Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 32

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 24

1.      Теорії (гіпотези) міцності (визначення та умови міцності для головних площадок).

2.      Дати визначення критичної сили для стиснутого стержня.

3.

4.

Задано: а=1 м, q=10 кН/м Р=10 кН,  (переріз – квадрат), , .

Необхідно: визначити вертикальне переміщення в точці В.

Задано: а=1 м, Р=10 кН, М=6 кНм, q=10 кН/м.

Необхідно:  побудувати епюри