Варiантне проектування фундаментiв цивiльного будинку (зі збірного залізобетону та пальового фундаменту з використанням забивних паль), страница 13

Перевiряємо допустимiсть навантаження на одну палю:

N=365.82x1.25=457.28 кН<Nр=488.34 кН

Розрахуємо ростверк при lр=1,25м.

Розрахункове навантаження на рiвнi низу ростверку: g0=365.82 кН/м

Розрахунковий момент на опорi:

Моп=365.82*1.252/12=47.63 кНм

Прольотний момент:

Мпр=365.82*1.252/24=23.82 кНм

Перерiзуюча сила:

Q=365.82*1.25/2=228.63 кН

Площа робочої арматури:

Аs= де h0=hр0

Площа перерiзу верхньої арматури на опорах:

Аs==7.56 см2  h0=30-5=25 см

Площа перерiзу нижньої арматури на опорах:

Аsпр==2.70 см2 

Приймаємо арматуру классу АII :    верхню - 4⌀16АIIs=8.04cм2);

                                       нижню - 4⌀12АIIs=4.52cм2);

Поперечнi стрижнi – конструктивно ⌀10АII крок 200мм

Розрахунок пiд торцеву стiну

Розрахункові навантаження на фундамент:

під торцеву стіну: N3/=237.6+(4*7.8+3.7)*1.2=279.48 кН/м

Визначення необхiдної кiлькостi паль в пальовому фундаментi

Знаходимо необхідну кількість паль на 1 м погонної довжини під середню стіну:

Знаходимо відстань між палями:

Мінімальна відстань між палями може бути рівною 3d=0.75м. Тому остаточно приймаємо відстань між палями, рівну lр=1,5м (не >6d). Так як lp>3d то ростверк однорядний.

Навантаження для першого граничного стану на 1 п.м. фундаменту по пiдошвi ростверку

Вид навантажень

Формула визначення і розрахункові величини для визначення навантаження на 1 пог. м

NiI,

кН/м

1

На верхньому обрізі фундамента

NI

(по розрахунку))

279.48

2

Ростверк

Nф.бІ

Hxbxγm=0.3х0.4х25х1.1=

3.3

ВСЬОГО

NI

=

282.78

Перевiряємо допустимiсть навантаження на одну палю:

N=282.78x1.5=424.17 кН<Nр=488.34кН

6. Визначення осiдання фундаменту

ПЕРЕРІЗ 1-1.

Визначимо осiдання стрiчкового фундаменту, що має такi геометричнi розмiри: ширина пiдошви b=1.0 м, глибина закладання d=1.9 м. Середнiй тиск пiд пiдошвою фундаменту p=316.45 кПа. Грунтовi умови наведенi у табл.

1.  Складаємо розрахункову схему для визначення осадок I розбиваємо товщу грунтiв починаючи вiд пiдошви фундаменту на 12 – 20 елементарних шарiв товщиною hi=0.4b

        hi=0.4b=0.4x1.0=0,40 м.

2.  Визначаємо напруження вiд власної ваги грунту в характерних точках:

 - на пiдошвi першого шару

σz.g.11xh1=15.21x0.3=4,56 кПа

- на рiвнi пiдошви фундаменту

σz.g.0= σz.g.1 2xh2/=4.56+17,27x1.6=32,19 кПа

- на пiдошвi другого шару

σz.g.2= σz.g.1 2xh2=4.56+17,27x3,4=63,28 кПа

- на рiвнi грунтових вод

σz.g.3= σz.g.2 3xh3=63,28+17,95x2,0=99,18 кПа

- на пiдошвiIГЕ-3а в водонасиченому станi з врахуванням виважування

σz.g.3а= σz.g.3 +(γ- γв) xh=99.18+(19.3-9.81)x0,4=102,98 кПа

- на пiдошвi четвертого шару

σz.g.4= σz.g.3а 4xh4=102,98+19,52x13.9=374,31 кПа

3.  Визначаємо додатковий тиск на основу

σz.р.о=р- σz.g.0=316,45-32,19=284,26

4.  Визначаємо додатковий тиск на основу в кожнiй точцi Оz.p.i=ax Оz.p.0. Розрахунки виконуємо в табличнiй формi.

5.  Деформацiю кожного шару визначаємо за формулою Si=Oz.p.сер.iхhix0.8/Ei

Розрахунок осiдання фундаменту зводимо до таблицi.

Порiвнюємо розрахункове значення осiдання з середнiм граничним значенням для житлового цегляного будинку – S=3.94 см<S=10 см.

Список використаної лiтератури

1.  Олiйник А.O. Розрахунок пальових фундаментiв. Методичнi рекомендацiї.

2.  СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. –М.: Стройиздат, 1984.

3.  Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83).             –М.: Стройиздат, 1984.

4.  Олiйник А.O. Розрахунок пальових фундаментiв. Методичнi рекомендацiї.

5.  Корнiєнко М.В. Основи i фундаменти. Методичнi вказiвки до виконання курсової роботи.

6.  СНиП 2.02.01-85. Свайные фундаменты. –М.: Стройиздат, 1986.

7.  Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. –М.: Стройиздат, 1981.