Робоча програма курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" (Тематика лекційних занять), страница 2

·  Особливості виникнення і розвитку держави і права у франків. Прийняття християнства франками. Реформи Карла Мартелла. Виникнення імперії Карла Великого. Верденський договір і розпад франкської держави.

·  Розвиток суспільного ладу франків. Марка. Виникнення феоду, аллода і бенефіція. Коммендація і прекарій. Імунітети.

·  Державний устрій. Система управління в державі франків. Судова система.

·  Джерела права франків. Характеристика “Салічної правди”. Право власності і право володіння. Сімейно-шлюбне право і право спадщини. Види злочинів і покарання за “Салічною правдою”. Особливості змагального процесу франків.

Тема 10.Держава і право феодальної Франції.                     2 години.

·  Розвиток феодальних відносин у Франції у період феодаль­ної роздробленості. Класи і стани населення. Духовенство. Дворян­ство. Міське населення. Феодальне залежне населення: серви і вілани. Особливості системи сюзеренітету-васалітету у Франції.

·  Королівська влада у 9-12ст.ст. Реформи Людовика Святого. Утворення стано­во-представницької монархії.

·  Паризький  парламент та інші судові органи. Центральне і місцеве управління.

·  Формування абсолютної монархії у Франції. Центральна і місцева система управління.

·  Джерела та характерні риси права. “Кутюми Бовезі”, “Акт про відправлення правосуддя”, “Чорний кодекс”. Ордонанс 1670 р.. Торгівельний кодекс 1673 р.

Тема 11.Держава і право феодальної Англії.                            2 години.

·  Особливості утворення держави і права в англів і саксів. Суспільний лад англів і саксів. Королівська влада і уітенагемот. Джерела права англо-саксів.

·  Норманське завоювання і його вплив на розвиток суспільного і державного устрою Англії в 11-12 ст.ст. Реформи Генріха II. Прийняття “Великої хартії вільностей”.

·  Виникнення парламенту. Особливості станово-предста­вницької монархії в Англії. Центральна і місцева системи управ­ління. Суд присяжних.

·  Зміни в суспільному ладі Англії в 15-16 ст. Поява буржуазії.

·  Особливості абсолютної монархії в Англії.

·  Судова система. Суди загального права і суди “справедливос­ті”. Суд присяжних.

·  Особливості англо-саксонської системи права. Джерела права. Загальне право.

Тема 12. Держава і право феодальної Німеччини.                     2 години.

·  Утворення і розвиток феодальної держави і права в Німеччині. Гофтаг і рейхстаги. Формування військового і податно­го станів населення.

·  Виникнення “Священної римської імперії німецької нації”. “Золота Булла” 1356 р. Рейхстаг і ландтаги. Імператорська влада і влада курфюрстів. Особливості станово-представницької монархії в Німеччині.

·  Суспільний лад феодальний Німеччини. Правове станови­ще духовенства, світських феодалів, міщан та селян. Форми феода­льної повинності селян. Селянська війна і Реформація в Німеччи­ні та зміни в суспільному ладі.

·  Особливості становлення німецького абсолютизму. “Освічений” абсолютизм в Прусії і Австрії.

·  Особливості розвитку феодального права в Німеччині. Джерела права. Саксонське і Швабське зерцала. Магдебурзьке право. Кароліна. Рецепція римського права. Специфіка формування національного права.

Тема 13.Держава і право Арабського Халіфату.                          2 години.

·  Розклад родоплемінного ладу і формування державності в арабів. Роль релігії у формуванні держави і права.

·  Завойовницькі війни арабів. Виникнення Халіфату. Періодизація історії держави і права Арабського Халіфату.

·  Суспільний лад.

·  Державний устрій і управління Арабського Халіфату. Місцеві органи управління. Збройні сили. Судові органи.