Закон Кулона. Напруженість електричного поля (Індивідуальне завдання № 7 із 150 питань), страница 3

39.  Півсфера рівномірно заряджена, поверхнева густина заряда σ. Знайти напруженість електричного поля в центрі півсфери.

40.  Електростатичне поле створюється двома нескінченними паралельними площинами, зарядженими рівномірно різнойменними зарядами з поверхневою густиною s1 = 1 нКл/м2 та s2 = 2 нКл/м2. Визначити напруженість електростатичного поля: 1)між площинами; 2) за межами площин. Побудувати графік зміни напруженості поля вздовж лінії, перпендикулярної площинам.

41.  Електростатичне поле створюється двома нескінченними паралельними площинами, зарядженими рівномірно різнойменними зарядами з поверхневою густиною s1 = 10 нКл/м2 та s2 = -20 нКл/м2. Визначити напруженість електростатичного поля: 1)між площинами; 2) за межами площин. Побудувати графік зміни напруженості поля вздовж лінії, перпендикулярної площинам.

42.  Електростатичне поле створюється двома нескінченними паралельними площинами, зарядженими рівномірно різнойменними зарядами з поверхневою густиною s1 = 5 нКл/м2 та s2 = -10 нКл/м2. Визначити силу взаємодії, що припадає на одинцю площі пластин.

43.  Сфера радіусом 20 см заряджена рівномірно з об’ємною густиною 20 нКл/м3. Визначити напруженість електростатичного поля: 1) на відстані r1 = 10 см від центра сфери; 2) на відстані r2 = 40 см від центра сфери. Побудувати графік залежності E( r).

44.  Дві нескінченні площини, розташовані перпендикулярно одна відносно одної, рівномірно заряджені з поверхневою густиною 10 нКл/м2 і 20 нКл/м2. Визначити напруженість електричного поля, створеного площинами. Побудувати силові лінії поля.

45.  Дві нескінченні площини, розташовані під кутом 60˚ одна відносно одної, рівномірно заряджені з поверхневою густиною 10 нКл/м2. Визначити напруженість електричного поля, створеного площинами. Побудувати силові лінії поля.

46.  З якою силою взаємодіють нескінченна провідна пластина і точковий заряд  2·10-8 Кл, розміщений на відстані 10 см від пластини ?

47.  На відстані а = 10 см від нескінченної провідної пластини розміщений  точковий заряд  2·10-8 Кл. Визначити напруженість електричного поля в точці, розміщеній на відстані а від пластини і 2а від заряда ?

48.  На відстані а = 10 см від нескінченної провідної пластини розміщений  точковий заряд  2·10-8 Кл. Визначити напруженість електричного поля в точці, розміщеній на відстані 2а від пластини і а від заряда ?

49.  Площина рівномірно заряджена, поверхнева густина заряда σ. В площині зробили круглий отвір, радіус якого а набагато манший, ніж лінійні розміриплощини. Знайти напруженість і вектор електричного зміщення електричного поля в точці, яка лежить на перпендикулярі до площини, який проходить через центр отвору. Відстань від центра отвору до точки l.

50.  Тонкий однорідний диск радіусом R заряджений рівномірно з поверхневою густиною s. Визначити  напруженість електростатичного поля в вакуумі: 1) на висоті h над диском по осі симетрії; 2) в центрі диска.

51.  Поверхня кожної пластини в плоскому конденсаторі складає 60 см2 і містить на собі заряд 10-9 Кл. На якій відстані розташовані пластини одна від одної якщо різниця потенціалів між ними дорівнює 90 В?

52.  Електрон що рухався горизонтально зі швидкістю 1600 км/с, влітає в однорідне електростатичне поле напруженість якого 90 В/см спрямована вертикально вгору. Знайти величину і напрямок швидкості електрона через 10-9 с.

53.  Сила з якою притягуються одна до одної пластини плоского повітряного конденсатора 5×10-2 Н. Площина кожної пластини 200 см2. Знайти густину енергії поля в конденсаторі.

54.  Електростатичне поле створюється позитивним точковим зарядом. Визначити числове значення та напрямок градієнту потенціалу цього поля на відстані r = 10 см від заряду, якщо потенціал в цій точці дорівнює 100 В.