Робоча програма курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" (Тематика лекційних занять), страница 6

  • Особливості соціально-економічного розвитку США в нові­тній  період.
  • Новий курс Рузвельта. Посилення виконавчої гілки вла­ди. Правове регулювання суспі­льних і трудових відносин. Додатки, прийняті до Конституції США у 20 ст.
  • Основні тенденції державно-правового розвитку США після другої світової війни. Період “холодної війни”. Взаємовідно­сини виконавчої і законодавчої гілок влади у період після другої світової війни. Роль Верховного Суду у системі стримувань і проти­ваг. Зміни у виборчому праві США.
  • Розвиток партійної системи США. Еволюція політичного режиму США на сучасному етапі.
  • Характеристика джерел права США. Розвиток федерального законодавства. Ліквідація сегрегації. Правове регулювання соціаль­ного захисту населення США.

Тема 26.  Держава і право Німеччини Новітнього періоду.                  2 години.

·  Передумови революції 1918 р. Виникнення республіки. Партійна система.

·  Конституція Веймарської  республіки 1919 р. Версальський мирний договір.

·  Соціально-економічний і політичний розвиток Німеччини у 20 - на поч. 30-х рр.

·  Прихід фашистів до влади і встановлен­ня диктатури. Створення каральних органів (СС, СД, СА, гестапо, надзвичайні суди). Фашистський політичний  режим.

·  Правове становище Німеччини за Потсданськими угодами. Причини розколу Німеччини. “Бізонія” і “Тризонія”. Утворення ФРН. Бонська конституція 1949 р. Державний лад ФРН. Політична система.

·  Утворення НДР. Конституція НДР 1949 р. Соціально-економічні перетворення в НДР. Конституція НДР 1968 р. Демократич­на революція в НДР у 1989-1990 рр. Об'єднання Німеччини у жовтні 1990 р.

Тема 27. Держава і право Великобританії Новітнього періоду.               2 години.

·  Основні тенденції економічного і політичного розвитку Великобританії у першій третині 20 ст. Делеговане законодавство.

·  Реформа виборчого права у 1918 р., 1928 р., 1948 р. і 1969 р. Характеристика королівської влади, парламенту і кабінету міністрів. Політичні партії. Реформа палати лордів у 1999 р.

·  Розвал Британської колоніальної імперії. Вестмінстерський статут 1931 р. і створення Британської співдружності націй.

·  Джерела права Великобританії. Спроба проведення систе­матизації законодавства країни. Соціальний захист населення. Зміни у правовому становищі селянина-орендаря.

Тема 28. Держава і право Франції Новітнього періоду.               2 години.

·  Особливості соціально-економічного і політичного роз­витку Франції у 20-ЗО-ті рр. Делеговане законодавство. Реформа виборчого права. Заміна пропорційної системи мажоритарною. Багатопартійна система.

·  Виникнення Народного фронту. Діяльність уряду Леона Блюма. Розпуск фашистських організацій. Соціально-економічне законодавст­во.

·  Причини падіння Третьої республіки у Франції. Утворен­ня держави Віші.

·  Конституція 1946 р. Державний устрій і політичний режим Четвертої респу­бліки.

·  Конституція 1958 р. і утворення режиму П’ятої республіки. Суть президентсько-парламентської респуб­ліки. Партійна система.

·  Джерела права. Зміни в трудовому, цивільному і кримі­нальному законодавстві. Відновлення суду присяжних.

Тема 29.Держава і право Італії.                                     2 години.

·  Особливості соціально-економічного і політичного розвитку Італії після першої світової війни. Прихід фашистів до влади. Особливості італійського державно-правового режиму. Зміни в державному устрої. Корпоративна держава. Каральні органи. Крах фашистської диктатури.

·  Ліквідація монархії і утворення республіки в Італії після другої світової війни. Конституція 1947 р. Парламент. Кабі­нет Міністрів. Політичні партії. Пропорційна система виборів. Лік­відація пропорційної системи у 1997 р. і заміна її мажоритарною.