Робоча програма курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" (Тематика лекційних занять)

Страницы работы

Содержание работы

 Державний університет імені Драгоманова

Кафедра теорії та історії держави і права

Робоча програма курсу:

Історія держави і права

зарубіжних країн

для студентів І-го курсу юридичного факультету

(для денної і заочної форми навчання)

на 2001-2002 навчальний рік

Укладач:

Толкачова Н.Є.

доцент кафедри теорії та

історії держави і права

Затверджено на засіданні кафедри теорії та історії держави і права:

протокол  №      від                   2001 р.

Київ-2001

Розділ 1.

Тема 1.  Предмет, метод дослідження та історіографія ІДПЗК.    2 години

  • Предмет курсу ІДПЗК, його значення.
  • Методологія дослідження.
  • Періодизація історії дердави та права.
  • Історіографія  науки ІДПЗК.

Тема 2.  Держава і право країн Стародавнього Сходу.                2 години.

·  Загальні закономірності та особливості у формуванні держави і становлення права у Єгипті, Вавилоні, Індії та Китаї.

·  Азійський спосіб виробництва та його держав­но-правові аспекти.

·  Класи  і стани у країнах Стародавнього Сходу.

·  Форми правління у країнах Стародавнього Сходу. Суть східної деспотії.

·  Джерела права країн Стародавнього Сходу.

Тема 3Держава та право Стародавнього Вавилону.                   2 години.

·  Особливості виникнення і розвитку держави і права у Вавилоні.

·  Міста-держави, їх форма правління і суспільний лад.

·  Суспільний лад Стародавнього Вавилону. Правове становище різних груп населення.

·  Державний лад. Три відомства. Чиновницько-бюрократичний апарат. Збройні сили.  Судові органи.

·  Джерела права. Характеристика законів царя Хаммурапі. Право власності і право володіння. Зобов'язальне право (договори купівлі-продажу, позики, оренди, поклажі, найму, делікти). Сімейно-шлюбне право.Кримінальне право.

Тема 4. Держава та право Стародавньої Індії та Китаю.               2 години.

·  Особливості виникнення і розвитку індійської держави. Держа­ва Маур’їв.

·  Суспільний лад Стародавньої Індії, система варн: брах­мани, кшатрії, вайшиї, шудри. Правове становище варн. Дхарми.

·  Державний устрій і управління. Центральні і місцеві органи управління. Раджа. Чиновницький апарат. Збройні сили. Судові органи.

·  Джерела права та їх характеристика. Закони Ману. Артхашастра. Право власності і право зобов'язань. Сімейно-шлюбні відносини. Кримінальне право. Види злочинів і покарань.

·  Виникнення і розвиток держави і права у Стародавньому Китаї. Держава Шань-Інь. Суть реформ Шан Яна.

·  Суспільний лад Стародавнього Китаю. Правове становище окре­мих груп населення.

·  Державний лад Стародавнього Китаю. Ван. Сян. Сима. Ситу. Сикун. Система місцевого управління. “Бо” і “Цзи”. Професі­йні збройні сили.

·  Джерела та основні риси права. Закон. Морально-етичні норми Конфуція. Право власності і право зобов'язань. Види злочинів. Система покарань. Розшукний процес.

Розділ ІІ.

Тема 5.  Держава і право країн античного світу.  2 години.

·  Історіографія античності.

·  Характеристика рабовласницького типу античних держав.

·  Становлення державності в античності.

·  Політичний устрій античних держав. Демократична форма правління.

·  Характеристика і джерела античного права.

Тема 6. Держава і право Стародавньої Греції.                               2 години.

·  Розклад первісно-суспільного ладу. Потестарна організація стародавніх греків. Базилевс. Ареопаг. Народні Збори. Поява патріархального рабства. Держави-поліси.

·  Реформи Тезея, Солона і Клісфена в Афінах. Тиранія. Писістрата.

·  Демократизація державного ладу Афін у V ст. до н.е. Реформи Ефіальта і Перикла.

·  Суспільний лад Афін. Громадянство.

·  Державний лад Афін. Форма правління. Геліея. Особливості афінської демократії.

·  Джерела афінського права. Право зобов’язань. Сімейно-шлюбне право. Кримінальне право. Злочини проти держави, релігії, особи та майнові злочини. Змагальний процес. Остракізм.

·  Особливості виникнення та розвитку держави в Спарті. Суспільний та державний лад Спарти.

Тема   7. Держава і право Стародавнього Риму.                                2 години.

·  Періодизація історії римської держави і права. Виникнення Риму. Реформи Сервія Тулія (509 р. до н. е.). Боротьба патриціїв і плебеїв.

·  Суспільний лад Риму у період республіки (509 - 28 р.р. до н.е.).

·  Державний устрій Риму у період республіки. Судові органи. Збройні сили. Управління провінціями.

·  Перехід від республіки до імперії. Принципат. Зміни в економіці, суспільному ладі та державному устрої в період принципату. Домінат. Суспільний лад та державний устрій. Роль армії. Поділ імперії на Західну і Східну. Падіння Західної Римської імперії.

·  Загальна характеристика римського права.

Розділ ІІІ.

Тема  8. Держава і право періоду середніх віків (феодальна держава і право).

2 години.

·  Загальна характеристика виникнення і розвитку феода­льної держави і права. Феодальний спосіб виробництва, його характерні риси і особливості у різних народів.

·  Ієрархічна структура суспільства.

·  Основні етапи виникнення і розвитку феодальної держави і права. Ранньофеодальна монархія в період феодальної роздробленості, станово-представницька монархія, абсолютна монархія.

·  Роль церкви як політичного чинника.

·  Статус міст в середні віки.

·  Етапи розвитку і джерела права.

Тема  9.Держава і право франків.                                     2 години.

Похожие материалы

Информация о работе