Закон Кулона. Напруженість електричного поля (Індивідуальне завдання № 7 із 150 питань), страница 7

107.  В однорiдному електричному полi, напруженiсть якого Е = 4·104 В/м, знаходиться дипоь довжиною l = 3,9·10-11 м iз зарядами, що дорiвнюють заряду електрона. Вiсь диполя складає з напрямом лiнiй напруженостi кут a = 300. Знайти обертаючий момент, дiючий на диполь.

108.  Молекулу води можна розглядати як диполь довжиною l = 3,9·10-11 м iз зарядами, що дорiвнюють заряду електрона. Визначити напруженість поля, створеного одною молекулою води на вiдстанi a = 3·10-9 м вiд   середини диполя в точці, яка лежить на продовженні диполя (а) i на перпендикулярi до диполя (б).

109.  Електростатичне поле створюється нескінченною площиною. з поверхневою густиною заряду s = 0,1 мкКл/м2 Яку роботу треба виконати для того, щоб перенести електрон вздовж лінії напруженості з відстані r1= 5 см  до r2  = 2 см ?

110.  Електростатичне поле створюється позитивно зарядженою нескінченною ниткою із сталою ліійною густиною t = 1 мкКл/м. Якої швидкості набуде електрон, наблизившись під дією поля до нитки вздовж лінії напруженості з відстані r1  = 5 см  до r2  = 1 см?

111.  На відстані l1  = 5 см від нескінченно довгої зарядженої нитки міститься точковий заряд q = 2×10-9 Кл. Під дією поля заряд переміщується по силовій лінії на відстань  l2 = 2 см; при цьому виконується робота A = 5×10-6 Дж. Визначити лінійну густину заряду нитки.

112.  Під дією електростатичного поля рівномірно зарядженої нескінченної площини точковий заряд q = 2 нКл  перемістився вздовж силової лінії на відстань r = 2 см; при цьому була здійснена робота 6 Дж. Визначити поверхневу густину заряду на площині.

113.  Електростатичне поле створюється позитивно зарядженою нескінченною ниткою. Протон, рухаючись від нитки під дією поля вздовж лінії напруженості з відстані r1 = 2 см до r2 = 5 см, змінив свою швидкість від 1 до 5 Мм/с. Визначити лінійну густину заряда нитки.

114.  Заряди q1 = 1 мкКл і q2 = 100 нКл розташовані на відстані r1 = 10 см один від другого. Яку роботу виконують сили поля, якщо другий заряд, відштовхуючись від першого, віддалиться від нього на відстань r2 = 20 см ?

115.  Заряди q1 = 1 мкКл і q2 = 100 нКл розташовані на відстані r1 = 10 см один від другого. Яку роботу виконують сили поля, якщо другий заряд, відштовхуючись від першого, віддалиться від нього на відстань  r3 = 10 м ?

116.  Заряди  q1 = 5 мкКл і q2 = 20 нКл знаходяться у вакуумі на відстані 3 м один від одного. Яку треба виконати роботу, щоб зблизити заряди до відстані в 0,5 м?

117.  Яку треба виконати роботу,  щоб перенести точковий заряд q = 2·10-8 Кл iз точки, яка знаходиться на вiдстанi 1 см вiд поверхнi кулi радiусом 2 см з поверхневою густиною заряду 1011 Кл/м2 на 5 см вздовж променя, проведеного через точку з центра кулі ? 

118.  Поверхню негативно зарядженої нитки електрон залишає з швидкiстю V0 = 20 м/с. Яку швидкiсть вiн буде мати на вiдстанi R = 1 см вiд неї ? Лiнiйна густина заряду нитки t = -2·10-9 Кл/м,  радiус нитки  r = 0,5 мм.

119.  Заряд q = 10 нКл створює електричне поле. Яку роботу виконує поле, якщо воно перемiщує заряд q1 = 1 нКл вздовж силової  лiнiї iз точки, яка знаходиться вiд заряду на вiдстанi r1 = 20 см, в точку на  вiдстанi r2 = 1 м?

120.  В полi точкового заряду iз точки, яка знаходиться на вiдстанi r1 = 5 см вiд цього заряду, рухається вздовж силової лiнiї заряд q = 1 мкКл. Визначити заряд q, якщо при перемiщеннi заряду на вiдстань r = 5 см полем здiйснена робота А = 1,8 мДж.

121.  Вiдстань мiж двома точковими зарядами q1= 10 нКл i q2 = 3 нКл дорiвнює 20 см. Визначити роботу, яку треба виконати, щоб зблизити заряди до вiдстанi r = 10 см.

122.  Тонкий стержень зiгнутий в напiвкiльце. Стержень заряджений з лiнiйною густиною зарядуt = 10 нКл/м. Яку роботу треба здiйснити, щоб перенести заряд q = 5 нКл iз центра напiвкiльця в нескiнченнiсть ?