Сила Лоренца. Ефект Холла. Закон Ампера (Індивідуальне завдання № 1 із 150 питань), страница 9

139.  Сила Лоренца, з якою магнітне поле діє на вільний електрон (e=1,6×10-19Кл), що знаходиться в рухомому провіднику відносно магнітного поля, дорівнює (F=4,8×10-24 H) . Визначити довжину провідника, якщо на його кінцях виникає різниця потенціалів U=6×10-5 B. Провідник, магнітне поле і напрямок переміщення провідника перпендикулярні між собою.

140.  Позитивно заряджена частинка влітає  в однаково направлені перпендикулярно її швидкості однорідні магнітне та електричне поля. Визначити, під яким до цих полів буде направлене прискорення в момент, коли швидкість частинки V=103 м/с. Індукція магнітного поля B=5×10-2 Тл  , напруженість електричного поля E=35 B/м

141.  Електрон (e=1,6×10-19Кл, m=9,1×10-31кг) який знаходиться в стані спокою, прискорюється електричним полем, напруженість якого E=const. Через τ=0,01c він влітає в магнітне поле, перпендикулярне електричному, магнітна індукція котрого B=10-5 Тл  . В скільки разів нормальне прискорення електрона і цей момент більше його тангенціального прискорення?

142.  Протон (e=1,6×10-19Kл, m=1,6×10-27 кг), який знаходиться в стані спокою, прискорюється електричним полем, напруженість якого E=const . Через τ=0,01c він влітає в магнітне поле, перпендикулярне електричному, магнітна індукція котрого B=10-5 Тл   . В скільки разів нормальне прискорення протона в цей момент більше його тангенціального прискорення?

143.  В однорідному горизонтальному магнітному полі падає з прискоренням a=9,7 м/с2 прямолінійний незакріплений горизонтальний мідний провідник з поперечним перерізом S=2мм . По провіднику тече струм 10 A, який направлений перпендикулярно полю. Визначити індукцію поля. Прискорення вільного падіння g=9,8 м/с2, густина міді ρ=9×103 кг/м3

144.  В однорідному горизонтальному магнітному полі падає з прискоренням a=9,3 м/с2  мідний провідник довжиною l=2м і поперечним перерізом S=1мм2, по якому тече струм, направлений перпендикулярно полю. Визначити силу Ампера, діючу на провідник. Прискорення вільного падіння g=9,8 м/с2, густина міді ρ=9×103 кг/м3 .

145.  В однорідному горизонтальному магнітному полі індукцією B=1,8×10-4 Тл   падає  з прискоренням a=9,7 м/с2  прямолінійний мідний провідник з поперечним перерізом S=2мм по якому тече струм, направлений перпендикулярно полю. Визначити струм в провіднику. Прискорення вільного падіння  g=9,8 м/с2, густина міді ρ=9×103 кг/м3 .

146.  Провідник масою m=18 г і довжиною l=2м  по якому тече струм I=10 A , направлений перпендикулярно магнітному полю індукцією B=1,8×10-4 Тл  , падає х прискоренням. Визначити величину прискорення падіння, якщо прискорення вільного падіння g=9,8 м/с2  

147.  Провідник масою m=18 г і довжиною l=2 м по якому тече струм I=10 A падає з прискоренням a=9,6 м/с2 в однорідному горизонтальному магнітному полі індукцією B=3,6×10-3 Тл  . Струм направлений перпендикулярно полю. За цими даними визначити прискорення вільного падіння.

148.  Через переріз S=a×b мідної пластинки товщиною a=0,5 мм і висотою b=10 мм  пропускається струм I=20 A. При розташуванні пластинки в магнітне поле, перпендикулярного до ребра в напрямку струму, виникає поперечна різниця потенціалів U=3,1×10-6 B. Індукція магнітного поля B=1 Тл. Найти концентрацію n електронів провідності в міді.

149.  В випадку ефектy  Холла для натрієвого провідника при густині струму j=1,5×106 H/м2 і магнітній індукції B=2 Тл   напруженість поперечного електричного поля E=7,5×10-4 B/м. Визначити концентрацію n електронів провідності. Заряд електрона e=1,6×10-19 Кл.

150.  В випадку ефекту Холла для натрієвого провідника при густині струму j=1,5×106 H/м2 і магнітній індукції B=2 Тл   виникає поперечне електричне поле. Концентрація електронів провідності n=2,5×1028 м-3, заряд електрона e=1,6×10-19Кл. Визначити напруженість поперечного електричного поля.

ІІ семестр

Індивідуальне завдання № 1