Варiантне проектування фундаментiв цивiльного будинку (зі збірного залізобетону та пальового фундаменту з використанням забивних паль), страница 3

7. Так як с і j є нормативними показниками, одже беремо їх за таблицею 1 додатку 1 СниП 2.02.01-83, враховуючи різновид піску (пилуватий) та його коефіцієнт пористості (е3 =0.716). Кут внутрішнього тертя та питоме зчеплення визначаємо за інтерполяцією:

а) величини j3 при е3 =0.72 для пилуватого піску:

                   е=0.65           е=0.716          е=0.75                                                                    


j, град          30                 j3                26

б) величини с3 при е3 =0.716

                   е=0.65           е=0.716          е=0.75                                                                   

с, кПа             4.0               с3               2.0


8. Модуль деформації Е для пилуватого піску при е3 =0.716 визначається як нормативна велечина:

                   е=0.65           е=0.716          е=0.75                                                                   

Е, МПа             18.0               Е              11.0


9. Розрахунковий опір пилуватого середньоiщільностi піску середнього ступеню водонасичення Ro визначаємо за табл. 2 додатку 3 СНиП 2.02.01-83.

Ro3=150 кПа.

ІГЕ-3а пісок, що знаходиться нижче рівня грунтової води. Потужність шару 0.4 м. Пісок є пилуватий неоднорідний, середньої щільності. Наступні показники залишаються незмінними - ρs3а=2.66 г/см3, ρd=1.55 т/м3, n=0,417, е=0,716

 Коефіцієнт водонасичення Sr3а :


Пісок насичений водою


Звідси  вологість водо насиченого грунтуWsat.

 Щільність грунту у водонасиченому стані ρ

ρ= ρdх(1+ Wsat.3а)=1.55x(1+0.269)=1.967⋲1.97 т/м3

Питома вага грунту γ

γ= ρхg=1,967х9,81=19,3кН/м3

. Щільність грунту у виваженому стані ρ!

ρ!= ρ- ρw=1,967-1=0,967 т/м3

Питома вага грунту увиваженому стані γ!

γ!= ρ!хg=0.967x9.81=9.49кН/м3

Показники механічних властивостей залишаються, як для ІГЕ-3:

Φ=27,4град., с=2,7 кПа, Е=13,4МПа. Але величина Ro зміниться (см. табл.2 додатку 3 СНиП 2.02.01-83) Ro3а=100 кПа.

ІГЕ-4 - глинистий грунт має властивості пластичності, зв`язності, повзучості, набухання при зволоженні. Потужність 8,0 м. Щільність глинистого грунту  ρ=1,99 г/см3, ρs=2.72г/см3 , W= 0.28. Питома вага грунту g4 =r4× g = 1.99 × 9.81 = 19.52 кН/м3.

    1. Визначаємо назву глинистого грунту по величині числа пластичності Ір4 :

Ір4=WL4-Wp4= 0.48-0.26=0.22 – глина (iз табл. додатку ДСТУ Б В.2.1-96)

2. Стан глинистого грунту визначають за величиною показника текучості IL4 :

- глина напiвтверда.


      3. Щільність грунту в сухому стані – скелету грунту ρd4:

      4. Питома вага грунту γ4 :


      5. Пористість грунту n4 :


      6. Кофіцієнт пористості е4:

      7. Коефіцієнт водонасичення Sr4 :


де ρw –щільність води  і дорівнює 1.0 т/м3

8. Нормативні показники міцності j і с визначаємо по СНиП 2.02.01-83, додаток 1 (Sr40.8) з врахуванням IL4=0,09 та е4=0,75

а) величини j4  по рядку з 0< IL4=0,09<0.25 для глини:

          е=0.75                j4 =19 град

б) величини с4 по рядку з 0< IL4=0,09<0.25

71          е=0.75           с4 =54кПа.

9. Модуль деформації Е визначається по СНиП 2.02.01-83, додаток 1, табл..3:

е=0.75    0< IL4=0,09<0.25       Е=21 МПа   - делювіальні глини 

       10. Розрахунковий опір глини Ro4 визначаємо за табл. 3 додатку до СНиП 2.02.01-83.

IL=0IL4=0.09    IL=1

e=0.6        500           R`o4             300

e4=0.75                             R o4            

e=0.8        300           R``o4           200

а) При IL4= 0,09 та е=0,6: R`o4 =482 кПа

б) При IL4= 0,09 та е=0,8: R``o4=291 кПа

в) При IL4= 0,09 та е4=0,75: Ro4=338.6 кПа

Зведена таблиця нормативних значень фізико-механічних показників грунтів будівельного майданчика.