Варiантне проектування фундаментiв цивiльного будинку (зі збірного залізобетону та пальового фундаменту з використанням забивних паль), страница 2

ІГЕ-2 - глинистий грунт має властивості пластичності, зв`язності, повзучості, набухання при зволоженні. Потужність 3,4 м. Щільність глинистого грунту  ρ=1,76 г/см3, ρs=2.68г/см3 , W= 0.17. Питома вага грунту g2 =r2× g = 1.76 × 9.81 = 17.27 кН/м3.

1.  Визначаємо назву глинистого грунту по величині числа пластичності Ір2 :

Ір2=WL2-Wp2= 0.21-0.16=0.05 – супісок.

2.  Стан глинистого грунту визначають за величиною показника текучості IL2 :

- супісок пластичний.


 3. Щільність грунту в сухому стані – скелету грунту ρd2:

4. Питома вага грунту γ2 :


5. Пористість грунту n2 :

      6. Кофіцієнт пористості е2:


      7. Коефіцієнт водонасичення Sr2 :


де ρw –щільність води  і дорівнює 1.0 т/м3

8. Нормативні показники міцності j і с визначаємо умовно (Sr2<0.8) з врахуванням IL2=0,2 та е2=0,79:

а) величини j2 при е2 =0.79 для супіску:

                   е=0.75    е=0.79           

j, град            24          х  


тому що дозволяється приймати в запас надійності крайні величини         

б) величина сL при е2 =0.79

                   е=0.75    е=0.79            


с, кПа             13           х     

тому що дозволяється приймати в запас надійності крайні величини         

9. Модуль деформації Е для супіску при е2 =0.79:

                   е=0.75    е=0.79    е=0.85          

Е, МПа            10             х          7   - алювіальний супісок 


       10. Розрахунковий опір супіску Ro2 визначаємо за табл. 3 додатку до СНиП 2.02.01-83. Так як значення е=0.79 виходить за межі приведених в таблиці (для супісків maxe=0.7), то Ro приймаємо по найближчим значенням

IL=0IL=0.2    IL=1

e=0.7        250           R`o2             200

e=0.79                     R o2            

а) При IL2= 0,2 та е2=0,79: Ro2 =240кПа

ІГЕ-3 пісок, обладає водопроникністю, не пластичний, має жорсткий, слабостискаємий скелет. На майданчику знаходиться вище рівня грунтової води. Потужність шару 2.0 м. Щільність піску  ρ=1.83 г/см3, ρs=2.66 г/см3, W=0.18.

1.  Для ІГЕ-3 дан гранулометричний склад, визначений при ситовому аналізі. Визначимо розрахункові характеристики, та зробимо класифікаційну оцінку піску.

1

Фракція, мм

> 2.0

1.0-2.0

0.5-1.0

0.25-0.5

0.1-0.25

< 0.1

2

Гранулометричний склад, %

-

1,1

15,4

12,8

43,6

27,1

3

∑% часток по масі більше даного діаметру

-

1,1

16,5

29,3

72,9

100

4

∑% часток по масі менше даного діаметру

-

98,9

83,5

70,7

27,1

0

5

Граничний діаметр часток, мм

2.0

1.0

0.5

0.25

0.1

0

Пісок – пилуватий згiдно з ДСТУ Б В.2.1-2-96.


За даними рядка 4 будуємо лінійний графік гранулометричного складу:

Рис.2. Крива неоднорідності або сумарна крива гранулометричного складу піску.


Підрахуємо показник неоднорідності, знайшовши з графіку d60 і d10 :


Так як Сu=7>3, то відповідно до п.22 додатку Б ДСТУ пісок пилуватий, неоднорідний.

Показник кривизни гранулометричної кривої:


Так, як Сс знаходиться в межах 1…3, то грунт добре відсортований.


2. Щільність грунту в сухому стані – скелету грунту ρd :


3. Питома вага грунту γ3 :


4. Пористість грунту n3 :


5. Коефіцієнт пористості е3:

За табл. Б.18 ДСТУ пилуватий пісок, що має е3 =0.716 в межах 0.6…0.8, то його відносять до середньої щільностi.

6. Коефіцієнт водонасичення Sr3 :


де ρw –щільність води  і дорівнює 1.0 т/м3

За табл. Б17 ДСТУ, так як 0.5<Sr.3=0.669<0.8, то пісок є середнього ступеню водонасичення.

Одже повна назва грунту ІГЕ-3: пісок є пилуватий неоднорідний, середньої щільностi, середнього ступеню водонасичення.