Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз». Частина 1, страница 8

6 Сутність внутрішньої норми рентабельності інвестицій.

Тести для самостійної роботи

Q1 До найпростіших показників ефективності інвестицій відносяться:

V1 трудовіддача;

V2 капіталовіддача;

V3 оборотність товарних запасів;

V4 усі відповіді вірні.

Q2 До неформальних критеріїв оцінки та вибору інвестиційних проектів відносяться:

V1 рівень розвитку інфраструктури, що забезпечує реалізацію проекту;

V2 доходи від реалізації проекту;

V3 рентабельність проекту;

V4 рейтинг країни на основі оцінки інвестиційного клімату.

Q3 Інвестиції визнаються ефективними, коли грошовий потік достатній для:

V1 повернення початкової суми капітальних вкладень;

V2 повернення витрат за один рік реалізації проекту;

V3 забезпечення необхідної віддачі на вкладений капітал;

V4 порівняння й обґрунтування альтернативних рішень.

Q4 Інвестиційний проект варто прийняти в разі, якщо:

V1 NPV =0;

V2 NPV = 1;

V3 NPV <0;

V4 NPV >0

Q5 Термін окупності інвестиційного проекту - це:

V1 різниця між сумою дисконтованих грошових потоків, отриманих в результаті реалізації інвестиційного проекту, та сумою дисконтованих витрат, необхідних для реалізації даного проекту.;

V2 ставка  дисконту, при якій сумарні дисконтовані вигоди дорівнюють сумарним дисконтованим витратам;

V3 період часу, протягом якого початкові вкладення та інші витрати, пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту, покриваються сумарними результатами його здійснення.

Q6 Показники комерційної ефективності інвестиційного проекту ті, які:

V1 враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;

V2 враховують народногосподарські вигоди й витрати проекту, включаючи оцінку екологічних та соціальних наслідків, і допускають грошовий вимір;

V3 відображають фінансові наслідки здійснення проекту для державного та місцевого бюджетів.

Формули до задач

1) Термін окупності інвестиційного проекту:

                                                                                                     (4.1)

де  - вкладений у проект капітал,

- середній за період грошовий потік.

2) Точна кількість місяців в останньому році окупності проекту:

                                                                                            (4.2)

де  - вкладений у проект капітал,

- сума грошових потоків протягом терміну реалізації проекту, за винятком останнього року окупності;

- грошовий потік за рік, у якому окупається проект.

3) Норма прибутку на капітал:

                                                                         (4.3)

де - чистий прибуток підприємства після сплати податків і процентних платежів,

- вартість активів відповідно на початок і кінець досліджувального періоду.

Приклад 1

Інвестиційний проект модернізації пакувальної лінії розрахований на 4 роки.

Розмір інвестиційних вкладень у проект – 30000000 грн. Виторг від реалізації продукції складає за перший рік – 12000000 грн., другий – 16000000 грн., третій – 17000000 грн., четвертій – 18000000 грн.

Щорічна сума амортизаційних відрахувань складає 4000000 грн.

Поточні витрати починаючи з першого року проекту наступні: перший рік – 3000000 грн.; другий – 2000000 грн.; третій – 1200000 грн.; четвертий – 10000000 грн.

Податок на прибуток – 25%.

Інвестор має наступні вимоги до проекту: 1) строк окупності три роки при нормі прибутку 25%.

Визначити, чи відповідає даний проект вимогам інвестора.

Рішення

1) Визначення строку окупності представити у вигляді таблиці.