Сутність концепції маркетингу. Маркетингове середовище. Маркетингова товарна політика. Новий товар і маркетинг. Маркетингова цінова політика. Розподіл товарів маркетингу, страница 3

Товар – складне поняття, яке включає сукупність багатьох властивостей, головними серед яких є споживчі властивості або спроможність товару задовольняти потребу.

Товар (за Ф. Котлером) – все, що може задовольнити нужду або потребу і пропонується ринку з метою притягнення уваги, придбання, використання і споживання.

В понятті товару існують 3 рівні товару:

1. Товар за задумом відображає ту потребу, яку товар задовольняє. Це функція, яку виконує товар для споживача.

2. Товар в реальному виконанні – це реально створений товар з конкретними властивостями і характеристиками, з якістю, дизайном, упаковкою.

3. Товар з підкріпленням – ті додаткові товари і послуги, які надаються одночасно з товаром і дають можливість найбільш зручного використання основного товару. Така підтримка товару включає надійні поставки, післяпродажний сервіс, гарантії, документацію, все те, що забезпечує успішне споживання.

Такий ланцюг: потреба-задум-реальне виконання-підкріплення створює для споживача певний набір вигід.


2. Класифікація товарів. Асортимент.

Перш ніж розробляти товарну політику необхідно визначити маркетингові особливості товарів. В цьому допомагає класифікація товарів. Таких класифікацій існує декілька:

За метою застосування:

1.         Споживчі товари

            - за характером споживання:

- товари короткострокового користування або такі, що використовуються за 1 або кілька разів;

- товари довгострокового (тривалого) користування. Використовуються багаторазово;

- послуги або дії, що приносять споживачу корисний результат.

            - за поведінкою споживача:

- товари повсякденного попиту – купуються часто і з мінімальними зусиллями на порівняння між собою. Мають низький рівень ризику для покупця. Поведінка його звичайна, процес покупки рутинний.

- основні товари повсякденного попиту (товари першої необхідності)

- товари імпульсної покупки (25%)

- товари для екстрених випадків

- товари ретельного вибору – товари, при покупці яких порівнюються їх якість, ціна, зовнішнє оформлення з аналогічними товарами. Середній рівень ризику і споживач витрачає час і зусилля на порівняння і на пошук більш сприятливих товарів.

- особливі товари (престижні) – товари з унікальними характеристиками, фірмові товари або такі, які здаються фірмовими. Споживачі ніколи не порівнюють, а одразу орієнтовані на товари класу „люкс”.

- товари пасивного попиту – про які споживач знає, але купує неохоче (страхові послуги, охоронні системи, профілактичні медичні огляди)

- за значенням в діяльності підприємства:

- товари-лідери – ті, які в поточний період часу приносять найбільші прибутки;

- товари-локомотиви – товари, купівля яких має своїм наслідком купіллю ще низки товарів (автомобіль);

- тактичні товари – товари, що доповнюють товар-локомотив;

- закличні товари – приваблюють покупців або низькою ціною, або унікальними характеристиками.

2.         Товари промислового призначення

- в залежності від ступеня участі в виробничому процесі:

- сировина і матеріали

- основне і допоміжне обладнання

- допоміжні матеріали і послуги


Асортимент – набір товарів, який пропонує виробник або продавець.

                      - упорядкована по певних ознаках товарна маса або набір різноманітних товарів, згрупованих, наприклад, за функціональним призначенням.

Номенклатура – статистичний систематизований перелік груп, підгруп і видів продукції в натуральному виразі, що містить коди позицій.

Товарний асортимент характеризується:

- широтою, або кількістю асортиментних груп. Широкий асортимент дозволяє краще задовольнити потреби ринку, краще пристосуватися до змін ринкової кон‘юнктури, але управляти ним більш складно. Для широкого асортименту потрібні особливі структури збуту і численні адміністративні системи.

- глибиною, або кількістю асортиментних позицій у кожній асортиментній групі. Вузький асортимент має таку перевагу, як простота і гнучка керованість, але він обслуговує вузький споживчий ринок.

- структурою, або співвідношенням між різними видами продукції.