Сутність концепції маркетингу. Маркетингове середовище. Маркетингова товарна політика. Новий товар і маркетинг. Маркетингова цінова політика. Розподіл товарів маркетингу, страница 4

Дуже часто здійснюється нарощування асортименту, або його розширення, тобто збільшення кількості асортиментних груп. Підприємства можуть також здійснювати насичення асортименту, або його поглиблення, тобто додавання нових асортиментних позицій в існуючі асортиментні групи. Існує таке поняття як перенасичення асортименту.

Формування асортименту є достатньо складною проблемою, оскільки необхідно створювати такий асортимент, який буде задовольняти потреби ринку, і, в той же час, для його виробництва найефективніше будуть використовуватись всі ресурси підприємства.

3. Концепція життєвого циклу товару.

Життєвий цикл товару – це модель реакції ринку на товар у часі. Залежними змінними при цьому є збут і прибуток, незалежною змінною – час.

Існує 4 етапи життєвого циклу товару:

1.         Поява на ринку починається з перших продажів нового товару, які, як правило, зростають поступово. Це відбувається за таких причин, як незнання нового товару споживачами, інертність покупців, інколи відсутність збутової мережі або відсутність співпраці із збутовиками.

Прибутки на цьому етапі або відсутні, або незначні внаслідок невеликих обсягів продажу і значних витрат, в т.ч. і на маркетинг. Чим коротший цей етап, тим краще для підприємства. Тривалість етапу є функцією маркетингових зусиль підприємства і сприйняття покупців. Головна мета маркетологів – створення ринку для нового товару. Для цього вирішуються такі задачі:

- поширення інформації про новий товар;

- інформування ринку про вигоди, які він несе;

- спонукання покупців випробувати новий товар;

- введення товару в збутові мережі.

2.         Зростання

3.         Зрілість

4.         Спад


4. Ринкова атрибутика товару.

На насичених ринках перед продавцем і виробником товару постає така проблема: як зробити, щоб його товар споживачі відрізняли від товарів-конкурентів. Для вирішення цієї проблеми і використовується ринкова атрибутика, тобто товарна марка, товарний знак, упаковка і штрих код.

Товарна марка – це ім‘я, назва, символ, малюнок чи їх поєднання, призначені для ідентифікації товарів і послуг конкретного виробника і диференціації їх від товарів-конкурентів.

За допомогою марки формується імідж фірми та товару. До характеристик марочних товарів відносяться:

-  маркування;

-  незмінна упаковка;

-  незмінна, і, як правило, поліпшена якість;

-  незмінна кількість в упаковці;

-  інтенсивна реклама;

-  високий рівень популярності;

-  широке розповсюдження на ринках збуту.

З огляду на те, хто є власником марки, розрізняють

1. марки виробників (коштують дорожче)

2. марки торгівельних посередників (ділерів) – дешевший, оскільки ділери закуповують товари у середніх і дрібних виробників і ставлять на них свою марку.

Існують різні способи використання товарних марок:

-  одна назва для всіх товарів підприємства (сімейна марка);

-  індивідуальна назва для кожного товару;

-  індивідуальна назва для кожної асортиментної групи товару.

Товарний знак – це товарна марка або її частина, яка зареєстрована у встановленому порядку і має юридичний захист.

Функції:

-  забезпечення правового захисту товару;

-  полегшення ідентифікації товару;

-  гарантія якості;

-  надання інформації про виробника товару;

-  рекламування товару.

Упаковка виконує функцію захисту товарів і є складовою частиною іміджу підприємства. Інші функції: рекламна, полегшення використання товару, захист його при транспортуванні і зберіганні, можливість створення оптимальної одиниці для транспортування.

Проблеми: висока вартість. Утилізація, правдивість рекламної інформації.

Штрих код – система європейського штрих кодування, яка надає інформацію про країну-виробника товару, підприємство-виробника і характеристики товару. Має переваги для

виробника, споживача і держави.


Тема 4. Новий товар і маркетинг.

1. Поняття нового товару.

Новий товар означає багато. Це і вперше зроблений товар, і той, що нещодавно з‘явився на ринку, і товар іншого сорту, і невідомий раніше продукт.