Робоча програма курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" (Тематика лекційних занять), страница 5

 • Соціально-економічні і військова реформи у Прусії на початку 19 ст.
 • Виникнення і розвиток німецької національної ідеї. Німецький союз 1815 р. і домінування в ньому Австрії.
 • Революція 1848 р. та її вплив на розвиток німецьких держав.
 • Конституція Прусії 1850 р. Король, уряд, ландтаг. Утворення Північно-германського союзу. Конституція Союзу. Перемога Прусії у війнах з Данією, Австрією та Францією і об'єднання Німеччини.
 • Утворення Німецької імперії. Конституція 1871 р. Імпера­тор, канцлер, Бундесрат, рейхстаг. Армія. Поліція. Судова систе­ма. Політичні партії.
 • Боротьба Німеччини за створення колоніальної імперії.
 • Джерела права роздробленої Німеччини та їх характеристи­ка. Уніфікація цивільного права. Німецьке цивільне уложення 1890 р. і його система.

Тема 22. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Японії.   2 години.

 • Соціально-економічне і політичне становище Японії у середині XIX ст. Правове становище станів населення: сі, но, ко, сьо. Органи влади феодальної Японії: імператор, сьогун, даймьо.
 • Революція Мейдзі 1868 р. і початок антифеодальних пере­творень. Зміни у політичному ладі. Виникнення нового адміністративного поділу Японії. Поліція і збройні сили. Соціально-економічні реформи. Земельна реформа. Особливості форм власності у реформованій Японії.
 • Конституція 1889 р. Імператор, уряд, таємна рада, парла­мент. Судова система. Місцеве управління.
 • Характеристика  цивільних, кримінальних кодексів Японії. Посилення ролі поліції.

Тема 23.  Держава і право Росії (19 - поч. 20 ст.).                    2 години.

 • Соціально-економічний і політичний розвиток Росії у першій половині 19 ст. Систематизація законодавства Росії.
 • Державний лад Росії. Імператор. Сенат. Синод. Держав­на Рада.
 • Скасування кріпацтва. Судова реформа. Земська і міська реформи. Військова реформа. Фабрично-заводське законодавство 80-90-х рр. 19 ст. Імператор. Рада Міністрів. Сенат.
 • Передумови революції 1905-1907 рр. Маніфест від 17 жов­тня 1905 р. Виникнення Державної Думи і Державної Ради. Реоргані­зація Ради Міністрів. Столипінські реформи. Виникнення політичних партій та їх діяльність.
 • Джерела права Росії на початку 20 ст. Надзичайна юстиція. Основні  закони Російської імперії 1906 р.

Розділ V.

Тема 24. Революція 1917 р. в Росії і виникнення та розвиток радянської держави і права.                                                                                           2 години.

 • Причини лютневої революції 1917 р. Повалення самодер­жавства і виникнення Тимчасового уряду. Суть двовладдя.
 • Жовтневий переворот 1917 р.
 • Декрети II з’їзду Рад робітничих і солдатських депутатів і постанови Ради народних комісарів (РНК). Створення репресивних органів влади  (Всеросій­ська надзвичайна комісія, ревтриби, ревкоми, міліція). Декрет про суд № 1. Створення Вищої Ради народного господарства (ВРНГ). Розгін Установчих зборів.
 • Конституція РРФСР 1918 р. Суть політики військового комунізму. Червоний терор. Розв'язання громадянської війни в Росії.
 • Джерела права радянської Росії. Розвиток цивільного сімейно-шлюбного, трудового і кримінального законодавства.
 • Утворення СРСР. Конституція 1924 р. Конституція СРСР 1936 р. Репресивна політика партії більшовиків в 20-30-і р.р. Суспільний лад СРСР.
 • Розвиток цивільного, трудового і кримінального законода­вства у роки Другої світової війни та після її закінчення. Консти­туція СРСР 1977 р. Політика русифікації. Партійна перебудова і ро­зпад СРСР та утворення незалежних держав. 

Тема 25. Держава і право США в Новітній період.                     2 години.