Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 87

3.

4.

Задано: h=1 м, D=0.8 м,   МПа.

Необхідно: знайти товщину t стінки резервуара.

Задано: а=2 м, q=14 кН/м, М=20 кНм.

Необхідно:  побудувати епюри  та .

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)