Ответы на вопросы экзаменационных билетов № 1-23 дисциплины "История Беларуси" (Кастрычніцкая 1917 года рэвалюцыя ў Беларусі. Развіццё культуры ў РБ на сучасным этапе)

Страницы работы

Содержание работы

1 Білет 2 пытанне

Кастрычніцкая 1917 года рэвалюцыя ў Беларусі.

Устанаўленне ўлады саветаў.

Цяжкае становішча народа,                                           Недзеяздольнасць

абвастрэнне сацыяльна-эканамічных                            часовага ўрада

супярэчнасцей, выкліканых першай Сусветнай

вайной.

Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Петраградзе – 25 кастрычніка 1917 года. Захоп улады бальшавікамі, падзенне самадзяржаўя.

Устанаўленне ўлады саветаў на Беларусі:

- Мінскі савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў абвясціў сабе ўладай

- Стварэнне бальшавікамі ваенна-рэвалюцыйнага камітэта (ВРК) заходняй вобласці і фронту (Кнорын, Ландар, Мяснікоў)

- Камітэт выратавання рэвалюцыі на чале з меньшывіком Калатухіным не адважыўся пайсці на ўзброены канфлікт з ВРК

- Ліквідацыя ў Магілёве Стаўкі Вярхоўнага  Галоўнага камандуючага рускай арміі, пераход улады ў рукі ВРК

На працягу кастрычніка – лістапада 1917 года – савецкая ўлада была ўсталявана ва ўсіх гарадах Беларусі і ў арміях заходняга фронту.

 

Стварэнне Абласнога выканаўчага камітэта заходняй вобласці і фронту (Аблвыкамзаха) – вышэйшага органа Савецкай ўлады на Беларусі да канца 1918 года.

Вывад:

Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі, у выніку якой адбыўся пераход улады да Саветаў на чале за партыяй бальшавікоў, адбылася дзякуючы падтрымцы гэтай партыі з боку салдатаў Заходняга фронту. Разам з тым лозунгі бальшавікоў, іх рашучасць прыцягвалі да іх не толькі салдат, але і іншыя слаі бяднейшага насельніцтва, у тым ліку сялян і рабочых.

Білет 3 пытанне 1

Стварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920)

З’езд  беларускіх

нацыянальных арганізацый

(ліпень 1917)

не прызналаЦэнтральная рада                    Вялікая Беларуская рада (ВБР)                 Аблвыкамазах

(Язэп Лёсік)                                       (пасля кастрычніка 1917)

Супраць

Аўтаномія Беларусі                          Абвяшчэнне Беларусі народнай                         Разагнаў

ў складзе Расіі                                   рэспублікай, яе федэрацыі з                               першы

                                                           Расіяй і іншымі суседнімі                                   ўсебеларускі

                                                        рэспублікамі                                                  з’езд які

                                                                                                                              адбыўся

                                                                                                                              (7-17 снежня

                                                                                                                              1917 года),

                                                                                                                              абраў

                                                                                                                              Выканкам

                                                                                                                              Рады

                                                                                                                              ўсебела-

                                                                                                                              рускага

                                                                                                                              з’езда

Працяг баявых дзеянняў I Сусветнай вайны

Люты 1918 года – наступленне германскіх войскаў

Брэсцкі мір – 3 сакавіка 1918 года, па ўмовах якога большая частка тэрыторыі Беларусі аказалася пад германскай акупацыяй

Выканкам рады ўсебеларускага з’езда абвясціў незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі  (БНР) 25 сакавіка 1918 года (А. Луцкевіч, А. Смоліч)

 

Рада БНР займалася культурна-асветніцкай і эканамічнай дзейнасцю.

Лістападаўская 1918 года – рэвалюцыя ў Германіі

 

Скасаванне Брэсцкага міру

Вызваленне Беларусі чырвонай арміяй

Усталяванне Савецкай ўлады

                            Аблвыкамзах                                      Белнацком

                            (Мяснікоў, Кнорын)                           (Чарвякоў)

Супраць                            Ідэі сусветнай                                     Стварэнне Беларускай

                            пралетарскай                                               дзяржаўнасці

                            рэвалюцыі

VIПаўночна-Заходняя канферэнцыя РКП(б)

Першы з’езд камуністычнай партыі бальшавікоў у Беларусі КП(б)Б

Маніфест аб утварэнні БССР 1 студзеня 1919 года (Старшыня ўрада Зміцер Жылуновіч)

  

Усебеларускі з’езд саветаў

 


Далучэнне да Расіі –                                                                 Утварэнне Літ Бел

Віцебскай, Магілёўскай, Смаленскай                                      2-3 лютага 1919 года

губерняў БССР

Наступленне палякаў у сакавіку 1919 г

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Ответы на экзаменационные билеты
Размер файла:
208 Kb
Скачали:
0