Предмет і завдання економічного аналізу. Метод і методичні прийоми економічного аналізу

Страницы работы

Содержание работы

МодульІ.

Тема 1. Предмет, ізавданняекономічногоаналізу. 1.1. Сутністьрольізначенняекономічногоаналізу, якнаукової дисциплінивумовахринковоїекономіки

Високопрофесійне володіння системою аналітичних досліджень дозволяє виявити й оцінити недоліки й слабкі місця діяльності; виявити винуватців погіршення фінансового стану підприємства; уникнути необгрунтованих ризиків у прийнятті господарських рішень; адаптуватися з високим ступенем гнучкості до змін зовнішнього середовища.

Економічнийаналізяк наукова дисципліна являє собою систему спеціальних знань, пов'язаних з дослідженням економічних процесів і господарських комплексів, темпів, пропорцій і тенденцій їхнього розвитку, з виявленням конкретних причин відхилень від запланованих показників, договірних зобов'язань.

Для економічного аналізу в умовах ринку характерні наступні риси:

-   комплексне, системне дослідження економічних явищ, процесів,
факторів і причин, їх зумовлюючих;

-     дослідження    економічних   явищ    вимагає    вивчення    прояву
економічних законів і категорій ринкової економіки в умовах різних видів
підприємств і об'єднань, їхньої специфіки  на кожному етапі розвитку
ринкових відносин;

об'єктивність оцінки ефективності виробничо-фінансової діяльності й стабільності ринкового середовища; основними критеріями такої оцінки є прибутковість і конкурентоспроможність кожного підприємства;

-   діагностика,  пошук резервів і можливостей їхньої мобілізації в
поточних і перспективному періодах.

1.2. Предмет, об'єкт, завданнятазмістекономічногоаналізу

Предметом економічного аналізу є діяльність конкретних підприємств і її ефективність, що відбивається в системі плану, обліку, звітності й в інших джерелах інформації [18].

Об'єктекономічного аналізу - це економічні результати господарської діяльності (виробництво й реалізація продукції, собівартість, фінансові результати, фінансовий стан підприємства).

Головноюметоюекономічного аналізу є пошук можливостей (резервів) підвищення ефективності виробництва на підставі вивчення досягнень науки й практики, структури ринку, а також детального вивчення попиту та пропозиції на продукцію підприємства.

Для досягнення цієї мети економічний аналіз вирішує наступні завдання:

' 1) загальна оцінка виконання розрахунково-планових (еталонних) показників;

2)  визначення відхилень фактичних показників роботи у звітному
періоді    від   фактичних   показників    базисних    періодів    і    виявлення
тенденцій таких відхилень;

3)  установлення   причин   (факторів),   під   впливом   яких  виникли
відхилення фактичних показників від планово-розрахункових і показників
попередніх періодів;

4)  виконання кількісної і якісної оцінки ступеня впливу факторів на
відхилення показників;

^ 5) визначення переліку конкретних можливостей підприємства для підвищення ефективності його функціонування й подальшого розвитку, та оцінка резервів;

6) розробка заходів щодо використання виявлених резервів і усуненню виявлених втрат і недоліків у роботі підприємства;

* 7)    своєчасне    подання    керівництву    підприємства    результатів проведеного аналізу для прийняття раціональних управлінських рішень.

Змістекономічного аналізу полягає у визначенні конкретного завдання аналізу певних процесів або явищ господарсько-фінансової діяльності підприємства; комплексній їх оцінці розрахунку величини впливу факторів на кінцевий результативний показник; визначенні пріоритетних напрямків розвитку; оцінці обґрунтованості й дієвості механізму реалізації управлінських рішень [33].

1.3.    Факторийрезервивиробництва,    якідосліджуютьсяв економічномуаналізі

Фактори - це причини, параметри, показники, які впливають, діють на економічний процес і результат цього процесу [28];

Для оцінки місця й ролі кожного фактора у формуванні величин результативних показників важливе значення має класифікація факторів (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 Загальна класифікація факторів

№ з/п

Класифікаційна ознака

Види факторів

 

1

За середовищем виникнення щодо підприємства

Зовнішні (навколишнього середовища) -макросередовища, -мезосередовища, внутрішні (мікросередовища)

 

2

За       сферою       впливу       (аспект дослідження)

Науково-технічні, технологічні, економічні, соціальні, політичні, демографічні, екологічні

 

3

За ступенем поновлення дії

Циклічні/нециклічні, постійні/тимчасові/епізодичні

 

4

За ступенем поширення

Загальні, специфічні

 

5

За напрямком дії

Цілеспрямовані, випадкові

 

6

За характером прояву

Явні, приховані

 

7

За характером впливу

Стимулюючі, дестимулюючі, мотивуючі, стримуючі, позитивні, негативні, прямого, непрямого

 

8

За можливістю виміру

Вимірні, невимірні, кількісні, якісні

9

За можливістю управління

Суб'єктивні, об'єктивні, керовані, некеровані, регульовані, нерегульовані, контрольовані, неконтрольовані, плановані, неплановані, прогнозовані/непрогнозовані

10

За ступенем  складності  структури системи факторів

Одиничні/комплексні, прості/складні, залежні, незалежні

11

За ступенем дії

Головні, другорядні, детерміновані, невизначені

12

За часом дії

Статичні, динамічні, дискретні, безперервні

Виявити й вивчити дію абсолютно всіх факторів, які впливають на досліджувані явища або процеси досить складно, до того ж це не завжди практично доцільно. Завдання полягає в тім, щоб визначити найбільш істотні фактори, які сильніше за все впливають на той або інший результат.

Фактори, що впливають на процес виробництва й реалізації продукції можуть бути позитивними й негативними. Дія негативних факторів свідчить про наявність на підприємстві невикористаних можливостей, які називаються резервами, які класифікуються за наступними ознаками:

-  за   місцем   виникнення   (внутрішньовиробничі,   галузеві,   регіональні, загальнодержавні);

-  за факторами процесу праці (використання трудових ресурсів,
засобів праці, предметів праці);

-  за  способами  виявлення  (явні,  тобто  негативні  відхилення  й
втрати,   відображені   у   звітності;   приховані,   тобто   виявлені   шляхом
зіставлення з діяльністю інших суб'єктів господарювання);

Похожие материалы

Информация о работе