Мета і задачі курсу "Охорона праці". Правові й організаційні питання охорони праці, страница 2

шкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок, винні працівники притягуються до дисциплінарної (у вигляді грошового штрафу), матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Організація охорони праці на підприємстві.

  У відповідності з існуючим законодавством відповідальність за організацію праці в цілому по підприємству несуть директор і головний інженер. По окремих підрозділах така відповідальність покладена на керівників цехів, ділянок і служб. Безпосередньо керує організацією охорони праці головний інженер підприємства.

 На підприємствах і в організаціях у колективних договорах, що щорічно від імені колективу робітників та службовців укладають профспілкові комітети з адміністрацією, повинна передбачатися конкретна робота в області охорони праці. Крім того, проведення поточних заходів щодо охорони праці відбивається в угодах по охороні праці, що  є офіційним додатком, складовою частиною колективних договорів, а також у єдиних комплексних планах оздоровчих заходів.

Щорічні угоди — це  важлива правова форма планування і проведення заходів щодо охорони праці. В угодах уточнюються і доповнюються заходи щодо охорони праці по цехах, ділянкам, агрегатам, установлюються терміни проведення кожного заходу, вказуються обличчя, відповідальні за  їхнє проведення.      

Зобов'язання по охороні праці  оформляються у вигляді  номенклатурних заходів щодо охорони праці і додаються до колективного договору. План номенклатурних заходів складає адміністрація підприємства (організації) на основі даних аналізу причин нещасних випадків і захворюваності на виробництві, а також загального стану умов праці. Цей план узгоджується з місцевим комітетом профспілки  і технічним інспектором праці, після чого представляється на розгляд профспілкових зборів робітників таслужбовців.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

У зведену номенклатуру включають такі заходи, виконання яких приводить до поліпшення умов праці. По змісту їх підрозділяють на наступні: по попередженню нещасних випадків; по попередженню захворювань на виробництві; по загальному поліпшенню умов праці.

З метою охорони праці КЗоТ покладає на адміністрацію підприємств (організацій) відповідальність за виконання наступних заходів: проведення інструктажів робітників та службовців по техніці безпеки, виробничій санітарії, протипожежній охороні й іншим правилам охорони праці; організацію роботи з професійного добору; здійснення постійного контролю за дотриманням працівниками усіх вимог інструкцій з охорони праці.

Нагляд і контроль за станом охорони праці.

Розрізняють державний, відомчий і суспільний контроль і нагляд.

Вищий нагляд за точним виконанням законів про працю всіма міністерствами і відомствами, підприємствами (організаціями), посадовими особами і громадянами покладається на Генерального прокурора .

Державний нагляд за станом охорони праці здійснюють: Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірському нагляді .

 Відомчий контроль і нагляд за станом охорони праці здійснюють Міністерства і відомства за допомогою служб (відділів) охорони праці. Адміністрація установ і організацій, при яких складаються ці служби, зобов'язана проводити планування і фінансування різних заходів щодо охорони праці, проведення інструктажу робітників та службовців по техніці безпеки і виробничої санітарії і т.п.

Крім державного контролю (технічна і правова інспекція праці), суспільний контроль за станом охорони праці здійснюють профспілки за допомогою обирання суспільних (старших) інспекторів профгруп, профбюро, профкомів і комісій з охорони праці (у складі від 5 до 21 чол.).

Дипломний проект

Аркуш