Робоча програма курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" (Тематика лекційних занять), страница 7

Тема 30. Держава і право Новітнього періоду: Польща, Чехословаччина, КНР.                                                                                                                                                                                                                                                                 2 години.

·  Польща. Перша світова війна і відновлення польської держа­вності у 1918-1919 рр. Конституція 1921 р. Державний переворот 1926 р. і прихід Пілсудського до влади. Конституція 1935 р.

·  Соціально-економічні зміни у період після Другої світової війни. Конституції 1947 і 1952 рр. Діяльність ПОРП. Діяльність “Солідарності”.

·  Демократична революція 1989-1991 рр. Зміни у дер­жавному ладі, політичному режимі і політичній системі.

·  Чехословаччина.Проголошення незалежності Чехословацької держави у 1918-1919 рр. Конституція 1920 р.

·  Проголошення ЧССР та конституція 1948 р. Конституція 1960 р. Революційні події 1968 р. Перетворення ЧССР у федерацію. Консти­туційний закон 1968 р.

·  Демократична революція 1989-1991 рр. Зміни у державному ладі, партійній системі, економіці і праві. Розпад Чехословацької федерації і утворення двох незалежних держав Чехії і Словакії.

·  Держава і право КНР. Демократична революція в Китаї. “Три народних принципи” Сун Ятсена. Утворення у 1949 р. Китайської Народної Республіки.

·  Проголошення КНР державою народно-демократичної диктатури народу.  Конституції КНР 1954 р., 1975 р., 1978 р.

·  Конституція 1982 р. - конституція “соціалістич­ної держави диктатури народу”.  Демократи­чні, економічні реформи 80-90-х рр.

·  ІндіяІндія у складі Британської колоніальної імперії. Утворення домініону у 1947 р. Консти­туція 1950 р. Держава і право в Індії на сучасному етапі.

Підручники  та  навчальні  посібники:

1.  Графский Всеобщая история права и государства. М. 1999.

2.  История государства и права зарубежных стран. Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. Крашенииниковой. Ч. І, ч. II. М., 1998.

3.  Макарчук  Історія держави та права зарубіжних країн.

4.  Страхов Історія держави та права зарубіжних країн.

5.  Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу. Львів. 2001.

6.  Федоров Г.К. Історія держави і права зарубіжних країн. К., 1994.

7.  Шевченко 0.0. Історія держави і права зарубіжних країн. К., 1997.

8.  Шевченко О.О. Хрестоматія  з історії держави і права зарубіжних країн. К., 1998.

Збірники документів і нормативних матеріалів:

1.  Конституции и законодательные акты зарубежных государств ХVІІІ-ХІХ вв. Под ред. проф. Галанзы П.Н. М.: Госюриздат, 1957.

2.  Конституции государств американского континента. Под ред. проф. Г.С. Гурвича. М. 1959.

3.  Конституции государств Юго-Восточной Азии и Тихого океана. Под ред. З.М. Луковниковой. М. 1960.

4.  Конституции государств Ближнего й Среднего Востока. Под ред. Й.Д. Левина. М. 1956.

5.  Конституции социалистических государств. Под ред. В.А. Страшуна і др. М. 1987. Т. 1-2.

6.  Сборник документов по всеобщей истории государства и права. Под ред. К.Е. Ливанцева. Ленинград. 1977.

7.  Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Європи. Под ред. акад. В.М. Корецкого. М. 1961.

8.  Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Под ред. З.М. Черниловского. М. 1973.

9.  Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. Т. 1, Т. 2. Харків, 1996.

10.  Италия, ФРГ, Япония, Канада. Изд-во БЄК. - М., 1996.

11.  Конституції нових держав Європи та Азії. Вид-во “Право”. - К., 1996.

12.  Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные революции ХVІІ-ХVІІІ вв. М., 1990.