трудових ресурсів, зайнятості, варто представити в таблиці 1 розрахунок щільності населення за схемою.