Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Монтажний проект і технологічна карта на спорудження внутрішньої сіті теплогазопостачання і вентиляції”, страница 9


2.2.6 Матеріально-технічні ресурси

Всі підрахунки матеріально-технічних ресурсів роблять у пояснювальній записці на весь обсяг робіт [2, с. 26 ].

Потребу в інструменті, інвентарі і пристосуваннях визначають на основі аналізу трудових процесів і операцій в даній технологічній карті, використовуючи типові технологічні карти і довідникову літературу [1], [4], [16]. Потребу складають у формі (таблиця 23) і виносять на аркуш креслення.

Таблиця 23 – Відомість потреби в інструменті, інвентарі і пристосуваннях

Найменування

Марка, технічна характеристика, стандарт, номер креслення

Кількість

Призначення

1

2

3

4

-

-

-

-

Потребу в матеріалах і напівфабрикатах визначають за нормативами [1, c.549, 553] .У табличній формі (таблиця 24), її виносять на аркуш креслення.

Таблиця 24 – Відомість потреби в матеріалах і напівфабрикатах

Найменування

Вихідні дані

Потрібна кількість

Одиниця за нормами

Обсяг робіт у нормативних одиницях

Прийнята норма витрат матеріалів на одиницю величини

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

2.2.7 Техніка безпеки

 Згідно з [2, п.2.8, 27] у текстовій частині пояснювальної записки і на аркуші креслення наводять конкретні рішення щодо забезпечення безпечних умов праці при виконанні процесів, передбачених у даній технологічній карті, а саме: схеми з визначенням огородження небезпечних зон, попереджуючих записів і знаків; безпечної експлуатації машин і їх установлення на робочих місцях; безпечної  експлуатації  пристосувань  захватних інструменту, періодичність огляду; засоби захисту працюючих і правила безпечної роботи при виконанні робочих процесів.

У пояснювальній записці роблять посилання на нормативи [7].

2.2.8 Техніко-економічні показники

За рекомендаціями [2, с.6, 28] обчислюють, такі техніко-економічні показники, які виносять на аркуш креслення:

1) нормативні витрати праці робітників, лгодино-год. ― підсумок графи 10 калькуляції (таблиця 20);

2) нормативні витрати машинного часу, маш.-год. ― підсумок графи 11 калькуляції;

3) заробітна плата робітників, грн. ― підсумок графи 12 калькуляції;

4) заробітна плата машиністів, грн ― підсумок графи 13 калькуляції;

5) тривалість робіт за графіком (таблиця 22), змін;

6) запланований виробіток одного робітника за зміну, який визначається за формулою

,                                              (52)

де V – обсяг кінцевої продукції по монтажу системи вентиляції в прийнятих одиницях (кількість м2 повітроводів);  – тривалість зміни (= 8,2 год);  – витрати праці на весь обсяг робіт, людино-год (дивись показник 1);

7) витрати на механізацію на весь обсяг робіт , які визначають сумою добутків собівартості машино-зміни кожної машини, що використовується в комплексному процесі, на тривалість її роботи на об'єкті за калькуляцією – грн.

8) сума витрат на заробітну плату робітників і механізацію (п.3 + п.7), грн., на весь обсяг робіт.


Література

1. Монтаж вентиляционньїх систем. Под ред. И.Г. Старовєрова. М., Стройиздат, 1978, 591с.

2. Методические указания по разработке типовых технологических карт в етроительстве. Госстрой СССР, ЦНИИОМТП. М., ЦИТІІ. Гое-строя СССР, 1987. 40с.

3. Сосков В.И. .Технологам монтажа й заготовительньїе работьі. М. Высш. пік., 1989 -344с.

4. Витальев В.П., Николаев В.Б., Сельдин Н.Н. Зксплуатация теплових пунктов й

5. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системи. -М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986 - 40 с.

6. СНиП 3.05.2-88 Газоснабжение. М. ЦИТП Госстроя СССР, 1988.-54с.

7. СНиП ПІ-4-80* Техника безопасности в строительетве, М., Стройиздат 1981 - 25і с.

8. ЕНиР. Общая часть. М.; Стройиздат, 1987 - 37 с.

9. ЕНиР. Внутрипостроечньїе транспортннє работьі. Сборник Е І. - М.: Стройиздат , 1987 - 40 с.

10. ЕНиР. Сооружєния систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения І канализации. Сборник Е 9; Випуск 1-М.: Стройиздат, 1987 - 79 с.

11. ЕНиР. Промьппленная вентиляция. Сборник 9, випуск 2-М.: Стройиздат, 1975 •

12.    ЕНиР. Сооружение систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта й аспирации. Сборник Е 10 - М: Прейскурант-издат, 1987 - 32 с.

13.   Канторер  С.Е.   Методи  обоснования  зффективности   применения   машин   в

14. ЕНиР. Такелажньїе работи. Сборник Е 25 - М: Стройиздат, 1988-48 с.

15. Строительньїе краньї. Справочник. Под ред. В.П. Станевского. - К.:

16. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовеє й дипломное проектирование. М.: Вьісшая школа, 1989 -216с.

17. Полосин М.Д., Гудков ГОЛ. Справочник молодого машиниста автомобильннх, пневмоколесннх й гусеничних кранов. М., "Вьісшая школа". 1990 - 272 с.

18.   Онищенко   А.Г.,   Рябов   М.Н.,   Драченко   Б.Ф.   Комплексная   механизация

19. Строительньїе машини том. І. Под ред. В.А. Баумана й инж. Ф.А. Лапира. М.: Машиностроение, 1976- 502 с.

20. Нисис М.Н. Монтаж санитарно-технических систем. Метод, пособие. - К.: Вища

21. Справочник слесаря-сантехника ПД. Хоружий, А.А. Ткачук. М.М. Пек - К.