Конкурентні маркетингові стратегії (Матеріали до практичного заняття)

Страницы работы

Содержание работы

ТЕМА 6  КОНКУРЕНТНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ

ГЛОСАРІЙ

Багатоваріантність стратегійосновний принцип стратегічного планування, який передбачає необхідність розробки декількох стратегічних альтернатив, із яких і здійснюється остаточний вибір стратегій підприємств, які максимально підвищать їх довгострокову ефективність. 

“Горді леви” – перша стадія в розвитку гігантських підприємств-віолентів; підприємство-лев швидко зростає завдяки ринковому успіху своєї продукції і майже не має побічних виробництв (тобто слабко диверсифіковано), як правило, очолює технічний прогрес у своїй галузі.

Дженерика, або клон-мейкери виробники легальних копій продуктів відомих підприємств; одна з розповсюджених сфер діяльності підприємств-комутантів.

Диверсифікація – процес проникнення підприємства в суміжні галузі (підгалузі) виробництва.

Диверсифікованість горизонтальна – полягає в розширенні асортименту за рахунок нових товарів-аналогів або поповненні свого асортименту товарами, технологічно не зв'язаними з основною продукцією, але привабливими для колишніх клієнтів, тобто пропозиція нових товарів для прихильних товарній марці споживачів.

Диверсифікованість концентрична (або диверсифікованість, що доповнює, або діагональна інтеграція) – полягає в тому, що підприємство намагається завоювати нові ринки за допомогою випуску видів товарів, що раніше не вироблялися, але у технологічному плані зв'язаних з основною продукцією підприємства.

Дуополія – ринок, на якому діють тільки два продавця, що пропонують, як правило, стандартизований товар.

Еволюція конкурентної взаємодії – поступовий (поетапний) рух підприємств уперед за рахунок зміни ціннісної орієнтації у конкурентній боротьбі на більш прогресивну.

Захист мобільний – передбачає вихід на інші товарні та територіальні ринки збуту з метою зміцнення свого конкурентного становища.

Захист позиційний – полягає в захисті ринкової частки завойованих ринків збуту лідера за всією товарною номенклатурою.

Захист упереджуватильний –означає перехід до наступальних упереджувальних дій щодо конкурента, який має намір атакувати ринкового лідера.

Захист фланговий –означає оборону слабких місць ринкового лідера.

Збільшення присутності на ринку –припускає розширення продажів вже існуючих товарів на існуючих ринках за допомогою агресивного маркетингу.

Інтеграція – полягає в розширенні підприємства за рахунок поглинань і злиттів з підприємствами своєї галузі.

Інтеграція вертикальна прогресивна (або пряма інтеграція, або інтеграція «вперед») полягає в захопленнях (злиттях) підприємств, розташованих нижче за технологічним ланцюжком; так, виробник сировини може поставити під свій контроль випуск напівфабрикатів або навіть готових виробів з нього; інший напрямок полягає в покупці торговельних підприємств, що реалізують продукцію підприємства.

Інтеграція вертикальна регресивна (або зворотна інтеграція, або інтеграція «назад»)полягає в захопленні постачальників сировини і напівфабрикатів.

Інтеграція горизонтальна полягає в скупці підприємств-конкурентів, що випускають продукцію, аналогічну продукції підприємства; її метою є збільшення частки на ринку, а нерідко і монополізація ринку.

Конгломерація – складається у випуску продукції, ніяк не зв'язаної ні з колишніми товарами, ні з ринками, що входили в реалізовану нішу підприємства.

Конкуренти-бажання – цей вид конкуренції пов’язаний з тим, що існує багато альтернативних засобів вкладення споживачем фінансових ресурсів.

Конкурентна боротьба – містить у собі способи поведінки окремих підприємств на ринку.

Конкурентна перевага – це будь-яка ексклюзивна цінність, якою володіє підприємство, що забезпечує йому першість серед конкурентів.

Конкурентна поведінка – це позиція, яку в процесі ухвалення рішення займає підприємство стосовно своїх конкурентів.

Конкурентна політика визначає систему загальних установлень, критеріїв, орієнтирів, прийнятих підприємствами з метою розробки дій і прийняття рішень у сфері питань конкурентної боротьби.

Конкурентна стратегія – це концепція і підпорядкована їй система дій підприємства, спрямованих на досягнення його стратегічних конкурентних цілей.

Конкурентна стратегія – набір правил поведінки в обраних стратегічних областях бізнесу, якими підприємство керується для досягнення поставлених цілей у кожній області в умовах конкуренції.

Конкурентний ринок – це параметри інфраструктури ринку і товару, що надають вплив на умови реалізації товарів і їхні ціни.

Конкурентний потенціал підприємства– комплекс можливостей і ресурсів підприємства, що забезпечує отримання конкурентних переваг на ринку і досягнення поставлених стратегічних конкурентних цілей.

Конкурентоспроможність конкурентної маркетингової політики – залежить від спроможності керівництва підприємств створювати ефективну, здатну до інновацій систему маркетингу товарів та послуг, і тим самим забезпечувати довгострокові конкурентні переваги в умовах інтенсивної конкуренції.

Конкурентоспроможність країни (регіону) – адаптаційні механізми щодо створення економічно ефективної і соціально захищеної системи виробництва і реалізації товарів та послуг, і тим самим забезпечення високих стандартів якості життя.

Конкурентоспроможність підприємствздатність підприємств ефективно адаптуватися до змін конкурентного маркетингового середовища, використовувати свої сильні сторони і концентрувати свої зусилля на пріоритетних напрямках роботи; відбиває можливість ефективної фінансово-господарської діяльності та прибуткової реалізації комплексу заходів, які вони мають у своєму розпорядженні, з метою досягнення лідируючих позицій в умовах конкурентного ринку.

Конкурентоспроможність товару – це більш високе порівняно до товарів-конкурентів співвідношення сукупності якісних і вартісних характеристик товару при їхній відповідності вимогам ринку (певного сегмента), що забезпечує максимальне задоволення потреб і створює перевагу товару на конкурентному ринку.

Конкуренція – з економічної точки зору це економічний процес взаємодії, взаємозв’язку продуцентів та постачальників товарів (послуг), суперництво між окремими виробниками або продавцями товарів (послуг) в процесі боротьби за найбільш прибуткові умови виробництва/реалізації.

Конкуренція – з точки зору концепції маркетингу являє собою боротьбу продавців за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів, яка ведеться підприємствами на доступних їм сегментах ринку за допомогою конкурентоспроможного комплексу маркетингу і стратегічного маркетингового інструментарію.

Конкуренція галузева (предметна, фірмова)– підприємство розглядає як конкурентів інші підприємства, які виробляють той же товар або групу товарів.

Конкуренція загальна– підприємство бачить конкурента у кожному підприємці, підприємстві, які беруть участь у боротьбі за кошти споживачів.

Конкуренція за накреслення “міграційних доріжок”– (конкурентна боротьба за управління розвитком ринку) є проміжною ланкою у боротьбі за положення на ринку і за ринкове передбачення та інтелектуальне лідерство; передбачає змагання за акумулювання необхідних конкурентних активів і ключових компетенцій (і ліквідацію критичних конкурентних точок), за завоювання прихильності та лояльності споживачів через конкурентоспроможну ринкову пропозицію;  за залучення перспективних ділових партнерів і вихід на новий рівень взаємодії з ними на основі співпраці та обопільної поваги і т.п.

Похожие материалы

Информация о работе