Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз». Частина 1

Страницы работы

Содержание работы

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

Кафедра «Економіка, організація і управління підприємством»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

і самостійної роботи з дисципліни

«Проектний аналіз»

Частина 1

Харків 2008


Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством» ____________2008 р., протокол № ____  

Перша частина методичних вказівок до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз» розкриває  змістовний модуль дисципліни «Проектний аналіз» за темою «Теоретичні основи проектного аналізу. Інструментарій аналізу, підготовка та процедури проектних рішень».

Рекомендується для студентів спеціальності «Економіка підприємств» всіх форм навчання.

Укладач

доц. Н. В. Якименко

Рецензент

доц. І. Л. Плєтникова


Зміст

Вступ                                                                                            4

Тема 1 Прості та складні ставки позикових відсотків.

Ануїтет.                                                                                            6

Тема 2 Урахування впливу інфляції на процентну ставку                                                                                          14

Тема 3 Потік реальних грошей. Сальдо реальних грошей.

Сальдо накопичених реальних грошей.                                                                                          18

Тема 4 Метод оцінки ефективності інвестицій виходячи

з термінів їх окупності. Метод оцінки інвестицій

за нормою прибутку на капітал.                                                                                          25

Список літератури                                                                                          30


Вступ

Метою викладання дисципліни є надання майбутнім фахівцям з економіки знання про методологію підготовки та реалізації інвестиційних проектів, про способи та засоби залучення ресурсів для них, про принципи, методи та засоби прийняття рішень, що дозволяють раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб; опанування основ ринкової економіки стосовно методів підготовки, оцінювання, аналізу та експертизи проектів, ознайомлення з головними концептуальними методами і підходами, які використовуються у міжнародній практиці при здійсненні аналізу інвестиційних проектів.

Предметом навчальної дисципліни є  концепції, методології, підходи та критерії визначення, порівняння, обґрунтування альтернативних інвестиційних рішень та розробка проектів за умов обмеженості наявних ресурсів.

Кількість кредитів

ECTS   3

Модулів  3

Змістовних модулів  2

Загальна кількість годин 108

Тижневих годин:

Теорія:  1

Семінари та практичні заняття:  1

Напрям: 05 01 “Економіка і підприємництво ”

Спеціальність 6.050100  “Економіка підприємства”

Освітньо-кваліфікаційних рівень: бакалавр

Нормативний

7 семестр

Лекції 17

(теоретична підготовка)

Семінари  -

Практичні 17

Самостійна робота  60

Індивідуальна робота 14

Вид контролю іспит

Основний зміст  навчальної дисципліни розкривається у 9 темах,  з яких 5 тем входять до першого змістовного модулю, 4 теми – до другого.

Тема 1 першого змістовного модулю пов’язана з розкриттям особливостей дисципліни «Проектний аналіз» та визначенням особливостей інвестиційного проекту. Тема 2 пов’язана з вивченням цінностей грошей у часі. Третя тема дає уявлення про грошовий потік і принципи його розрахунку. Четверта тема акцентує увагу на методах оцінки ефективності інвестиційного проекту. Тема 5 розкриває методи розрахунку точки беззбитковості та критерії вибору проектних рішень за допомогою критерію беззбитковості проекту.

У самостійну роботу входить вивчення теоретичних питань, виконання домашніх завдань і контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання).

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ.ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ, ПІДГОТОВКИ ТА ПРОЦЕДУРИПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

ТЕМА 1  Базові положення аналізу і підготовки проектів

Мета вивчення дисципліни. Складові та принципи проектного аналізу. Поняття проект та проектний цикл. Ознаки проекту. Класифікація проектів за різними критеріями: класом, типом, видом, тривалістю, складністю, масштабом. Поняття внутрішнього та зовнішнього середовища проекту. Склад учасників проекту і їх функції. Поняття життєвого циклу проекту.

ТЕМА 2 Концептуальні основи аналізу інвестиційних проектів: концепції затрат і вигод, альтернативної вартості, цінності грошей у часі

Поняття вигод та затрат у проектному аналізі. Явні і неявні витрати та вигоди, їх використання для прийняття проектних рішень. Методичні підходи до визначення цінності проекту. Альтернативна вартість як ключова концепція прийняття інвестиційних рішень. Реальна і номінальна процентні ставки. Поняття та обчислювання майбутньої та теперішньої вартості. Процес компаундування.

ТЕМА 3 Проектний грошовий потік

Поняття грошового потоку. Види грошових потоків. Методичні принципи розрахунку грошового потоку за проектом. Принципи розрахунку проектного грошового потоку. Обґрунтування доцільності реалізації проектних рішень за допомогою проектного грошового потоку.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
323 Kb
Скачали:
0