Варiантне проектування фундаментiв цивiльного будинку (зі збірного залізобетону та пальового фундаменту з використанням забивних паль), страница 5

3.  Грунтові води по завданню виявленi на глибині 5,7 м.

4.  Сучасні інженерно-геологічні процеси на майданчику не розвиваються.

3. Проектування фундаментiв

Вибір типу фундаменту.

Фундаменти неглибокого закладання приймаємо зі збірного залізобетону та у виглядi забивних паль – по завданню.

Визначення мінімальної глибини закладання фундаменту

1.


За умовами геологічної будови будівельного майданчика.

2. З гідрогеологічних умов.

Врахуємо можливість проведення робіт в сухому котловані

dmax=dwl-hk=5.7-1=4,7м    де hk – капілярне підняття води

3. З умови можливості морозного здимання грунту при промерзанні.

По картi глибин промерзання для м. Городок Хмельницької області знаходимо dfn = 1.1м.


Але в оцінках впливу глибини промерзання на можливість морозного здимання необхідно врахувати величину розрахункової глибини промерзання, що враховує вплив теплового потоку в межах контуру будинку на грунтову основу:


Будинок адміністративний, одже розрахункова температура t =200C з підвалом в будинку за табл. СНиПа 2.02.01-83: Кn=0.4.

Розрахункова глибина промерзання:


4. З конструктивних вимог. Для фундаментів неглибокого закладання щонайменше можна приймати 0.5 м від поверхні.Ця вимога повинна забезпечити збереження основи від руйнування з поверхні. Одже для безпідвальної частини: dmin=0.5 м. В підвальній частині dmin= dв+ 0.5 м=2,9+0,5=3,4м

5. З врахуванням типу будівель чи споруд.Звичайно глибина закладання фундаментів для безпідвальних житлових будинків знаходиться в межах 1.0…2.0м. В нашому випадку допустимо dmin= 1.0 м.

6. З умови закладання водонесучих трубопроводів.З врахуванням вимог СНиП 2.04.02-84 глибина до низу труб повинна бути не менше: dmin= df + 0.5м = 1.1 + 0.5 =1.6 м.

В наших умовах прокладання трубопрововодів через слабкий грунт ІГЕ-1 не можна, трубу необхідно опирати на супісок ІГЕ-2, покрівля якого залягає на глибині 0,3 м.

В місцях вводу труб до будинку відносно до фундаментів повинно бути таким, щоб в фундаментній стінці можна було влаштувати отвір. Для цього потрібно мати фундаментну плиту нижче отвору. Тобто його підошва мінімально заглиблюється на: dmin= dmin΄ + (0.3…0.5) = 1.6 + 0.3 =1.9м..

7. Від виду та характеру навантаження, що передається на фундаменти.

Для більшості житлових та цивільних будинків і споруд цей фактор не впливає на визначення dmin .

8. З врахуванням існуючих підземних комунікауій, сусідніх будівель і споруд.

При виконаннi курсового проекту цей фактор враховують при виконаннi прибудови, в нашому  випадку цей фактор не впливає на прийняття рiшення.

4. Розрахунок фундаменту неглибокого закладання зі збірного залізобетону.

ПЕРЕРІЗ 1-1.

Вихідні дані: глибина закладання фундаменту: d= 1,9 м; навантаження на верхньому обрізі фундамента для розрахунків за другим граничним станом NІІ = 260 кН/м. Товщина стіни 540 мм.

Несучим шаром основи є пластичний супісок ІГЕ-2 з розрахунковими характеристиками: γІІ = 17.27кН/м3, сІІ = 13 кПа, φІІ =24 град та табличним опором Rо = 240 кПа. Для грунту, що залягає вище γІІ = 15,21кН/м3.

Визначаємо ширину фундамента (R=Rо):


Уточнюємо величину розрахункового опору:


k=1.1;  kz=1.0, так як підошви фундамента b<10м

b= 1,29 м –ширина фундамента.

d1 = d = 1,9 м, глибина закладання фундаменту.

db = 1,5 м – глибина підвалу.

Мγqс- коефіцієнти, приймаємо по табл. СНиП 2.02.01-83 для φІІ=24град:

Мγ=0,72

Мq=3,87

Мс=6,45


γІІІ – питома вага грунту ІГЕ-1, що знаходиться вище підошви фундаменту,  γІІІ=15,21 кН/м3, потужність 0,3 м, та супіскiв в межах 1,9-0,3 = 1,6 м, тому:

сІІ = 13кПа, для несучого шару ІГЕ-2, супіску.


Розрахунковий опір супіску ІГЕ-2:


Уточнюємо величину ширини фундамента при R=324.54 кПа:

Величина b2відносно b1змінилась:


Уточнюємо


Уточнюємо величину ширини фундамента при R=319.38 кПа:Величина b3відносно b2змінилась:

Так, як зміна розрахункових параметрів не перевищує 5%, то подальшого уточнення biR не проводимо.