Аналіз даних: Навчальний посібник (Розділи: Регресійний аналіз. Дисперсійний аналіз. Ранговий аналіз), страница 23

Ступінь погодженості оцінок експертів характеризує коефіцієнт конкордації (погодженості)

            .                                  (9.7)

Коефіцієнт конкордації змінюється від нуля (відсутність згоди в оцінках експертів) до одиниці (повна згода). Статистичну значущість коефіцієнта W визначають залежно від числа факторів. При використовують  критерій Пірсона

.

Розраховане значення  порівнюють із критичним , обчисленим для заданого рівня значущості  і числа ступенів вільності . Гіпотеза про наявність згоди між фахівцями приймається в тому випадку, якщо . Значення  визначається з таблиці розподілу Пірсона, або за допомогою функції Excel  = ХИ2ОБР(a; n-1).

Приклад. Судді розставили 6 учасників змагань таким чином:

Учасники

А

Б

В

Г

Д

Є

Судді

1

5

4

1

6

3

2

2

4

6

2

3

5

1

3

3

4

2

6

5

1

Встановити наскільки погоджені дії суддів.

Розв’язок. Для обчислення коефіцієнта конкордації треба знайти значення S. Для цього необхідно спочатку визначити середнє значення всіх рангів

0,5·3·(6+1)=10,5.

Обчислюємо для кожного фактора суми рангів (dj), відхилення від середнього  та  . Результати розрахунків наведені в таблиці.

Учасники

А

Б

В

Г

Д

Є

Судді

1

5

4

1

6

3

2

2

4

6

2

3

5

1

3

3

4

2

6

5

1

dj

12

14

5

15

13

4

1,5

3,5

-5,5

4,5

2,5

-6,5

2,25

12,25

30,25

20,25

6,25

42,25

S=(2,25+12,25+30,25+20,25+6,25+42,25)=113,5,

Оскільки коефіцієнт конкордації W=0,72, можна вважати дії суддів погодженими.

Питання і завдання до розділу 9

1  Для розв’язання яких задач застосовують ранговий аналіз?

2  Як обчислюються ранги?

3  Як обчислюється коефіцієнт Кенделла?

4  Як обчислюється коефіцієнт Спірмена?

5  Які об’єкти називають зв’язаними? Як для них обчислюються ранги?

6  Дайте визначення коефіцієнта конкордаціі.

7 За даними про прибуток й обсяг кредитних вкладень 10 комерційних банків визначити за допомогою коефіцієнта Спірмена залежність між цими ознаками.

банка

Кредитні вкладення, млн. грн.,

Прибуток, млн.грн.,

1

2887

557

 

2

1710

605

 

3

3010

628

 

4

2472

488

 

5

2535

418

 

6

1897

397

 

7

2783

501

 

8

1862

589

 

9

1800

269

 

10

2003

437

 

8  Визначити тісноту зв'язку між обсягом реалізованої продукції, прибутком і чисельністю працюючих по 10 підприємствам галузі за допомогою коефіцієнта конкордації.

№ підприємства

Обсяг реалізованої продукції,

Прибуток

Кількість робітників,

1

3069

871

320

2

1720

945

326

3

4217

1578

333

4

2465

697

342

5

2740

631

351

6

1910

510

366

7

2928

830

379

8

1866

873

382

9

1815

482

402

10

2379

676

405