Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Стандартизація та сертифікація в галузі захисту інформації", страница 2

-  набуття практичних навичок у використанні спеціалізованого програмного забезпечення;

-  набуття навичок роботи з нормативними документами.

Виконання кожної роботи складається з трьох етапів:

-  самостійна підготовка до роботи;

-  виконання досліджень;

-  аналіз отриманих результатів.

Під час самостійної підготовки до роботи студент повинен ознайомитися з метою та завданням роботи, вивчити основні теоретичні положення, які лежать в основі виконання роботи, ознайомитися з рекомендованою літературою та підготувати бланк звіту.

Для підготовки бланку звіту необхідно:

-  записати у звіт назву та мету роботи;

-  скласти і записати в звіт програму та порядок дослідження;

-  дати стислу характеристику лабораторної установки, спеціалізованого програмного забезпечення, його призначення, можливості і порядок використання;

-  провести, за необхідністю, попередні розрахунки та скласти графіки та таблиці;

-  помістити в звіт основні аналітичні співвідношення.

Виконання експериментальної частини здійснюється на ПЕОМ відповідно до розділу „Програма та порядок роботи”, що є в опису кожної роботи.

Кожен студент одержує індивідуальне завдання і виконує відповідні дослідження, самостійно формує висновки та пропозиції.

Обробка результатів виконується безпосередньо на робочому місці в години, які відведені для виконання роботи.

Результати обробляються відповідно до вказівок, що наведені в описі роботи, викладені в лекційному матеріалі або зроблені викладачем безпосередньо на заняттях.

Підсумком кожної роботи є звіт, що оцінюється відповідно до розділу „Зміст звіту”. Всі проведені дослідження та результати відповідним чином інтерпретуються та оцінюються.


1. Лабораторна робота №1. Статистичні дослідження властивостей генераторів випадкових та псевдовипадкових послідовностей

1.1 Мета роботи

Головною метою роботи є вивчення методики досліджень статистичних властивостей генераторів випадкових та псевдовипадкових послідовностей (ГВП).

1.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Під час підготовки та проведення лабораторної роботи  студенти мають:

-  закріпити теоретичні знання про стандартні методики тестування випадкових та псевдовипадкових послідовностей;

-  навчитись проводити статичні дослідження за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та автоматизованих робочих місць з тестування;

-  отримати практичні навички аналізу результатів статистичного експерименту;

-  закріпити теоретичні знання про застосування критеріїв узгодженості та перевірки гіпотез щодо закону розподілу випадкових величин.

1.3 Основні теоретичні положення

1.3.1 Контроль ефективності функціонування генераторів випадкових та псевдовипадкових послідовностей

Генератор випадкових послідовностей, як програмно-апаратний засіб, має певний життєвій цикл, який містить етапи проектування, впровадження, експлуатації та утилізації. Відповідно весь процес оцінки та контролю ефективності функціонування ГВП необхідно прив’язати до етапів життєвого циклу.

На етапі проектування та впровадження ГВП проводяться глибокі та детальні дослідження ефективності функціонування ГВП. На цьому етапі характерна відсутність жорстких часових рамок при проведення перевірок властивостей та характеристик ГВП. Важливо отримати якомога більш повну інформацію про функціонування ГВП, яка необхідна для прийняття рішення про можливість використання генератора у системах криптографічного захисту інформації. На етапі впровадження системи криптографічного захисту детальні дослідження властивостей ГВП є складовою частиною досліджень, які проводяться для прийняття рішення щодо видачі дозволу на використання криптографічної системи захисту інформації.

Ця задача вирішується за допомогою програмно-технічного комплексу статистичного тестування та перевірки працездатності ГВП. Основною метою комплексу є проведення детальних статистичних випробувань та здійснення комплексного контролю функціонування ГВП.