Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз». Частина 1, страница 9

Показник

Значення по рокам, тис. грн.

0

1

2

3

4

1) Інвестиції

-30000

0

0

0

0

2)Виторг від реалізації

0

12000

16000

17000

18000

3)Поточні витрати

0

-3000

-2000

-1200

-10000

4)Амортизація

0

4000

4000

4000

4000

5)Прибуток до оподаткування (п2+п3-п4)

0

5000

10000

11800

4000

6) Податок на прибуток (п5*0,25)

0

1200

2500

2950

1000

7) Чистий прибуток (п5-п6)

0

3800

7500

8850

3000

8) Грошовий потік (п4+п7)

0

7800

11500

12850

7000

9) Баланс на кінець року

-30000

-22200

-10700

2150

9150

Строк окупності три роки.

2) Норма прибутку на капітал.

вартість активів на кінець періоду:

30000 – 4000*4=14000 тис. грн.

Таким чином, інвестиційний проект повністю відповідає вимогам інвестора (строк окупності три роки при нормі прибутку на капітал – 26,3%, що більше 25%, визначених інвестором).

Завдання для самостійного вирішення

Завдання 1

Вартість поточної лінії з виробництва кондитерських виробів складає 1560000 грн. термін реалізації інвестиційного проекту – 4 роки.

Амортизаційні відрахування нараховуються методом зменшувального залишку за нормою амортизації – 23 %.

Очікуваний щорічний оподаткований прибуток від реалізації проекту – 450000 грн. Податок на прибуток – 25 %.

Визначити, чи відповідає цей проект наступним вимогам інвестора: термін окупності три роки, норма прибутку на капітал не менше 24%.

Завдання 2

Вартість модернізації комп’ютерної мережі компанії складає 460000 грн. Амортизаційні відрахування за рік 56000 грн. Термін реалізації проекту 5 років. Сума доходу у перший рік реалізації проекту 76000 грн., а потім з кожним роком збільшується на 8600 грн. Податок на прибуток – 25%.

Розрахувати строк окупності проекту і норму прибутку на капітал.

Список літератури

1  Бардиш Г. О. Проектний аналіз: Підручник. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 415 с.

2  Бромвич М. Анализ эффективности капиталовложений. – М: ИНФРА-М, 1996. – 432 с.

3  Верба В. А., Гребешкова О. М., Востряков О. В. Проектний аналіз: навч-метод. Посібник для самостійної вивчення дисц. – К. : КНЕУ, 2002. – 297 с.

4  Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 423 с.

5  Дикань В. Л., Якименко Н. В. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Конспект лекцій з дисципліни “Проектний аналіз”. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 40 с.

6  Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: «Финансы и статистика». 2003. – 144 с.

7  Крылов Э. И., Власова В. М., Журавская И. В. Анализ эффективности инвестиционной  и инновационной деятельности предприятия: Учебн. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Финансы и статистика». 2003. – 608 с.

8  Москвін С. О., Бевз С. М., Верба В. А., Дідик В. Г. Проектний аналіз. – К.: Лібра, 1998.

9  Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В. Проектний аналіз: Навч. посібник.  підприємства» – К: Центр учбової літератури, 2007 – 384 с.

10 Савчук В. П., Прилипко С. И, Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учебник. – К: Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304 с.

11 Цигилик І. І., Кропельницький С. О., Білий М.М. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: навч посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 160 с.

12 Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів:Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 128 с.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять та самостійної роботи

з дисципліни «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»

Для студентів спеціальності «Економіка підприємства»

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Частина 1

Відповідальний за випуск Н. В. Якименко

________________________________________________________

Підписано до друку    .      .2008 р.

Формат паперу 60x84 1/16. Папір писальний.

Умовн.-друк.арк  1,6. Обл.-вид.арк.    .

Замовлення №        . Тираж 200. Ціна

 


Видавництво УкрДАЗТ.

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 2874 від 12.06.2007 р.

Друкарня УкрДАЗТу, 61050, м. Харків, пл. Фейєрбаха,7