Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Монтажний проект і технологічна карта на спорудження внутрішньої сіті теплогазопостачання і вентиляції”, страница 6

Довгомірі блоки повітропроводів слід монтувати двома лебідками. При цьому для скорочення затрат праці на пересування лебідок по ходу монтажу повітропроводів рекомендується лебідки з малою масою.

2.1.6 Вибір монтажного крану

Вибір крана виконують у два етапи. На першому етапі визначають потрібні робочі параметри крана - вантажопідйомність (Qk), висоту піднімання (Нк) і виліт крюка (Lк). По знайденим параметрам, користуючись [15], [17], вибирають декілька марок (типів) кранів, які відповідають робочим параметрам. На другому етапі визначають техніко-економічні показники варіантів механізації і по них вибирають для роботи найбільш економічний тип крана.

Для порівняння варіантів механізації вибирають крани ідентичні по вантажопідйомності та різні за ходовим устроєм. Потрібну вантажопідйомність монтажного крана визначають за формулою

Qkгсу  ,                                                (39)

де mг – найбільша маса складальної одиниці КТЦ, т (таблиця 13);

mс – маса вантажозахватних пристосувань, т (графа 5, таблиця 15);

mу – маса підсилення вантажа, т (приймається рівною 0).

Потрібний виліт крюка визначають за формулою

Lk = АС + 0,5k ,(40)

де k – ширина крана, м (приймається k=4,5 м).

Величина АС визначається з подібності трикутників АСЕ і аеЕ (рисунок 5) і дорівнює

,                                      (41)

де аж=0,7 – мінімальний зазор між віссю стріли і монтуємим елементом;

В – ширина кондиціонера, м (завдання);

Н – відстань від рівня стоянки крана до верха стріли

Н = Нф+h+Н1+hс+hп+hш ,                                 (42)

де Нф– висота фундамент а під кондиціонер, м (завдання);

h=0,2.....0,5м – запас по висоті необхідний для монтажу секцій кондиціонера;

Н1 – висота елемента у положенні підняття (завдання);

hc – висота вантажозахватного пристосування, (таблиця 15);

hп = 1,2 – висота поліспаста крана у стягнутому стані, м;

hш – відстань від рівня стоянки крана до шарніра обертання стріли, м (приймається hш 1,5..., 1,8 м).

При монтажі кондиціонера на фундамент, у якого Нф<hш мінімально необхідний виліт (Lк) дорівнює

Lк = 0,5(k + Bф) + l ,                                     (43)

де k – ширина крану (приймається рівною 4,5 м); Вф – ширина фундаменту під кондиціонер, м; l – безпечна відстань від фундаменту до гусениці (колеса) крана, l=0,7 м.

Довжина стріли крана (АЕ) визначають за формулою

 ,                                   (44)

де СЕ = Н – hш .

Потрібна висота піднімання крюка

Нkф + h + Н1 + h.                                           (45)

Технічні характеристики узятих для порівняння кранів повинні бути більші чи рівні параметрам визначеним по формулам 42, 43, 45.

Рисунок 5 – Схема визначення робочих параметрів крану


2.1.7 Вибір транспортних засобів

Транспортні засоби для доставки заготовок і обладнання на будівництво вибирають за [18], [19]. При цьому внутрішні розміри платформи бортового автомобіля повинні бути більше максимальної довжини і ширини складальної одиниці обладнання КТЦ.

Для техніко-економічних показників за якими остаточно вибирають кращий варіант (комплект) машин відносять: тривалість роботи, собівартість і трудомісткість монтажу одиниці, питомі капітальні вкладення і заведені витрат на одиницю річного обсягу робіт.

Тривалість роботи (Т) крана при монтажі кондиціонера (години), визначають за формулою

,                     (46)

де  – норма часу на монтаж секцій, вентагрегату і інших складових частин, КТЦ (таблиця 21); nл – склад ланки на монтажі секцій і інших складових частин КТЦ, кількість чоловік (таблиця 21).

Собівартість монтажу (С0) однієї тони кондиціонеру визначають за формулою

,                      (47)

де  – собівартість машино-змін машин комплекту, грн. (таблиця 16); 1,5 і 1,08 – коефіцієнти накладних витрат відповідно на заробітну плату робітників та експлуатацію машин;  – сума заробітної плати робітників на монтаж кондиціонера (таблиця 20, графа 12), грн.;  – вартість підготовчих робіт і допоміжного обладнання (для спрощення = 0); V – обсяг робіт виконуємий краном на об'єкті, т; Тп – тривалість монтажу, демонтажу крана, а також час на пересування і технологічні перерви (приймаємо Тп = 0), год.

Тривалість монтажу однієї тони кондиціонеру

,                             (48)

де – затрати праці, що припадають на одну машино-зміну роботи машин комплекту, люд-год (таблиця 16);  – затрати праці робітників на монтаж кондиціонеру, люд-год (таблиця 20, графа 10);  – затрати праці на підготовчі роботи і допоміжне обладнання, люд-год (для спрощення  = =0).

Питомі капітальні вкладення (Кпит) на одну тону річної експлуатаційної продуктивності крана грн.

,                                              (49)

де Сир – інвентарно-розрахункова вартість крану, грн. (таблиця 16), [16, с.195]; Пріч – річна продуктивність крану, т.

Пріч = ПГ Трік    ,                                        (50)

де ПГ – продуктивність крану за годину, т/г ; Трік – час роботи крана за рік, г (таблиця 16), [16, с.62].

Питомі зведеш витрати (П0) на монтаж однієї тони кондиціонеру грн.

П0 = С0 + ЕН · КПИТ ,                               (51)

де ЕН – нормативний коефіцієнт ефективності, що являє собою величину, обернену строку окупності капітальних вкладень (приймається рівним 0,12).

Порівнюючи техніко-економічні показники варіантів методів монтажу і монтажних кранів (таблиця 17), вибирають більш економічний.

2.2 Розробка технологічної карти

2.2.1 Область застосування

Вказують призначення технологічної карти. Дається характеристика монтажних процесів та умов виконання робіт. Наводяться основні параметри та схеми системи [2, п.2.1].

2.2.2 Організація та технологія виконання робіт

У цьому розділі розкривають основний зміст технологічної карти керуючись методичними вказівками ЦНДІОМТД [2, п.2.3].

Наводяться вимоги закінченості підготовчих робіт, які передують монтажу системи.


Таблиця 16 – Техніко-економічні параметри будівельних монтажних кранів