Закон Кулона. Напруженість електричного поля (Індивідуальне завдання № 7 із 150 питань), страница 9

137.  Конденсатор емності C1 = 2,0 мкФ, заряджений до напруги U = 110 В, підключили паралельно до кінців системи з двох послідовно з’єднаних незаряджених конденсаторів, ємності яких  C2 = 2,0 мкФ і C3 = 3,0 мкФ. Який заряд протече при цьому по з’єднувальних провідниках ?

138.  Пилинка масою 4•10-10 кг з зарядом 10-16 Кл попадає в поле зарядженої кулі, маючи швидкість 10 см/с, спрямовану до центра кулі. На яку відстань вона може наблизитись до кулі, заряд якої 10 -9 Кл ?

139.  Диполь з електричним моментом pe=3·10-10 Кл·м вільно встановлюється в однорідному електричному полі напруженістю Е = 1500 В/см. Яку потрібно виконати роботу, щоб розвернути диполь на 180°?

140.  Визначте роботу, яку потрібно виконати, щоб два диполя з електричними моментами pe=6,2·10-30 Кл·м кожен, розташовані на відстані r = 4·10 –10  м, віддалити на відстань, на якій сили взаємодії практично щезнуть

141.  Пилинка масою 10-10 кг підвішена електричним полем в плоскому конденсаторі з повітряним проміжком 5 мм при різниці потенціалів між пластинами 152 В. Під дією ультрафіолетових променів пилинка частково втрачає заряд. Для відновлення рівноваги доводиться збільшити різницю потенціалів на 8 В. Скільки електронів втратила пилинка ?

142.  Два плоских повітряних конденсатора однакових ємностей з'єднані паралельно та заряджені до різниці потенціалів U = 300 В. Визначити різницю потенціалів цієї системи, якщо простір між пластинами одного з конденсаторів заповнено слюдою (e = 7).

143.  Суцільний шар з діелектрика радіусом R = 5 см заряджений рівномірно з об¢ємною густиною r = 10 нКл/м3. Визначити енергію електростатичного поля у оточуючому шар просторі.

144.  Ємність батареї конденсаторів, створеної двома послідовно з'єднаними конденсаторами, дорівнює C = 100 пФ, а заряд q = 20 нКл. Визначити ємність другого конденсатора, а також різниці потенціалів на обкладках кожного конденсатора, якщо C1 = 200 пФ.

145.  Свинцева кулька (r = 11,3 г/см3) діаметром 0,5 см занурена у гліцерин (r = 1,26 г/см3). Визначити заряд кульки, якщо у однорідному електростатичному полі кулька зависла у гліцерині. Електростатичне поле направлено вертикально вгору , та його напруженість Е = 4 кВ/см.

146.  Зазор зарядженого повітряного конденсатора заповнили діелектриком з діелектричною проникністю e = 3. Як зміняться: а) заряд на обкладках; б) напруженість поля у конденсаторі; в)  енергія конденсатора; г) густина  енергії поля у конденсаторі? Конденсатор залишається весь час під'єднаним до джерела напруги.

147.  Визначити електроємність плоского конденсатора з двома шарами діелектрика: фарфору товщиною d1=2 мм та ебоніту товщиною d2=1,5 мм, якщо площа пластини дорівнює 100 см2. Діелектрична проникність фарфору e1=5, ебоніту e2=3.

148.  Визначити потік N  вектору напруженості електростатичного поля через сферичну поверхню, що охоплює точкові заряди q1 = 5 нКл та q2 = - 2 нКл.

149.  Електростатичне поле створюється позитивним точковим зарядом. Визначити числове значення та напрямок градіента потенціалу цього поля, якщо на відстані r = 10 см від заряду потенціал дорівнює j = 100 В.

150.  Визначити потік N  вектору напруженості електростатичного поля через кубічну поверхню, що охоплює точкові заряди q1 = 4 нКл та q2 = - 12 нКл. Ребро куба а = 20 см.

I семестр

Індивідуальне завдання № 7

“Закон Кулона. Напруженість електричного поля.”