Аналіз даних: Навчальний посібник (Розділи: Предмет курсу. Основні задачі. Випадкові величини. Нормальний розподіл і основні розподіли, пов'язані з ним), страница 7

Варіант

Значення випадкової величини та її ймовірності

1

xi

105

110

115

120

125

130

135

pi

0,04

0,06

0,1

0,4

0,2

0,12

0,08

2

xi

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

pi

0,05

0,15

0,40

0,25

0,08

0,04

0,03

3

xi

10,2

10,9

11,6

12,3

13,0

13,7

14,4

pi

0,08

0,10

0,60

0,12

0,05

0,03

0,02

4

xi

45

50

55

60

65

70

75

pi

0,04

0,06

0,10

0,40

0,20

0,12

0,08

5

xi

110

115

120

125

130

135

140

pi

0,05

0,10

0,30

0,25

0,15

0,10

0,05

6

xi

12,4

16,4

20,4

24,4

28,4

32,4

36,4

pi

0,05

0,15

0,40

0,25

0,08

0,04

0,03

7

xi

26

32

38

44

50

56

62

pi

0,05

0,15

0,40

0,25

0,08

0,04

0,03

8

xi

10,6

15,6

20,6

25,6

30,6

35,6

40,6

pi

0,08

0,10

0,60

0,12

0,05

0,03

0,02

9

xi

100

110

120

130

140

150

160

pi

0,04

0,06

0,10

0,40

0,20

0,12

0,08

10

xi

130

140

150

160

170

180

190

pi

0,05

0,10

0,30

0,25

0,15

0,10

0,05


3 НОРМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ І ОСНОВНІ РОЗПОДІЛИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НИМ

3.1    Нормальний розподіл

Більшість імовірнісних методів базується на тому, що варіювання ознак підлягає визначеному закону розподілу. Ознаки об'єктів природного походження найчастіше розподілені нормально, тобто підлягають нормальному закону розподілу («закону Гаусса»). Головна особливість закону Гаусса полягає в тому, що він є граничним законом, до якого наближаються за певних умов інші закони розподілу. Нормальний закон найбільш часто зустрічається на практиці.

Для нормального закону розподілу щільність розподілу має вигляд

 ,

де mматематичне сподівання;

 σсереднє квадратичне відхилення (дисперсія).

Скорочено записують N (m, ).

Як впливає зміна параметрів m та σ на форму кривої Гаусса? Очевидно, що зміна m не змінює форму нормальної кривої (графіки функції f(x) і f(x -m ) мають однакову форму; графік f(x - m) будують шляхом зсуву графіка функції f(x) на m одиниць праворуч, якщо m > 0, і ліворуч, якщо m < 0).

Зі зміною σ максимальна ордината точки кривої змінюється. Оскільки площа, обмежена кривою розподілу, дорівнює одиниці при будь-якому значенні σ, то із зростанням σ крива Гаусса стає більш пологою, розтягується уздовж осі Ох .

На рис. 3.1 зображені нормальні криві при різних значеннях σ (σ1 < σ < σ2) і  деякому значенні m (однаковому для всіх трьох кривих).

Рисунок 3.1 – Нормальні  криві при різних значеннях σ (σ1 < σ < σ2).

Нормальному закону підлягають помилки вимірювань, величини зношування деталей у механізмах, ріст людини, помилки пострілів, вага бульб картоплі, величина шуму в радіо-прийомному пристрої, коливання курсу акцій та ін.