Основні визначення міжнародного гуманітарного права, страница 8

3.1.6.  Основними завданнями розвідки, з урахуван­ням норм міжнародного гуманітарного права, є добуван­ня достовірних розвідувальних даних про:

• об'єкти (цілі) противника, які знаходяться поблизу цивільних об'єктів або є ними;

•  наявність  укриттів для  цивільного  населення  на можливих напрямках дій військ (сил);

• наявність, розташування і стан об'єктів, які знахо­дяться під захистом міжнародного гуманітарного права, ступінь їх використання противником;

•  дорозвідку об'єктів (цілей) противника для одер­жання даних про можливий збиток цивільному населен­ню та об'єктам, які знаходяться під захистом міжнарод­ного гуманітарного права;

• виявлення порушень норм міжнародного гуманітар­ного права у ході ведення воєнних дій своїми військами (силами) і військами противника.

3.1.7. До обов'язків командувача, командира (началь­ника) та штабу входить узгодження зусиль сил та засобів розвідки начальників родів військ, спеціальних військ і служб щодо виявлення особливо небезпечних об'єктів, густонаселених   районів   та   інших   об'єктів,   ураження яких може призвести до значних жертв серед цивільно­го населення.

3.2. Радіоелектронна боротьба

3.2.1. Під час організації і ведення радіоелектронної боротьби необхідно передбачати:

•  введення заборон на радіоелектронне подавлення радіоелектронних засобів і ліній зв'язку, які викорис­товуються    військовими    і    цивільними    медичними службами, військовим і цивільним духовним персона­лом     противника,     гуманітарними     організаціями, цивільною   обороною,   персоналом   охорони   об'єктів, які знаходяться під захистом права війни, за умови, що вони не будуть використовуватися противником у воєнних цілях;

•  проведення комплексу організаційних і технічних заходів щодо радіоелектронного захисту систем і засобів своїх аналогічних служб (об'єктів) та організацій,  які визначені міжнародним гуманітарним правом.

3.2.2.   Розпізнавання   радіоелектронних   засобів,   що належать службам (організаціям), зазначеним у пункті 3.2.1   Керівництва,   проводиться   за   розпізнавальними радіосигналами     відповідно     до     вимог     Регламенту Радіозв'язку Міжнародної спілки електрозв'язку ISBN 92-61-04144-2 (додаток 3 до Керівництва), а також по опублікованих радіочастотах і сигналах.

3.2.3.  Перелік сигналів та робочих частот доводиться до   командирів   (начальників)   військових   частин   і підрозділів радіоелектронної боротьби і зберігається на відповідних командних пунктах (пунктах управління), як у мирний, так і у воєнний час.

3.3. Тактичне маскування

3.3.1. Під час організації та проведення заходів щодо маскування військових об'єктів, озброєння і військової техніки забороняється використовувати:

• міжнародні розпізнавальні емблеми, знаки і сигна­ли (додаток 2 до Керівництва);

•  прапори, військові емблеми і форму одягу против­ника, нейтральних держав, а також розпізнавальну емб­лему Організації Об'єднаних Націй;

•   присутність   медичних   формувань,   санітарного транспорту, військовополонених і цивільних осіб з ме­тою   приховати   (захистити)   визначені   райони,   воєнні об'єкти, озброєння і техніку від розвідки противника.

3.4. Інженерне забезпечення

3.4.1.  За будь-яких  умов обстановки забороняється застосовувати    мінно-вибухові    нагородження    проти цивільного населення і цивільних об'єктів.

3.4.2.   Під   час  будь-якого  встановлення   мін,   якщо можливе ураження  цивільного населення,  проводиться завчасне його оповіщення, за винятком випадків, коли цього не дозволяє зробити обстановка, що склалася.

3.4.3.   Особливостями   застосування   протипіхотних мін відповідно до вимог норм міжнародного гуманітарно­го права є:

• обмеження і проведення додаткових заходів, вказа­них у додатку 3 до Керівництва;

•  фіксація   (реєстрація)   у   відповідних   документах встановлених мінно-вибухових загороджень;

• ліквідація мінно-вибухових загороджень після при­пинення активних воєнних дій.

3.4.4.   Дозволяється   застосовувати   без   позначення, огородження і будь-яких інших обмежень:

• будь-які типи протипіхотних мін із неконтактним підривним пристроєм;

•  усі   міни   спрямованої   дії   із   будь-якими   типами підшивачів, якщо вони встановлюються на термін до 72 годин і забезпечується постійне спостереження за ними з метою недопущення до них цивільних осіб;

• усі типи протипіхотних мін у керованому по прово­дах (радіо) варіанті, коли їх підривання відбувається за командою оператора;

•   усі   типи    протипіхотних    мін    із    підшивачами уповільненої дії.

3.4.5.   Реєстрація   місцезнаходження   мін,   що   не  є встановленими дистанційно,  мінних полів,  мінних ра­йонів, мін-пасток і інших пристроїв здійснюється у вста­новленому порядку за допомогою прив'язки до коорди­нат не менше ніж двох вихідних точок.

3.4.6.  Мінні поля, на яких встановлені протипіхотні міни,   що  не  відповідають  встановленим  вимогам,  по­винні позначатися і огороджуватися.

Позначення здійснюється знаками, зрозумілими і ви­димими будь-якій людині, яка наближається до меж мінного поля (додаток 2 до Керівництва).

3.4.7.  Якщо в наказі старшого командира (начальни­ка) відсутні вказівки про установлення огородження, то рішення про це, на підставі вивчення і оцінки обстановки    в    районі    дій    підрозділу,    приймає    командир підрозділу, який здійснює мінування.

3.4.8.  Огородження мінного поля може бути викона­не колючим дротом або шляхом використання будь-яких інших засобів, що ускладнюють проникнення людини на мінне поле.

Після встановлення мін у такому позначеному та ого­родженому районі мінне поле повинно знаходитися під відповідним спостереженням.

3.4.9.   Обов'язковому   позначенню   та   огородженню підлягають   усі   загородження,   які   встановлюються   із протипіхотних фугасних мін, осколкових мін фугасного ураження та інших мін із контактними механічними або електромеханічними підшивачами.

3.4.10.  У разі встановлення мінно-вибухових загород­жень на передньому краї (на лінії зіткнення) вручну із використанням переносних комплектів мінування, якщо існує пряма загроза ураження особового складу під час виконання робіт щодо огородження мінно-вибухових за­городжень, дозволяється не встановлювати огородження і   позначення   мінно-вибухових   загороджень   із   про­типіхотних фугасних, осколкових кругового ураження і протипіхотних касетних мін.