Закон Кулона. Напруженість електричного поля (Індивідуальне завдання № 7 із 150 питань), страница 5

72.  В центрі сферичної оболонки, рівномірно зарядженої зарядом q = 5,0 мкКл, розташований точковий заряд q0 = 1,50 мкКл. Знайти роботу електричних сил при розширенні оболонки - збільшенні її радіуса в?д   r1 = 50 мм  до  r2 = 100 мм.

73.  Визначити силу взаємодії двох молекул пари води, диполі яких розміщені вздовж однієї прямої. Електричний момент диполя води дорівнює  p = 6.2×10-30 Кл×м. Відстань між молекулами l = 10-9 м .

74.  Кульку, діаметр якої d = 1 см і заряд q = 10-9 Кл, занурено в масло. Густина кульки r = 1.5×103 кг/м3. В яке електричне поле треба помістити кульку, щоб вона могла плавати в маслі ? (густина масла r0 = 0.8 кг/м3). Поле спрямовано вертикально вгору.

75.  Визначити напруженість електричного поля, створеного диполем з електричним моментом  p = 10-9 Кл м на відстані r = 25 см від центра диполя в напрямі, перпендикулярному осі диполя.

76.  Обчислити напруженість поля протона на відстані  a0 = 0.53×10-10 м від нього. (a0 - радіус першої боровської орбіти). Порівняти її з напруженістю поля E = 3×106 В/м, при якій наступає пробій повітря.

77.  Нескінченно довга пряма нитка заряджена рівномірно з лінійною густиною  t = 0,1 мкКл/м.  Обчислити різницю потенціалів точок 1 і 2, якщо точка 2 знаходиться далі від нитки, ніж точка 1, в 3 рази.

78.  Чотири однакових краплі ртуті, заряджені до потенціалу j = 10 В, зливаються в одну. Який потенціал j1 створеної краплі?

79.  Тонкий стержень зігнутий в кільце радіусом R = 10 см. Стержень рівномірно заряджений з лінійною густиною заряду t = 10 нКл/м. Визначити потенціал j точки, яка розташована на осі кільця на відстані h = 10 см від його центра.

80.  Визначити потенціал в центрі кільця із зовнішнім діаметром D = 1 м та внутрішнім діаметром d = 0,5 м, якщо на ньому рівномірно розподілений заряд q = 5 мкКл.

81.  Поле створене точковим диполем з електричним моментом p = 1 нКл×м. Визначити різницю потенціалів U двох точок поля, розташованих симетрично відносно диполя на його осі на відстані r = 40 см від центра диполя.

82.  Рівномірно заряджена нескінченна площина з поверхневою густиною заряду
s = 4×10-5 Кл/м2 і точковий заряд q = 1 мкКл знаходяться на відстані r1 = 0,5 м. Яку роботу треба здійснити, щоб зблизити їх до відстані r2 = 0,2 м?

83.  На відстані l1 = 5 см від нескінченно довгої зарядженої нитки міститься точковий заряд q = 3 мкКл. Під дією поля заряд переміщується по силовій лінії на відстань l2 = 2 см; при цьому виконується робота A = 5×10-6 Дж. Визначити лінійну густину заряду нитки.

84.  Кільце з тонкого дроту рівномірно заряджене зарядом q = 2×10-8 Кл. Радіус кільця R = 5 см. Визначити потенціал у центрі кільця.

85.  Кільце з тонкого дроту рівномірно заряджене зарядом q = 2×10-8 Кл. Радіус кільця R = 10 см. Визначити потенціал у точці, яка віддалена від точок кільця на l = 10 см.

86.  Тонка квадратна рамка зі стороною 20 см рівномірно заряджена з лінійною густиною заряду t = 1 нКл/м. Визначити потенціал j поля в точці перетину діагоналей.

87.  Однакові заряди q = 10-7 Кл розташовані у вершинах квадрата зі стороною  b = 10 см. Визначити потенціальну енергію цієї системи.

88.  Металева куля радіусом 10 см несе заряд  q = 10 нКл.   Визначити  потенціал  j електростатичного поля: 1) на поверхні кулі; 2) на відстані b = 2 см від її поверхні. Побудувати графік залежності j(r).

89.  Дві провідні концентричні сфери мають радіуси R1 = 15 см, R2 = 30 см, на кожній з них рівномірно розподілений заряд 5 мкКл. Чому дорівнює різниця потенціалів між ними і яка напруженість поля в точках, віддалених від центра сфери на 5, 20 і 35 см.

90.  Сто сферичних крапель ртуті заряджені до однакового потенціалу 20 В. Всі краплі зливаються в одну велику. Визначити потенціал великої краплі.