Аналіз даних: Навчальний посібник (Розділи: Регресійний аналіз. Дисперсійний аналіз. Ранговий аналіз), страница 5

am

…....

a1

a0

san

sa1

sa0

R2

sy

F

df

SSreg

SSзал

am ,…, a1, a0 – коефіцієнти рівняння регресії;

sai – похибки обчислення для коефіцієнтів;

R2 коефіцієнт детермінації й sу - похибки обчислення для  y;

F – статистика  (F розраховане) і df - кількість ступенів вільності;

SSreg – регресійна сума квадратів; SSзал – залишкова сума квадратів.

Функція ТЕНДЕНЦИЯ повертає значення відповідно до лінійного тренда. Вона за методом найменших квадратів апроксимує прямою лінією масиви <відомі_значення_y> і <відомі_значення_x>. Повертає значення y відповідно до цієї прямої для даного заданого масиву <нові_значення_х>.

ТЕНДЕНЦИЯ (відомі_значення_у; відомі_значення_х; нові_значення_х; константа). Значення Константа обирається відповідно до вигляду функції регресії так само, як і для функції Линейн.

ЛГРФПРИБЛ(відомі_значення_у; відомі_значення_х;

нові_значення_х; конст; статистика).

ЛГРФПРИБЛрівняння кривої таке: , де залежне значення Y є функцією незалежних значень х. Значення a1 є підставою для піднесення до степеня х, а значення a0 постійне. Відмітимо, що y, x і a можуть бути векторами. Функція ЛГРФПРИБЛ повертає масив{an; an-1;...;a1, a0}. Параметри та результати обчислень функції ЛГРФПРИБЛ за змістом співпадають з відповідними даними функції  Линейн.

Функція РОСТ повертає значення у для послідовності нових значень х, що задаються за допомогою існуючих х- і у-значень. Функція РОСТ може застосовуватися також для апроксимації існуючих х- і у-значень експонентною кривою.

Приклад. У таблиці  7.2 наведена динаміка зростання прибутку деякої фірми за останні n років у відсотках до базового року.

1  Побудувати діаграму. Оцінити за нею вигляд залежності.

2  Обчислити коефіцієнти коваріації й лінійної кореляції. Зробити висновки.

3  Розрахувати а0 і а1 для  лінійної регресії =a0+a1x, використовуючи коефіцієнт  лінійної кореляції. Записати отримане рівняння.

4  Перевірити свої розрахунки, використовуючи функцію ЛИНЕЙН.

5  Знайти коефіцієнт детермінації.

6  Оцінити адекватність моделі за критерієм Фішера при рівні значущості   α = 0,05.

7  Використовуючи функцію ТЕНДЕНЦИЯ, одержати прогноз величини прибутку на наступний рік.  Побудувати графік.

8  Використовуючи функцію ЛГРФПРИБЛ, одержати рівняння кривої.

9   Порівняти коефіцієнти детермінації для лінійної та експонентної залежностей.

10  Розрахувати прогнозоване  експонентне зростання на підставі наявних даних.

Таблиця  7.2 – Динаміка зростання прибутку фірми за останні 10 років у відсотках до базового року

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прибуток

115.4

132.7

161.2

181.4

214.5

241.2

272.9

301.4

320.5

350.4

Розв’язання

1 Побудуємо діаграму за вхідними даними:

Легко помітити, що дані наближено мають лінійну залежність.

2 Обчислимо коваріацію й коефіцієнт кореляції

cov(x,y)=

=КОВАР(B3:K3;B4:K4)

221.59

rxy=

=КОРРЕЛ(B3:K3;B4:K4)

0.99865

cov(x,y)= 221,59 –  пряма залежність між Х і У;

=0,99865– яскраво виражена лінійна залежність.

3  Розрахункові формули для коефіцієнта лінійної регресії :

 =  = ;       = .

5,5

СРЗНАЧ(B3:K3)

229,16

СРЗНАЧ(B4:K4)

σx=

2,872281

СТАНДОТКЛОНП(B3:K3)

σy=

77,25236

СТАНДОТКЛОНП(B4:K4)

a1= =26,859;     a0  = =81,433.

Отже, отримане рівняння       =26.859x + 81.433.

4 Перевірити свої розрахунки, використовуючи функцію ЛИНЕЙН.