Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Регіональна економіка", страница 12

         Робота закінчується переліком літератури, використаної студентом. Список джерел оформлюється за абеткою.

         4 ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

         Оформлена відповідно до установлених вимог контрольна робота (переплетена) представляється керівнику. Керівник перевіряє відповідність завдання складу і змісту контрольної роботи, якість її розробки, правильність оформлення. Зауваження керівник робить на сторінках тексту й аркушах картографічної частини роботи.

         Недоліки, відзначені в роботі, повинні бути усунуті до захисту. Робота допускається до захисту, якщо на ній є позначка керівника “до захисту” чи “до захисту після доробки”.

         Захист контрольної роботи відбувається у встановлені кафедрою і деканатом терміни і складається із відповідей студента на питання викладача за темою роботи. Захищена робота залишається на кафедрі для збереження.

         СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1  Аксенов И.Я. Единая транспортная система: Учеб. для вузов. – М.: Высшая школа, 1991.-383 с. (625 А 424)

2  География путей сообщения / Под редакцией Н.Н. Казанского. – М.: Транспорт, 1987. – 224 с. (385/6 Г 353)

3  Географія Української РСР / За ред М.Д. Пістун, Е.Й. Шиповіча – К.: Вища школа, 1982. – 303 с.

4  Георгафический энциклопедический словарь: Георгафические названия/ Гл.ред. А.Ф. Трешников. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. –528 с.(91/03/ Г 351)

5  Голиков А.П., Дейнека А.Г., Казакова Н.А. Размещение производительных сил и регионалистика. Учебное пособие. – Харьков: ООО «Олант», 2002. – 320с.

6  Дикань В.Л., Дейнека А.Г., Позднякова Л.А., Михайлов И.Д., Каграмянян А.А. Основы экологии и природопользования. Учебное пособие. – Харьков : ООО «Олант», 2002. – 384с. ()

7  Довідник основних показників роботи залізниць України (1995-2005 роки). Під керівництвом  О.В. Юрченко; Виконавці: Л.І. Пасечнік, О.В. Курганська, О.Р. Фесовець, Н.В. Гринь, О.В. Смокал, Л.М. Солод. К.: В-во ТОВ “Мануфактура”, 2006 р. – 44с. (625 Д 583)

8  Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994. –360 с. (26.890 3.366)

9  Зотов Д.К., Ушаков С.С. Проблемы развития транспорта СССР.-М.: Транспорт, 1990. – 304 с.

10 Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і теріторіальна організація виробництва: Навч. посібник. – К.: Вид. Паливода А.В. – 2003. – 260 с. (65.049 І. 988)

11 Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. – М.: Прогресс, 1966. – 660 с.

12 Маслов Н.Н., Коробов Ю.И. Охрана окружающей среды на железнодорожном траснпорте. – М.: Транспорт, 1996. – 238с.

13 Методичний посібник з додержання вимог нормоконтролю у студенській навчальній звітності. – Х.: УкрДАЗТ, 2004. – 36с. (К 647)

14 Морозова Т.Г. Территориально-производственные комплексы СССР. – М.: Просвещение, 1983. – 214 с.

15 Павлова Е.И. Экология транспорта: Учебник для вузов. – М.% Транспорт, 2000. – 248с.

16 Паламарчук М.М. Экономическая география Украинской ССР с основами теории. – К: Радянська школа, 1977. –312 с. (330 5 П14)

17 Розміщення продуктивних сил: Навч. посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. –215 с. (65.9 Р 649).

18 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова – 8-ме вид.. – К.: Знання, 2006. – 350 с. (65. 649)

19 Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Г.П. Бабяк, В.Я. Брич, М.П. Дусановська та ін.; За ред. Є.П. Качана – К.: Вища шк., 1999. – 375 с. (65.049 Р 649)

20 Регионы Украины: поиск стратегий оптимального развития / Под ред. А.П. Голикова – Харьков, 1994 – 314 с. (65.049 Р.326)

21 Экономическая география СССР: Учеб. для экономистов спец. вузов / Данилов А.Д., Алисов Н.В, Кистаков В.В. и др. – М.: Высшая школа, 1983. – 504 с.

22 Экономическая география СССР. Районная часть / Под ред. Н.Д. Пистуна. – К.: Вища школа, 1984. – 351 с. (65.049 Э 40)

23 Экономическая география транспорта: Учеб. для вузов / под ред. Н.Н. Казанского. – М.: Транспорт, 1991. – 279 с. (385/6 Э 40)