Закон Кулона. Напруженість електричного поля (Індивідуальне завдання № 7 із 150 питань), страница 6

91.  Шар діелектрика (e = 3) товщиною d = 10 см рівномірно заряджений з об’ємною густиною r = 10-5 Кл/м3. Знайти різницю потенціалів між поверхнею шару і його серединою.

92.  Знайти розподіл заряду q на поверхні ізольованої провідної кулі радіусом R.

93.  Заряджена частинка, проходячи прискорюючу різницю потенціалів U = 6×105 B, набуває швидкість 5400 км/с. Визначити масу частинки, якщо її заряд дорівнює 2e.

94.  Три однакові пластини великої площі розташовані паралельно одна одній на відстані 2 мм. Заряди на пластинах розподілені рівномірно, поверхневі густини дорівнюють: s1 = +5×10-6 Кл/м2, s2 = +3×10-6 Кл/м2 і s3 = -6×10-6 Кл/м2. Визначити різниці потенціалів між пластинами та напруженості відповідних полів.

95.  У вершині конуса з розтрубом тілесного кута w = 0,5 ср знаходиться точковий заряд q = 30 нКл. Обчислити потік ND вектора  індукції через площадку, обмежену лінією перетину поверхні конуса з сферичною поверхнею радіусом 20 см.

96.  Прямокутна плоска площадка зі сторонами a = 3 см і b = 2 см знаходиться на відстані R =1 м від точкового заряду q = 30 мкКл. Площадка орієнтована так, що лінії напруженості складають кут a = 300  з її поверхнею. Знайти потік NE   вектора напруженості через площадку.

97.  Електростатичне поле створюється нескінченною площиною, зарядженою рівномірно зарядом з поверхневою густиною s1 = 1 нКл/м2 Прямокутна плоска площадка зі сторонами a = 3 см і b = 2 см знаходиться на відстані R =20 см від площини. Площадка орієнтована так, що лінії напруженості складають кут a = 300  з її поверхнею. Знайти потік NE   вектора напруженості через площадку.

98.  Електричне поле створене нескінченно прямою, равномірно зарядженою лінією (t = 0,3  мкКл/м). Визначити потік ND вектора індукції через прямокутну площадку, дві великі сторони якої паралельні зарядженій лінії і однаково віддалені від неї на відстань r = 20 см. Cторони площадки мають розміри a  = 10 см , b = 20 см .

99.  Електричне поле створене точковим зарядом  q = 0,1 мкКл. Визначити потік ND вектора індукції через круглу площадку радіусoм  R = 30 см. Заряд рівновіддалений від країв площадки і знаходиться на відстані b = 50 см від її центра.

100.  Нескiнченна площина несе заряд, рiвномiрно розподiлений з поверхневою густиною s = 2 мкКл/м2. На вiдстанi 40 см вiд площини, паралельно їй, розташований круг  радiусом R = 20 см. Обчислити потiк   вектора напруженостi через цей круг.

101.  Нескiнченна площина несе заряд, рiвномiрно розподiлений з поверхневою густиною s = 2 мкКл/м2. На деякій вiдстанi вiд площини, під кутом 30˚ до неї, розташований круг  радiусом R = 20 см. Обчислити потiк   вектора напруженостi через цей круг.

102.  Нескiнченна площина несе заряд, рiвномiрно розподiлений з поверхневою густиною s = 10 мкКл/м2. На деякій вiдстанi вiд площини, під кутом 30˚ до неї, розташований правильний трикутник зі стороною а = 20 см. Обчислити потiк   вектора напруженостi через цей трикутник.

103.  Нескiнченна площина несе заряд, рiвномiрно розподiлений з поверхневою густиною s = 5 мкКл/м2. На деякій вiдстанi вiд площини, під кутом 60˚ до неї, розташований квадрат зі стороною а = 30 см. Обчислити потiк   вектора напруженостi через цей квадрат.

104.  Електростатичне поле створюється нескiнченною площиною, зарядженою рiвномiрно  з поверхневою густиною s = 4 мкКл/м2. Визначити числове значення i напрям градiєнта  потенціалу  цього поля.

105.  Електростатичне поле створюється нескiнченною площиною, зарядженою рiвномiрно  з поверхневою густиною s = 10 мкКл/м2. Визначити рiзницю потенціалiв мiж двома точками цього поля, якi лежать на вiдстанях x1 = 20 см i x2 = 60 см вiд площини.

106.  Електростатичне поле створюється нескiнченною прямою ниткою, зарядженою рiвномiрно з лiнiйною густиною t = 50 нКл/м. Визначити числове значення i напрям градiєнта  потенціалу в точцi на вiдстанi      r = 0,4 м вiд нитки.