Закон Кулона. Напруженість електричного поля (Індивідуальне завдання № 7 із 150 питань), страница 8

123.  Тонкий стержень зiгнутий в кiльце. Стержень заряджений з лiнiйною густиною зарядуt = 10 нКл/м. Яку роботу треба здiйснити, щоб перенести заряд q = 5 нКл iз центра кiльця в нескiнченнiсть ?

124.  Тонкий стержень зiгнутий в кiльце радiусом r = 20 см. Лiнiйна густина заряду на ньому t = 200 нКл/м. Яку роботу треба здiйснити, щоб перенести заряд q = 5 нКл iз центра кiльця в точку А, розташовану на осi кiльця на вiдстанi l = 20 см вiд його центра ?

125.  На вiдстанi 40 см вiд поверхнi сфери радiусом 9 см, зарядженої до потенціалу 200 В, розташований точковий заряд 10-8Кл. Яку роботу треба здiснити для зменшення вiдстанi мiж сферою i зарядом до 20 см?

126.  В електричному полi, створеному зарядженою сферою радiусом 10 см, рухається електрон вздовж силової лінії мiж точками, якi знаходяться на вiдстанях 12 i 15 см вiд центра сфери. При цьому швидкiсть електрона змiнюється вiд 2·105 до 2·106 м/с. Знайти поверхневу густину заряду сфери.

127.  Три точкових заряди qА, qВ  i qс  знаходяться у вершинах трикутника АВС: qА  =  8·10-6 КлqВ= 5·10-6 Кл, qС = -6·10-6 КлАВ  = 0,3 мВС = 0,5 м, АС = 0,6 м. Визначити роботу, яку треба здiіснити, щоб розвести цi заряди на таку вiдстань, щоб сили їх взаємодiї можна було вважати рiвними нулю.

128.  Три точкових заряди qА, qВ  i qс  знаходяться у вершинах трикутника АВС: qА  =  -4·10-6 КлqВ= 5·10-6 Кл, qС = -6·10-6 КлАВ  = 0,3 мВС = 0,5 м, АС = 0,6 м. Визначити роботу, яку треба здiіснити, щоб розвести цi заряди на таку вiдстань, щоб сили їх взаємодiї можна було вважати рiвними нулю.

129.  Мiж пластинами плоского конденсатора, зарядженого до рiзницi потенцiалiв U = 600 В, знаходяться два шари дiелектрикiв: скла товщиною d1= 7 мм та ебонiту товщиною d2 = 3 мм. Площа кожної пластини конденсатора S = 100 см2. Знайти: 1) електроємнiсть конденсатора; 2) iндукцiю поля, напруженiсть поля i спад потенцiалу в кожному шарi дiелектрика.

130.  Два конденсатора ємнiстю С1 = 4 мкФ i С2 = 6 мкф з`єднанi мiж собою i приєднанi до батареї з ерс Е = 240 В. Визначити заряд кожного конденсатора i рiзницю потенцiалiв мiж його обкладками, якщо конденсатори з`єднанi паралельно.

131.  Два конденсатора ємнiстю С1 = 4 мкФ i С2 = 6 мкф з`єднанi мiж собою i приєднанi до батареї з ерс Е = 240 В. Визначити заряд кожного конденсатора i рiзницю потенцiалiв мiж його обкладками, якщо конденсатори з`єднанi послiдовно.

132.  Сила притягання мiж пластинами плоского конденсатора F = 500  мН. Дiелектрик - повiтря. Площа кожної пластини S = 200 см2. Знайти густину енергiї поля конденсатора.

133.  Простiр мiж пластинами плоского конденсатора заповнений дiелектриком (фарфор), об`єм якого V = 100 см3. Поверхнева густина заряду на пластинах конденсатораs = 8,85 нКл/м2. Обчислити роботу А, яку необхiдно здiйснити для того, щоб витягти дiелектрик  iз конденсатора. Тертям між дiелектриком та пластинами конденсатора знехтувати.   

134.  Пластину з ебоніту товщиною d = 4 мм і площею S = 200 см2 помістили в однорідне електричне поле напруженістю E = 2 кВ/м. Знайти: 1) густину зв’язаних зарядів на поверхні пластин; 2) енергію електричного поля, зосереджену в пластині. Пластина розташована так, що електричні силові лінії перпендикулярні її поверхні.

135.  На плоский  повітряний конденсатор подається різниця потенціалів U = 2 кВ. Площа пластин S = 200 см2, відстань між ними змінюється з 5 мм до 12 мм. Визначити роботу по розсуванню обкладок і густину енергії електричного поля до і після розсування обкладок.

136.  Батарея із двох послідовно з’єднаних конденсаторів з ємностями C1 = 200 пФ і C2 = 500 пФ заряджена до різниці потенціалів 1 кВ. Визначити: а) різницю на першому і другому конденсаторах; б) кількість електрики на обкладках.