Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 53

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від  “

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 40

1.      Вивести формулу Ейлера для визначення критичної сили.

2.      Дати визначення межі витривалості матеріалу та розповісти про методику її експериментального визначення.

3.

4.

Задано: а=2 м,q=20 кН/м, М=40 кНм,  Па, переріз – круг,  см.

Необхідно: знайти вертикальне переміщення в точці А.

Задано: q=20 кН/м, а=2 м, b=1 м, h=4 м, q=10 кН/м,  м, М=40 кНм.

Необхідно: побудувати епюри .