Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз». Частина 2

Страницы работы

Фрагмент текста работы

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

Кафедра «Економіка, організація і управління підприємством»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

і самостійної роботи з дисципліни

«Проектний аналіз»

Частина 2

Харків 2008


Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством» ____________2008 р., протокол № ____  

Друга частина методичних вказівок до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз» розкриває  змістовний модуль дисципліни «Проектний аналіз» за темою «Функціональні аспекти аналізу і підготовки інвестиційних проектів».

Рекомендується для студентів спеціальності «Економіка підприємств» всіх форм навчання.

Укладач

доц. Н. В. Якименко

Рецензент

доц. І. Л. Плєтникова


Зміст

Вступ                                                                                            4

Тема 5 Чиста поточна вартість. Індекс прибутковості.

Внутрішня ставка віддачі..                                                                                            6

Тема 6 Розрахунок бюджетної ефективності проектів.

Ефективність проекту за участю

позикового капіталу                                                                                          14

Тема 7 Імовірнісний метод оцінки ризиків інвестиційного

проекту. Методи суб’єктивних оцінок при

вимірюванні  ризику.                                                                                          18

Тема 8 Метод визначення «критичних точок».

Використання операційного левериджу у

проектному аналізі..                                                                                          27

Питання до іспиту                                                                                          29

Список літератури                                                                                          31


Вступ

Метою викладання дисципліни є надання майбутнім фахівцям з економіки знання про методологію підготовки та реалізації інвестиційних проектів, про способи та засоби залучення ресурсів для них, про принципи, методи та засоби прийняття рішень, що дозволяють раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб; опанування основ ринкової економіки стосовно методів підготовки, оцінювання, аналізу та експертизи проектів, ознайомлення з головними концептуальними методами і підходами, які використовуються у міжнародній практиці при здійсненні аналізу інвестиційних проектів.

Предметом навчальної дисципліни є концепції, методології, підходи та критерії визначення, порівняння, обґрунтування альтернативних інвестиційних рішень та розробка проектів за умов обмеженості наявних ресурсів.

Кількість кредитів

ECTS   3

Модулів  3

Змістовних модулів  2

Загальна кількість годин 108

Тижневих годин:

Теорія:  1

Семінари та практичні заняття:  1

Напрям: 05 01 “Економіка і підприємництво ”

Спеціальність 6.050100  “Економіка підприємства”

Освітньо-кваліфікаційних рівень: бакалавр

Нормативний

7 семестр

Лекції 17

(теоретична підготовка)

Семінари  -

Практичні 17

Самостійна робота  60

Індивідуальна робота 14

Вид контролю іспит

Основний зміст  навчальної дисципліни розкривається у 9 темах,  з яких 5 тем входять до першого змістовного модулю, 4 теми – до другого.

Тема 1 другого змістовного модулю пов’язана з особливостями функціонування інвестиційних проектів в умовах ризику. Теми 2 - 4 пов’язані з вивченням етапів проведення аналізу інвестиційного проекту..

У самостійну роботу входить вивчення теоретичних питань, виконання домашніх завдань і контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання).

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ І ПІДГОТОВКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

ТЕМА 1 Оцінювання і прийняття проектних рішень за умов ризику і невизначеності

Необхідність врахування рівня невизначеності при прийнятті проектних рішень. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація ризику. Види проектних ризиків, що виникають на стадіях підготовки і реалізації, причини їх виникнення та ознаки, наслідки функціональних ризиків. Якісний та кількісний аналіз ризику. Методика проведення аналізу чутливості проекту. Аналіз сценаріїв. Методи зниження ризику.

ТЕМА 2 Маркетинговий та технічний аналіз інвестиційних проектів

Мета та завдання проведення маркетингового аналізу проекту. Стадії маркетингового дослідження проектних рішень. Методика проведення аналізу ринку продукції проекту. Основні складові ринкового середовища проекту. Мета та завдання технічного аналізу інвестиційного проекту. Основні аспекти технічного аналізу проекту. Порядок проведення технічного аналізу інвестиційного проекту.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
352 Kb
Скачали:
0