История Беларуси в составе Речи Посполитой, страница 6


ГРАМАДСКА-ПАЛIТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ ВКЛ

Вялiкае княства Лiтоўсте ў XVII ст.


 


'      т\»     *Ь'   Г       ХбвiлБЯя     / (.•    ••••     „   ■•.    Тс

КЙЕ—Аугустаў.  (М^        Н У*Я<         Г

Кнышын^*        -X    ^.       У     Й\       СМ Ъм  Гранiцы дзяржаў паводле Сталбоўскага мiру I6I7 г. i ~   Дэўлi'нскага лерамiр'я I6I8г.

Гранiца памiж Польшчай i Вялiкiм княствзм Лiтоускiм паводле "•*-•*-« Люблiнскайунii  i569г.


Тэрыторыi, страчаныя Рэччу ПаспалiтаЙ  у 1667 г. i зноў вврнутыяейу 1678 г. | 2 I 2 I   Тэрыторыi. страчаныя Рэччу Паспалiтай паводле '—I—'   Андросэускага перамiр'я    1667 г. i Вечнага мiру  1686 г.

 Гранiцы дзяржау у 1699 г.


уу/\ Тэрыторыя Рэчы Паспалiтай. якая была занята шведамi у 1621 -29 гг.              Сучасная гранiца Рэспублiкi Беларусь

мг-Д   i адышла да Швецыi паводле Алiўскага мiру 1660г.         О ВiЛЬНЯ   Сталiцы дзяржаў

мiру 1634 г. 1 размежаванняў 1630-40-х га

Ш

Тэрыторыi.страчаныя Рэччу Паспалiтай паводле Палянаўскага         ° МЕНСК   Цэнтры ваяводствау   i васальных герцагстваў
■iiпн \е.чА г ; п„йншлп,ййяi) iкчп  лг\-„ г-чппв    _        НэчЫ IIаспалiтэн

Пiнск        Iншыя населеныя  пункты


БЕЛАРУСЬ У СКЛАДЗЕ РЭЧЫ ПАСПАЛIТАЙ

Пасля смерцi караля пачынаўся перыяд безуладдзя, якi цягнуўся ад некалькiх месяцаў да некалькiх гадоў. У часы бескаралеўя iснавала асобая пасада iнтэррэкса, якую звычайна займаў прымас польскай каталiцкай царквы. Ен склiкаў для абрання новага караля тры сеймы: 1) канвакацыйны, на якiм вызначалiся час i месца выбараў караля, мяркуемыя кандыдаты на каралеўскi прастол, выпрацоўвалiся ўмовы дагавору з кандыдатамi; 2) элекцыйны (выбарчы), на якiм праводзiлiся выбары i заключалася пагадненне "Пакта канвента"; 3) каранацыйны, на якiм ажыццяўлялася каранацыя i кароль прыносiў прысягу за-хоўваць усе правы i выконваць умовы пагаднення (Юхо Я.А. Кароткi нарыс гiсторыi дзяржавы i права Беларусi. Мн., 1992. С. 211 — 212).

Рэч Паспалiтая з'яўлялася феадальна-прыгоннай дзяржавай. Па-нуючым класам былi землеўладальнiкi: магнаты (паны), сярэдняя i дробная шляхта. Юрыдычна як паны, так i шляхта былi роўныя памiж сабой. Аднак рашаючай палiтычнай сiлай у дзяржаве з'яўлялiся паны. Яны складалi сенацкае саслоўе (вышэйшыя духоўныя i свецкiя феа-далы: арцыбiскупы i бiскупы, ваяводы i кашталяны), i ўсё кiраванне дзяржавай знаходзiлася ў iх руках. Толькi паны i шляхта мелi права валодаць зямлёй. Шляхецкая маёмасць не магла быць канфiскавана без суда, шляхцiц не мог быць арыштаваны без дазволу суда, i яго мог судзiць толькi шляхецкi суд. Шляхта была свабодная ад пабораў. Адзiнай павiннасцю яе з'яўлялася вайсковая служба.

У склад пануючага класа ўваходзiла "белае" i "чорнае" духавенства, якое валодала велiзарнай зямельнай маёмасцю. У выключных выпадках яно плацiла аднаразовы падатак, якi зваўся "доброхотное даянйе". Мiж тым духавенства само збiрала дзесяцiну з каралеўскiх i шляхецкiх маёнткаў. Прадстаўнiкi вышэйшага клiра ўваходзiлi ў склад сената. Што датычыцца шляхецкiх сеймiкаў i пасольскай iзбы, у iх працы духоўныя асобы звычайна не ўдзельнiчалi.

Такiм чынам, Рэч Паспалiтая была канстытуцыйнай саслоўнай манархiяй, у якой улада размяркоўвалася памiж двухпалатным пар-ламентам (магнатамi i шляхтай) i каралём. Iншыя саслоўi нiякiх палiтычных правоў не мелi.

Якое ж месца адводзiлася Вялiкаму княству Лiтоўскаму ў Рэчы Паспалiтай i якое месца па сутнасцi яно займала?

Польская праграма унii мела на мэце заснаванне унiтарнай дзяржавы1, якая ўяўлялася як "адзiнае непадзельнае цела з адной галавой", г. зн. ВКЛ адводзiлася роля правiнцыi Рэчы Паспалiтай. Аднак напярэдаднi Люблiнскай унii дзяржавы мелi аднаго гаспадара, а ў астатнiм былi самастойныя i незалежныя. Другiм крокам у бок унiтарнай дзяржавы пасля Люблiна стаў каронны сейм i скасаванне

1 Унiтарная дзяржава — форма дзяржаўнага ладу, пры якой тэрыторыя краiны, у адрозненне ад федэрацыi, не мае ў сваiм складзе федэратыўных адзiнак (штатаў, зя-мель, рэспублiк), а падзяляецца на адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльныя адзiнкi (раёны, вобласцi i г.д.).