Ответы на вопросы экзаменационных билетов № 1-23 дисциплины "История Беларуси" (Кастрычніцкая 1917 года рэвалюцыя ў Беларусі. Развіццё культуры ў РБ на сучасным этапе), страница 2

Польская акупацыя

Узброеная барацьба

 


Вызваленне Беларусі чырвонай арміяй ад польскай акупацыі

 


Аднаўленне савецкай ўлады

 


Другое абвяшчэнне БССР 31 ліпеня 1920 года

 


Контр наступленне польскіх войскаў і захоп значнай часткі тэрыторыі Беларусі

 


Падзел Беларусі

 


Заходняя Беларусь -                                                                           Цэнтральная Беларусь -

да Польшчы                                                                                       БССР

Білет 4 пытанне 2

Савецкая Беларусь у гады новай эканамічнай палітыкі

Прычыны ўвядзення НЭПа:

- Неабходнасць аднаўлення разбуранай вайной гаспадаркі

- Незадаволенасць сялян харчразвёрсткай

Сутнасць НЭПа:

Палітыка ваеннага камунізму (1921-1928)

НЭП (1921-1928)

Харчразвёрстка

Харчпадатак у два разы меншы за харчразвёрстку

Ліквідацыя прыватнага гандлю

Дазвол прадпрымальніцтва і прыватнага гандлю пры захаванні дзяржаўнай маёмасці на знешні гандаль

Ураўняльная размеркаванне зямлёй, падтрымка калектыўных форм вядзення гаспадаркі.

Выбар форм землекарыстання (Калектыўныя або індывідуальныя). Падтрымка розных форм кааперацыі дазвол арэнды зямлі, прымяненне наёмнай працы

Нацыяналізацыя прамысловых прадпрыемстваў

Дапускаліся прыватныя, змешаная, кааператыўная, дзяржаўная форма ўласнасці

Строгае цэнтралізаванае кіраванне народнай гаспадаркай

Дэцэнтралізацыя кіраваннем гаспадаркі, пашырэнне правоў прадпрымальнікаў

Працоўная павіннасць

Свабодны наём рабочай сілы праз біржы труда

Бясплатнасць паслуг, ўраўнілаўка ў аплаце  труда, картачная сістэма

Адмяніліся

1922-1924 – правядзенне грашовай рэформы стабілізацыя рубля, увядзенне  канвертыруемай валюты – чырвонца 

Сгортванне НЭПа:

НЭП – стымуляваў расслаенне грамадства,у чым бальшавікі бачылі пагрозу ажыцяўленню сваіх праграмных мэт.

З усталяваннем асабістай ўлады Сталіна і пачаткам індустрыялізацыі НЭП быў сгорнуты.

Білет 5 пытанне 2

Палітыка беларусізацыі ў 20-я гады ХХ стагоддзя і яе вынікі. Развіццё культуры ў БССР 20-30 гады

Беларусізацыя – палітыка афіцыйных улад якая садзейнічала нацыянальнаму культурнаму развіццю ў Беларусі ў перыяд 1924-1929

Асноўныя дасягненні палітыкі беларусізацыі

Што прадугледжвалася зрабіць

Што зроблена фактычна

Перавод навучання ў школах пераважна на беларускую мову

К 1928 году каля 80% агульнаадукацыйных школ было пераведзена на беларускую мову навучання

Перавод беларускага апарата на беларускую мову

У 1927 годзе каля 80% служачых ў цэнтральных установах у гады валодалі беларускай мовай

Перавод часцей чырвонай арміі на беларускую мову і ўкамплектаванне іх беларусамі

Увядзенне ў часцях вывучэння беларускай мовы і стварэнне дывізій, палкоў.

Вылучэнне беларусаў на адказную работу

павелічэнне ўдзельнай важкасці беларусаў сярод раённых кіраўнікоў на 48%

Стварэнне сістэмы вышэйшай адукацыі

1921 – стварэнне БДУ

Арганізацыя навукова-даследчай дзейнасці па ўсебаковаму вывучэнню Беларусі

Адкрыццё ў 1922 годзе Інстытута беларускай культуры

Выпуск газет, часопісаў, падручнікаў і кніг на беларускай мове

Утварэнне рэдакцыі “Савецкай Беларусі”, адкрыццё беларускай дзяржаўнай бібліятэкі

Вынікі беларусізацыі:

Беларусізацыя садзейнічала ліквідацыі непісьменнасці, падрыхтоўкі неабходных кадраў, спецыялістаў, фарміраванню савецкай інтэлігенцыі, развіццю беларускай навукі і культуры.

Але перыяд беларусізацыі аказаўся вельмі кароткім.

Змена палітычнага курсу правячымі коламі краіны, прывяла спынення палітыкі беларусізацыі.

Усталяванне сталінскай астомы ў 30-я гады

 

Адваротны працэс беларусізацыі (контр беларусізацыя)