Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз». Частина 1, страница 2

ТЕМА 4 Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень

Характеристика методів оцінки ефективності інвестиції. Поняття критерію оцінки та порівняння інвестиційних проектів. Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Методика розрахунку, економічний зміст, переваги і недоліки, застосування у практиці оцінки проектних рішень інтегральних  показників: чистої теперішньої вартості, коефіцієнту вигоди-затрати; внутрішньої норми доходності; періоду окупності; еквівалентного ануїтету, ефективності витрат. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки.

ТЕМА 5 Динамічний аналіз беззбитковості проекту

Динаміка змінних та постійних витрат за проектом. Розрахунок загальних витрат. Управління структурою витрат за проектом. Основні завдання аналізу беззбитковості. Поняття беззбитковості проекту. Методи розрахунку точки беззбитковості. Оцінка та вибір проектних рішень за допомогою критерію беззбитковості проекту.

Практичне заняття 1.

Прості та складні ставки позикових відсотків. Ануїтет.

Контрольні питання

1 Що є предметом проектного аналізу?

2 Принципи, на які спирається проектний аналіз.

3 Зміст інвестиційного проекту.

4 Типи інвестиційних проектів у закордонній і вітчизняній практиці.

5 Форми існування інвестиційного проекту.

6 Як класифікуються інвестиційні проекти за складністю.

7 Хто є учасниками інвестиційного проекту.

8 Етапи життєвого циклу проекту.

9 Особливості інвестиційної фази життєвого циклу проекту.

10. Визначення цінності грошей у часі.

Тести для самостійної роботи

Q1 Життєвий цикл проекту - це проміжок часу:

V1 від іде створення проекту до його закриття;

V2 від початку реалізації проекту до його завершення;

V3 від початку розроблення проектно-кошторисної документації проекту до його завершення;

V4 від моменту появи ідеї до вибору оптимального джерела фінансування проекту.

Q2 Ознаками проекту є:

V1 необмеженість ресурсів;

V2 невизначеність;

V3 обмеженість ресурсів;

V4 неповторність;

V5 зміна стану проекту задля досягнення його мети;

V6 альтернативність.

Q3 Головними учасниками проекту виступають:

V1 інвестор;

V2 акціонер;

V3 замовник;

V4 проектувальник;

V5 оператор банку;

V6 керівник проекту.

Q4 Фазами інвестиційного циклу є:

V1 поновлювальна;

V2 інвестиційна;

V3 експлуатаційна;

V4 передінвестиційна;

V5 соціальна;

V6 викладене у пп. V1,V3,V4.

Q5 За складністю проекти поділяються на:

V1 середньострокові;

V2 мультіпроекти;

V3 інвестиційні;

V4 монопроекти;

V5 мегапроекти;

V6 соціальні.

Q6 Передінвестиційна фаза проекту включає такі стадії:

V1 визначення інвестиційних можливостей;

V2 будівельні роботи і встановлення обладнання;

V3 оцінку проекту після його завершення;

V4 аналіз альтернативних варіантів;

V5 укладання контрактів.

Формули до задач

Прості ставки позикових відсотків

1) Проста річна ставка позикового відсотка:

,                                                                                                          (1.1)

де  - сума процентних грошей, які виплачуються за рік;

 - початкова грошова сума.

2) Майбутня вартість грошей:

,                                                                        (1.2)

де  - майбутня вартість грошей;

 - кількість періодів часу, на яке здійснюється вкладення;

 - теперішня вартість грошей;

 - проста річна ставка позикового відсотка;

 - загальна сума %-вих грошей за весь період нарахування.

3)Майбутня вартість грошей (точні відсотки) :

                                                                                          (1.3)

де   - тривалість періоду нарахування, днів;

 - тривалість року, днів.

4) Коефіцієнт нарощення (компаундування):

,                                                                                                            (1.4)

5) Теперішня вартість грошей:

,                                              (1.5)

6) Тривалість періоду нарахування, років:

,                                                                                            (1.6)