Аналіз даних: Навчальний посібник (Розділи: Предмет курсу. Основні задачі. Випадкові величини. Нормальний розподіл і основні розподіли, пов'язані з ним), страница 31

Столбец 1

Столбец 2

Столбец 3

Столбец 1

1

Столбец 2

-0,565031

1

Столбец 3

0,9872039

-0,6049951

1

Будуємо кореляційну матрицю Q

1

-0,565031

0,9872039

-0,56503

1

-0,6049951

0,987204

-0,604995

1

2 Розрахунок оцінок часткових коефіцієнтів кореляції.

Знаходимо обернену матрицю Z за допомогою функції EXCEL МОБР(<діапазон>).

42,03319

-2,13634

-42,7878

-2,13634

1,685914

3,128971

-42,7878

3,128971

45,1333

Оцінки часткових коефіцієнтів кореляції визначаються за формулою (6.7).

Одержуємо такі значення:

r12,y=

0,253779237

r1y,2=

0,982370424

r2y,1=

-0,35870321

Варто мати на увазі, що частковий коефіцієнт кореляції може різко відрізнятися від відповідного парного коефіцієнта і навіть мати протилежний знак. Кожний із часткових коефіцієнтів може дорівнювати нулю, у той час як значення відповідних парних  коефіцієнтів буде відмінне від нуля.

У даному прикладі r12,y=0,25378, а r12=-0,565, тобто чистий зв'язок між обсягом валової продукції (X1) і продуктивністю праці (X2) незначний. Зв'язок обсягу валової продукції (X1) і собівартості товарної продукції (Y): r1y=0,987, r1y,2=0,982 сильний. У випадку незалежності величин частковий і парний коефіцієнти кореляції дорівнюють нулю.

3 Розрахунок оцінок множинних коефіцієнтів кореляції й детермінації. Оцінки множинних коефіцієнтів кореляції та  детермінації розраховуються за формулами:

=0,989,

=0,978.

Значення множинних коефіцієнтів кореляції  й детермінації близькі до 1, що свідчить про наявність сильної лінійної залежності Yвід X1 і X2, тобто собівартість дійсно залежить від обсягу валової продукції і продуктивності праці.

Питання і завдання до розділу 6

1  Дайте визначення функціонального і кореляційного зв’язку. Як проявляється кореляційний зв’язок?

2  Які Ви знаєте форми кореляційного зв’язку? Наведіть приклади.

3  Які задачі розв’язуються за допомогою кореляційного аналізу?

4  Назвіть основні етапи кореляційного аналізу і розкрийте їх суть.

5  Які показники використовують для вимірювання тісноти зв’язку між ознаками при лінійній залежності?

6  Що характеризують коефіцієнт кореляції і коефіцієнт детермінації?

7  Про що свідчить знак лінійного коефіцієнта кореляції?

8  Дайте визначення множинної кореляції.

9  Який зміст коефіцієнтів парної і часткової кореляції?

Лабораторна робота

Тема. Багатофакторний  кореляційний аналіз

Завдання. За вибірковими даними, наведеними в табл. 6.3 і табл. 6.5, дослідити кореляційну залежність результативної ознаки від показників виробничо-господарської діяльності підприємств, а також кореляційну залежність між факторними ознаками.

1  Обчислити коефіцієнти коваріації та  кореляції 3 способами:

ü  за формулами;

ü  з використанням функцій КОВАР() і КОРРЕЛ();

ü  з використанням пакета аналізу (Ковариация, Корреляция).

2  Побудувати матриці парних і часткових коефіцієнтів кореляції.

3  Знайти множинні коефіцієнти кореляції і детермінації.

4  Перевірити значущість парних, часткових та множинних коефіцієнтів кореляції.

Зробити висновки про типи зв’язку та його сили для досліджуваних факторів. Провести змістовний економічний аналіз отриманих результатів.

Таблиця 6.3 – Варіанти завдань

Номер варіанта

Результативна ознака

Факторні ознаки

Номер варіанта

Результативна ознака

Факторні ознаки

1

y1

x1,x3

6

y2

x1,x2

2

y2

x1,x5

7

y2

x5,x9

3

y2

x1,x7

8

y3

x8,x10

4

y2

x1,x10

9

y3

x3,x6

5

y1

x3,x4

10

y1

х1,x6