Ответы на вопросы экзаменационных билетов № 1-23 дисциплины "История Беларуси" (Кастрычніцкая 1917 года рэвалюцыя ў Беларусі. Развіццё культуры ў РБ на сучасным этапе), страница 10

- Крытыка сучаснасці (П’еса Кандрата Крапівы “Брама неўміручасці”)

- Пашырэнне літаратурных твораў на тэму рэвалюцыі і грамадзянскай вайны

Мастацтва:

         Выяўленчае:                                                                                  Манументальнае:

Ліліяна і тэма вайны                                                                           Мемарыяльны комплекс

(Міхась Савіцкі, Мадэрнісцкія творы                                                “Хатынь”, “Курган

Марка Шагала за мяжой, Арыгінальныя творы                                Славы”, “Брэсцкая

Ісачова Аляксандра)                                                                          крэпасць герой”, помнікі

                                                                                                            Я.Коласу і Я.Купале ў

                                                                                                            Мінску.

Адукацыя і навука:

- Другая палова 70 гадоў – пераход да ўсеагульнай сярэдняй адукацыі

- Стварэнне ВВК (УПК), ПТУ пачалі пераходзіць на сярэднюю адукацыю

- Павялічылася колькасць ВНУ (1960 – 24; 1985 – 33)

- Вядучы цэнтр навукі -  Акадэмія навук БССР

- Прыезд вучоных фізікаў і матэматыкаў за навуковых цэнтраў СССР

- Узнікненне навуковых школ, вышэйшых даследаванняў якія прызначаны як у краіне, так і за мяжой, асабліва матэматыкі і фізікі.

Уклад беларусаў у асваенні космасу:

Беларускіх лётчыкаў касманаўтаў: Петр Клімук і Уладзімір Кавалёнак

Вынік: Такім чынам культура Беларусі ў ІІ палове 60-х - першай палове 80-х зрабіла крок у сваім развіцці, адлюстравала рознабаковае духоўная жыццё беларускага народа.

Білет 19 пытанне 2

Развіццё народнай гаспадаркі БССР у канцы 60-х – пачатку 80-х гадоў

Нягледзячы на высокія тэмпы развіцця вытворчасці ў 50-я – першай палове 60-х гадоў тэхнічны ўзровень прамысловасці як і раней не адпавядаў дасягненням навукі і тэхнікі. У сувязі з гэтым была зроблена адна з рашучых у пасляваенныя гады спроб радыкальных змен у эканомікі на аснове рэформы правядзенне якой пачалося ў 1965 годзе калі кіраўніком СССР стаў Л.Н. Брэжнеў, а БССР Пётр Міронавіч Машэраў.

Аўтарам рэформы з’яўляўся старшыня ўрада СССР Аляксей Мікалаевіч Касыгін (Адзін з памочнікаў – беларус К.Т. Мазураў)

Мэты рэформы:

 


Уключыць ў дзеянне таварна-грашовыя             Пашырыць гаспадарчую самастойнасць

                        механізмы                                                         прадпрыемстваў

Асноўныя накірункі:

- Аднаўленне міністэрстваў замест Саўнаргасаў

- Скарачэнне планавых паказчыкаў, што даводзілася да прадпрыемстваў

- Фінансаванне прамысловага будаўніцтва праз крэдыт, а не шляхам выдачы незваротных датацый

- Увядзенне элементаў рыначнай эканомікі, перавод прадпрыемстваў на гаспадарчы разлік

- Стварэнне на прадпрыемствах фондаў матэрыяльнага стымулявання

Але распрацоўка і правядзенне ў жыццё рэформы ажыццяўлялася зверху. Таму ні якіх асаблівасцяў яна не прадугледжвала

Вынікі рэформы:

- Уздым прамысловай вытворчасці ў другой палове 60-х пачатку 70-х гадоў

- Будаўніцтва 140 буйных прадпрыемстваў:

Гродзенскі і гомельскі хімкамбінаты, магілёўскі камбінат сінтэтычнага валакна, бабруйскі шынны камбінат, мазырскі нафтаперапрацоўчы завод і інш.

- Выпуск новых прамысловых вырабаў, ЭВМ, дакладных станкоў, прыбораў.

Вынік:

Аднак развіццё прамысловасці характарызавалася пераважна колькасным ростам (экстэнсіўны шлях). Працягвалася адставанне тэмпаў навукова-тэніхчнага прагрэсу і ўкараненне ў вытворчасць дасягненняў навукі і тэхнікі пераводу прамысловасці на інтэнсіўны шлях развіцця не адбылося. Гэта было сведчаннем няўдачы эканамічнай рэформы 1965 года якая праводзілася ў жыццё па-ранейшаму каманднымі метадамі.

Білет 20 пытанне 2

Змены ў эканамічным становішчы Беларусі ў другой палове 80-х-90-х гадоў

“Застой” – у эканоміцы, экстынсіўны шлях развіцця эканомікі патрабаваў карэнных пераўтварэнняў.

Прыход да ўлады ў 1985 годзе М.С. Гарбачова: