Сутність концепції маркетингу. Маркетингове середовище. Маркетингова товарна політика. Новий товар і маркетинг. Маркетингова цінова політика. Розподіл товарів маркетингу, страница 6

-  маркетингове know-how підприємства, або краще розуміння ринків і покупців;

-  висока синергія (поєднання) науки, виробництва і маркетингу.

Причини невдач:

-  поверхневий аналіз ринку (50%)

-  виробничі проблеми (38%)

-  нестаток фінансових коштів (7%)

-  проблеми комерціалізації (5%)

4. Якість і конкурентоспроможність нового товару.

Якість є основою конкурентоспроможності, але не ототожнює її.

Якість – це сукупність властивостей і характеристик товару, які зумовлюють його здатність задовольняти конкретні потреби.

Конкурентоспроможність – це сукупність споживчих властивостей товару, яка забезпечує його здатність конкурувати з аналогами на конкретному ринку в певний період часу.

Особливості:

-  визначається тільки в процесі порівняння товару з іншим товаром;

-  показник конкурентоспроможності відбиває відмінність конкретного товару від аналогічного виробу конкурента по ступеню задоволення потреби;

-  при порівнянні ступеню задоволення потреби необхідно враховувати витрати споживача на придбання та експлуатацію товару.


Тема 5. Маркетингова цінова політика.

1. Фактори, що впливають на цінову політику.

Формування цінової політики передбачає прийняття значної кількості стратегічних і тактичних рішень. На ці рішення суттєво впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники.

Внутрішні чинники ціноутворення:

маркетингові цілі підприємства:

максимізація поточного прибутку – є короткостроковою, орієнтується на сприятливу ринкову ситуацію і використовує максимально високі ціни;

збільшення частки ринку – максимально низькі ціни на високо еластичні товари;

забезпечення виживання підприємства в складних ринкових умовах (зниження попиту, конкуренція...). Низькі ціни;

забезпечення лідерства за якістю продукції – високі ціни.

стратегія маркетингового комплексу. Ціна – один із інструментів маркетингу, і тому, узгоджена з іншими елементами комплексу цінова політика здатна формувати ефективний комплекс маркетингу, який реалізує цілі підприємства;

витрати підприємства. Можливості цінового маневру підприємства прямо залежать від рівня витрат на виготовлення і збут товару. Саме витрати визначають ту мінімальну ціну, яку підприємство встановлює на ринку. Чим нижчий рівень витрат і вища ціна, тим активніше товаровиробники нарощують обсяги збуту продукції;

організаційні рішення. На рівнях ціни суттєво відбивається ініціатор встановлення цін. На невеликих підприємствах таким ініціатором є керівник підприємства, на великих рішення приймають менеджери товарних груп, на деяких підприємствах рівні цін рекомендують продавці.

Зовнішні чинники ціноутворення:

стан ринку і попиту. Важливими є співвідношення попиту і пропозиції та інші чинники кон’юнктури ринку, а також цінова еластичність попиту.

державне регулювання цін. Держава вводить ряд обмежень, що захищають учасників ринку від недобросовісної конкуренції.

Існує 3 види цін:

-  фіксовані;

-  регульовані;

-  вільні.

канали розподілу, як правило, збільшують ціну, тому товаровиробник встановлює жорсткий контроль за каналами розподілу.

споживачі:

-  еластичність попиту;

-  неоднакове ціносприйняття споживачів.

конкуренти.

Існує 4 типи ринків:

-  вільної конкуренції;

-  монополістичної конкуренції;

-  олігополія;

-  чиста монополія.

інші.


2. Методи ціноутворення.

1. Методи, орієнтовані на витрати:

1.1. Метод надбавок – до витрат додають певну надбавку, і таким чином розраховують ціну товару.  Цей метод не враховує ринкову ситуацію. (прибуток/витрати);

1.2. Метод забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал. Ціна встановлюється на базі показника „рентабельності капіталу” (прибуток/капітал).

2. Методи, орієнтовані на попит (споживача):

2.1. Метод максимізація поточного прибутку;

2.2. Метод аукціону;

2.3. Метод, орієнтований на цінність товару для споживача.