Аналіз даних: Навчальний посібник (Розділи: Регресійний аналіз. Дисперсійний аналіз. Ранговий аналіз), страница 15

22  При побудові регресії полінома третього ступеня отримали, що Σ()2=20, Σ()2=180, Σ()2=200. Кількість спостережень n=20. Обчислити коефіцієнт детермінації, оцінити якість моделі. Перевірити модель на адекватність при 5 % рівні значущості.

23  При дослідженні залежності показника Y від факторів X1 та X2 за даними 10 спостережень отримали рівняння  регресії Y=0,3X1+7,23Х2+10,5. Стандартні похибки коефіцієнтів регресії склали σa2 =1,02, σa1 =0,02, σa0 =7,2. Перевірте значущість коефіцієнтів регресії при рівні значущості 0,05.

Лабораторна робота

 Тема. Парний регресійний аналіз

У таблиці 7.4 наведена динаміка зростання транспортних витрат деякої фірми за останні n місяців у тис. грн. 

1  Побудувати діаграму. Оцінити за її виглядом вид залежності.

2  Обчислити коефіцієнти коваріації й лінійної кореляції. Зробити висновки.

3  Розрахувати а0 і а1 для  лінійної регресії =a0+a1x, використовуючи коефіцієнт  лінійної кореляції. Записати отримане рівняння.

4  Перевірити свої розрахунки, використовуючи функцію ЛИНЕЙН.

5  Знайти коефіцієнт детермінації.

6  Оцінити адекватність моделі за критерієм Фішера при рівні значущості   a = 0,05.

7  Використовуючи функцію ТЕНДЕНЦИЯ, одержати прогноз величини витрат на кінець поточного року.  Побудувати графік.

8  Використовуючи функцію ЛГРФПРИБЛ, одержати рівняння кривої .

9  Порівняти коефіцієнти детермінації для лінійної та експонентної залежностей.

10  Розрахувати прогнозоване  зростання транспортних витрат (функція РОСТ) на підставі наявних даних.

Таблиця 7.4 – Динаміка зростання транспортних витрат фірми.

Варіант

Місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

108,0

112,0

114,6

120,1

128,9

140,1

154,2

162,8

176,7

198,1

2

110,7

120,3

133,4

139,2

152,3

167,5

190,9

209,7

228,4

243,6

3

121,2

129,6

139,7

152,2

167,1

181,8

196,9

210,0

222,7

235,3

4

110,3

116,7

125,5

134,5

147,1

163,6

186,1

202,1

214,9

229,5

        Продовження табл. 7.4

5

111,6

121,7

129,4

135,4

145,1

153,9

168,3

181,0

190,8

-

6

116,1

125,9

133,8

140,6

148,7

158,7

170,8

182,8

194,1

199,6

7

113,1

121,3

127,8

134,1

140,0

149,1

157,8

166,3

176,5

-

8

110,9

117,6

125,9

135,4

144,4

152,5

160,3

172,0

183,8

195,1

9

112,6

119,4

130,1

140,5

151,0

162,7

175,9

190,6

204,9

-

10

117,9

125,4

138,1

144,2

151,9

158,6

166,3

175,6

-

-

Лабораторна робота

Тема. Множинний регресійний аналіз

Побудувати регресійну залежність, що описує зв'язок деякої величини Y і факторів, що впливають, Х1 і Х2 відповідно до умови свого варіанта. При цьому необхідно:

1 Обчислити вибіркові парні коефіцієнти кореляції ry1, ry2, rx1,x2 (Сервіс - Аналіз даних – Кореляція) і вибіркові часткові коефіцієнти кореляції ry1,2, ry2,1 і r12,y.

2 Установити їхню значущість при рівні значущості . Зробіть висновки про силу зв'язку показника Y і факторів X1 і X2.

3 Методом найменших квадратів оцінити коефіцієнти лінійної регресії .

ü  Скласти систему рівнянь, розв’язати її, записати значення коефіцієнтів регресії.