Білети для державного іспиту з напрямку “Електроніка”, страница 6

Використати формули

  ,

де  і = 0..10 – змінна ; А,- постійні величини.

3. Порівняльна характеристика схем включення біполярних транзисторів.

4. Дати пояснення технічним характеристикам базових логічних елементів.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №23

1.

Електромагніт постійного струму має опір  та індуктивність . Напруга джерела живлення .

1) Визначити величину опору , шунтуючого обмотку електромагніта, при якому напруга на обмотці електромагніта в момент його відключення від джерела не перевищує 600 В.

2) Знайти закони зміни струму  та напруги на електромагніті.

2. Розробити програму, яка реалізує роботу мультиплексора 4:1. Дані d0¸d3 зчитуються з розрядів b0¸b3 порту В, а адресні сигнали з b4¸b5 порту В. Дозволяючий вхід b6.

3. Ключові режими роботи ОП. Ключові схеми. Нуль-орган, компаратор. Гістерезисний компаратор.

4. Аналоговий режим транзистора (режим класу А). Обґрунтувати особливості вибору положення робочої точки. Пояснити особливості вибору положення робочої точки для польових транзисторів.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №24

1. Побудувати зовнішні характеристики ШІП 2 типу ( з послідовним дроселем та паралельним включенням до навантаження повністю керованого ключа), (;  ).

2. Текстовий режим. Скласти програму по розрахунку 100 значень наведеної нижче формули. Параметри взяти довільні. Дані розрахунків ,  вивести на екран у вигляді таблиці через кожні 10 розрахунків. Вивести на екран назву розрахунку, прізвище студента, номер групи.

Використати формули

 ,

де  і = 0..10 – змінна ; А,- постійні величини.

3. Канальні та польові транзистори. Принцип роботи та особливості їх характеристик. Стокозатворні характеристики та їх особливості для різних типів транзисторів.

4. Дешифратори. Особливості побудови і використання. Демультиплексори.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №25

1.

Визначити струм  після замкнення ключа. Параметри кола: ; ; .

2. Розробити програму дешифратора двійкового коду, який подається на біти d0¸d2 порту D. Вихід дешифратора – біти порту В. Дозволяючий вхід – біт d6 порту D.

3. Аналоговий режим роботи ОП. Схеми аналогових пристроїв на ОП. Їх призначення та характеристики.

4. Підсилювач класу А з фіксованим струмом бази. Визначення основних алгебраїчних параметрів.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №26

1. Визначити максимальне і мінімальне значення струму навантаження, амплітуду струму навантаження і коефіцієнт пульсацій вихідної напруги в реверсивних ШІП на повністю керованих вентилях при різних способах управління (Tн / T = 0.25;  f = 1000 Гц; γ = 0.6; Ud = = 60 B; E / Ud = 0.75; Iн = 3 А).

2. Текстовий режим. Робота з масивами. Розв’язання системи алгебраїчних рівнянь. Скласти програму для матричного рівняння Y[1..3]=A[1..3,1..3]*X[1..3], X=A-1Y і вивести отримані цифри для Х  на текстовий екран при даних

    

3. IGBT-транзистори. Особливості їх характеристик. Електричні параметри.

4. Тригери та тригерні схеми. Особливості їх роботи. Використання тригерів.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький