Тақырыбы:В2, С1 деңгейлерінде оқылым түрлерін оқытудың тиімді жолдары, страница 12

Кезеңнің мақсаты: мәтіннің негізгі ойын түсіну

Бұл рефлексия кезеңі. Білім алушылар оқығандарына анализ жасап, қорытындыға келеді. Соңында, оқытушының басшылығымен сыныптық талқылау жасалады.

Түсінікті тексеруге арналған жаттығулар:

-  сурет салу

-  мазмұнын айту

-  дәлелдеу

-  аяқтау

-  аудару

Түсінікті тексеруде тестік тапсырмалар ерекше орын алады:

-  ақпаратты ретімен қою

-  фактілерді топтастыру

-  артық ақпаратты алып тастау

-  мәтіндегі бос орындарды толтыру

Қорытынды бөлім

Оқылым сөйлеу әрекеттерінің бір түрі ретінде білім алушылар үшін ең қажетті болып табылады. Шетелдіктермен қарым қатынасқа түсу мүмкіндігіне барлық тіл үйренушілер қол жеткізе алмайды. Ал шет тілінде мәтіндерді оқуға барлық студенттердің мүмкіндіктері зор. Сондықтанда, оқылымды үйрету өте маңызды үрдіс болып есептеледі.  Оқылым  күрделі ойлау операцияларынан (анализ, синтез, ой қорытынды  және т. б.) тұратын үрдіс және оның нәтижесі – ақпарат алу. Оқылым  жазбаша қарым – қатынас формасы ретінде адамзат өмірінің әртүрлі салаларында жинақталған тәжірибені келесі ұрпаққа беруді қамтамасыз етіп, білім алушыларды интеллектуалды дамытып, тәрбиелейді. Оқылым неғұрлым дамыған және әлеуметтік құндылықтарға ие адамды қалыптастырады. Оқығанда адам мәтінді тек қана көрмейді, сонымен қатар іштей қайталайды және бір мезгілде ақпаратты естиді. Оқылымның табысты болуы оқылымның мақсатын түсіну және дұрыс таңдалып алынған стратегиялар сияқты факторларға тәуелді. Оқып үйрену – бұл сөздерді дұрыс дыбыстай білу,  мәтіннен негізгі ойларды,фактілер түсініп, ақпаратты пайдалану болады табылады.

Оқылым құрылымы түрткі (тілдесу), мақсат (қызықтыратын тақырап бойынша ақпарат алу немесе бөлісу), талап (тілдің графикалық жүйесін меңгеру) және нәтижеден (берілген мәтіннің негізгі ойын анықтап, оқығаннан ақпарат алу) тұрады.

Оқылымды жетік меңгеру үшін тілдің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық ерекшеліктерін жақсы білу қажет.

Қорытындылайтын болсақ, оқылым шет тілін үйрету үрдісінде ерекше орын алатын сөйлеу әрекетінің бірі болғандықтан, оқытушылар аталған үрдісті жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін дұрыс ұйымдастырулары қажет.

Әдебиеттер тізімі

1. Elizabeth S. Pang, AlgalukiMuaka and others Teaching Reading, International Academy of Education, 2000

2. Зайцев В.Н. Резервы обучения чтению. – М., 1991.

3. Светловская Н.Н. Методика обучения чтению: что это такое? // Начальная школа. — 2007. — № 2.

4. Kintsch, W. and VanDijk, T. A. (1978). Toward a model of text comprehension and production. Psychology Review Vol. 85 (5): 363-394.

5. Артемонов, В. А. Психология обучения иностранным языкам. — М.: Просвещение, 1999. — 244с.

6. Азовкина, А. Н. Развитие интереса к чтению на иностранном языке на начальном этапе обучения // Иностранные языки в школе. — 2003. — № 2. — С.16

7. Тен, Э. Г. Контроль понимания иноязычного текста // Иностранные языки в школе. — 1999. — № 4. — С. 22

8. Риторина, А. К. Формы и методы работы с младшими школьниками на уроках английского языка // Начальная школа. — 1999. — № 5. — С.36

9. Рогова Г.В., Сахарова Б.Е. Методика обучения иностранному языку Москва «Просвещение», «Высшая школа», 2007 г.

10. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. Русский язык, 1989. — 276 с. — ISBN 5-200-00717-8.

11. Anderson, R.C. (1996) "Research foundations to support wide reading"  in Promoting Reading in Developing Countries , p.55-77. Newark: International Reading Association.

12. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника. Русский язык, 1977. — 288 с.

13. Маслыко Е.А., Бабинская П.К. Настольная книга преподавателя иностранного языка. 9-е изд., стереотип. — Мн.: Вышэйшая школа, 2004. — 522 с. — ISBN 985-06-0956-7.

14. Шатилов С.Ф. Методика обучение иностранному языку Москва «Просвещение», 2006 г.

15.     Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке.- М. 1973.